23.9.2014

OPRAVA: KOMENTÁR K ZÁKONNEJ ÚPRAVE VYSIELANIA V ČASE VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ

OPRAVA: 
KOMENTÁR K ZÁKONNEJ ÚPRAVE VYSIELANIA V ČASE VOLIEB DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ


Zverejňujeme opravenú verziu komentára. V pôvodnej verzii bol nesprávne uvedený dátum začiatku vysielania politickej reklamy.
Správny údaj je, že časom vysielania politickej reklamy pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 15. novembra 2014 od 07:00 hod, je obdobie od 29. 10. 2014 od 07:00 hod do 13. 11. 2014 do 07:00 hod.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
 

22.9.2014

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

Stanovisko predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky

k medializovaným informáciám v súvislosti s rozhodnutiami ústavného súdu
v konaniach o súlade zákona o štátnom občianstve a zákona o ústavnom súde
vyhlásenými 17. septembra 2014

V uplynulých dňoch vo viacerých médiách odzneli na adresu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vyjadrenia politikov, predstaviteľov právnickej obce, ako aj novinárov v súvislosti s rozhodnutím pléna ústavného súdu o zákone o štátnom občianstve,
ako aj o zákone o ústavnom súde, ktoré vážnym spôsobom napádajú rozhodovaciu činnosť ústavného súdu, znižujú jeho dôveryhodnosť a hrubo zasahujú do jeho nezávislosti. Ide o vyjadrenia o údajnom „alibizme“ ústavného súdu, „schovávaní sa za procesné dôvody“,
„vyhýbaní“ sa rozhodovaniu či o jeho „zlyhaní“.

V súvislosti s konaním týkajúcim sa zákona o štátnom občianstve odznelo dokonca vyjadrenie v tom zmysle, že sudcovia ústavného súdu „asi nemali na danú vec názor“.
Dôsledne sa ohradzujem proti takým vyjadreniam, ktoré považujem za absurdné. V obidvoch spomínaných veciach rozhodovalo plénum ústavného súdu v plnom zložení (všetkých doteraz vymenovaných 11 sudcov, hoci plénum by malo mať 13 sudcov). V obidvoch prípadoch boli
diskutované protichodné právne názory predložené vo forme návrhu rozhodnutia sudcu spravodajcu, resp. protinávrhu (protinávrhov) niektorého zo sudcov ústavného súdu. Právne odôvodnenia týchto návrhov budú na dôkaz toho, že sa ústavný súd oboma prípadmi
podrobne a dôsledne zaoberal, zahrnuté do odôvodnenia jeho rozhodnutí v daných veciach, aj keď to obyčajne v prípade zamietnutia návrhu z procesných dôvodov nebýva zvykom.
V obidvoch prerokúvaných prípadoch si všetci sudcovia ústavného súdu splnili svoju povinnosť a hlasovali za niektorý z predložených návrhov rozhodnutia (návrhov predložených sudcami spravodajcami alebo protinávrhov predložených inými členmi pléna ústavného súdu), a to v súlade so sľubom sudcu ústavného súdu rozhodovať podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. V obidvoch prerokovaných prípadoch dopadlo hlasovanie o predložených návrhoch tak, že sa dosiahol pomer hlasov 6 : 5.
Dôvodom, prečo bol v obidvoch prípadoch návrh na začatie konania zamietnutý z procesných dôvodov, teda nebol žiaden „alibizmus“ ústavného súdu, či dokonca „nechuť“ ústavných
sudcov plniť si svoje povinnosti. Dôvodom bola platná právna úprava, ktorá na rozhodnutie ústavného súdu vyžaduje aspoň 7 hlasov sudcov ústavného súdu v prospech navrhovaného rozhodnutia, spolu so skutočnosťou, že plénum ústavného súdu má v súčasnosti o dvoch
sudcov menej.

Výroky o „alibizme“, o tom, že ústavní sudcovia „nemali na vec názor“, že sa „vyhýbali  rozhodovaniu“, že ústavný súd je „nám nanič“ a že „zahodil“ oba návrhy, ktoré zazneli z úst právnych zástupcov navrhovateľov v predmetných veciach, považujem preto za neprijateľné.
Tieto vyjadrenia právnych zástupcov vnímam ako prejav frustrácie z toho, že ich argumentácia nepresvedčila väčšinu sudcov pléna ústavného súdu, ktorá je potrebná na to, aby bolo návrhu na začatie konania vyhovené. Z hľadiska objektívneho posúdenia ich vecného obsahu s prihliadnutím na to, že v obidvoch prípadoch sú autormi zmienených vyjadrení osoby znalé práva, majú tieto výroky v horšom prípade charakter zlomyseľného
útoku a v tom lepšom prípade „tárania“.

Pokiaľ ide o komentáre špekulujúce o systémovom zlyhaní ústavného súdu, považujem za potrebné uviesť, že Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) zostáva aj naďalej v súlade s ustanovením čl. 72 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“)
jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom Slovenskej republiky. Pokiaľ existuje z pohľadu ústavodarcu v ústavnom systéme problémová právna úprava, nič nebráni poslancom zastúpeným v národnej rade dosiahnuť konštruktívnu dohodu a nevyhovujúcu alebo spornú právnu úpravu zmeniť. Dokonca je to súčasťou zodpovednosti poslancov pred
svojimi voličmi. Naopak, ústavný súd sa môže pohybovať a rozhodovať len v medziach daných ústavou a zákonom o ústavnom súde.

Ústavný súd bol v obidvoch prípadoch viazaný čl. 131 ods. 1 ústavy, v zmysle ktorého sa lénum ústavného súdu uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov, pričom ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne. Do textu ústavy vložil toto ustanovenie ústavodarca
v roku 2001 v rámci jej novely ústavným zákonom č. 90/2001 Z. z., pričom v zákone o ústavnom súde bola takáto úprava rozhodovania pléna ústavného súdu zakotvená už od jeho prijatia v pôvodnom znení v roku 1993 (platí teda počas celej existencie ústavného súdu). Z uvedeného vyplýva, že ústavodarca, resp. zákonodarca s takouto situáciou počítal
a bol uzrozumený so skutočnosťou, že k nej môže dôjsť. Napokon, právna úprava, ktorá vyžaduje na prijatie rozhodnutia ústavného súdu väčšinu hlasov všetkých sudcov, nie je výlučným špecifikom Slovenskej republiky. Podobnú možno nájsť napríklad v Českej republike, kde sa v niektorých typoch konania vrátane konania o zrušení zákonov na prijatie
rozhodnutia vyžaduje súhlasné hlasovanie aspoň deviatich prítomných sudcov pätnásťčlenného pléna.
Ak takáto právna úprava alebo z nej vyplývajúce dôsledky prestali vyhovovať, sú možné len dve cesty, ktorými môžu ústavné orgány túto situáciu vyriešiť. Prvou je zmena ústavy a druhou doplnenie chýbajúcich dvoch sudcov ústavného súdu. Ani jedno z týchto riešení
vzhľadom na rozdelenie ústavných právomocí nemôže zaistiť ústavný súd.
Sudcovia ústavného súdu sú v zmysle svojich povinností vyjadrených koncentrovane v sľube sudcu ústavného súdu, ktorý skladajú, povinní rozhodovať na základe ústavy podľa svojho najlepšieho presvedčenia, nezávisle a nestranne. Ich hlasovanie teda musí vyjadrovať ich
právny názor na vec a nemôžu uzatvárať kompromisné dohody, len aby sa dosiahlo „nejaké“ riešenie. Ústavný súd totiž rozhoduje ako súdny, nie ako politický orgán. Naopak, hľadať politické kompromisy a dohody je vecou zostávajúcich ústavných orgánov v ústavnom systéme Slovenskej republiky (národnej rady, prezidenta a vlády), preto sa nemôžem
stotožniť ani s názorom, že vzhľadom na celkový počet 11 sudcov sa malo 7 hlasov sudcov „nájsť“.
Je pravdou, že ústavný súd pôsobil v počte 11 sudcov už v minulosti (od 30. 4. 2004  do 30. 9. 2006 to bolo 11 sudcov, od. 1. 10. 2006 do 16. 2. 2007 to bolo 10 sudcov, pričom za celé toto obdobie rozhodol celkovo o 5 324 veciach, takže na jedného sudcu pripadlo v priemere 484 vybavených vecí). Už vtedy to však spôsobovalo aj určité problémy.
Zamietnutý bol napríklad návrh generálneho prokurátora Slovenskej republiky vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/05 týkajúcej sa konania o súlade niektorých ustanovení zákona o voľbách do orgánov územnej samosprávy, zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky
Bratislava a zákona o meste Košice. K zamietnutiu časti návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky došlo aj vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/04 týkajúcej sa konania o súlade ustanovení zákona o ochrane utajovaných skutočností s ústavou. Rizikom
zamietnutia návrhu z procesných dôvodov sa odôvodňovalo aj dlhodobé odkladanie rozhodnutia v kauze interrupcií (tento prípad rozhodol ústavný súd napokon až v novom zložení po viac ako 6 a pol roku od podania návrhu).

V súčasnosti je ústavný súd navyše konfrontovaný s neustále rastúcim nápadom podaní, ktoré sa snaží priebežne vybavovať. Len od začiatku tohto roku napadlo na ústavný súd 11 923 návrhov a sťažností fyzických a právnických osôb. Ústavný súd za toto obdobie rozhodol
11 956 návrhov a sťažností. K dnešnému dňu každý sudca ústavného súdu od začiatku tohto roka rozhodol v priemere 969 vecí.
Domnievam sa, že aj tieto čísla názorne ilustrujú každodenné úsilie, ktoré sudcovia ústavného súdu aj jeho ďalší zamestnanci vynakladajú na plnenie svojich povinností, preto považujem neuvážené výroky na adresu ústavného súdu, ktoré nepredstavujú objektívne hodnotenie faktov, ale vezú sa skôr na vlne všeobecne kritického vnímania justície verejnosťou v poslednom období, za neakceptovateľné.

JUDr. Ivetta Macejková, PhD.
predsedníčka  Ústavného súdu Slovenskej republiky

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Americká televízia HBO pozastavila prípravy na produkciu životopisného filmu Happy Valley o známom trénerovi amerického futbalu Joeovi Paternovi. Happy Valley má byť tretím filmom, ktorý spolu nakrútia herec Al Pacino a režisér Brian de Palma. Tí majú zatiaľ spoločne na konte snímky Zjazvená tvár (1983) a Carlitova cesta (1993).
Ako informoval portál Deadline, predstavitelia HBO zrušili kastingy a pozastavili ostatné predprodukčné práce, no film ako celok majú stále v pláne nakrútiť. "Nezrušili sme tento projekt. Iba sme na nejaký čas pozastavili predprodukciu, aby sme vyriešili problémy s rozpočtom. Celý projekt však naďalej zostáva v pôvodnej podobe aj s celým kreatívnym tímom," uviedli vo vyhlásení predstavitelia HBO. Nemenovaný zdroj okrem toho pre Deadline uviedol, že pozastavenie projektu chcú tvorcovia využiť na dodatočné práce na scenári.
Joe Paterno bol jedným z najúspešnejších trénerov amerického futbalu, ktorý celú svoju kariéru pôsobil v tíme Pennsylvania State University. V novembri 2011 ho však prepustili po tom, čo vyšlo najavo, že neinformoval políciu, keď sa v roku 2002 dozvedel, že jeho bývalý asistent Jerry Sandusky pohlavne zneužíval chlapcov. Sanduského vlani v októbri odsúdili na 60 rokov väzenia. Paterno krátko po výpovedi oznámil, že trpí rakovinou pľúc a vlani v januári vo veku 85 rokov zomrel.

Írsky herec Colin Farrell si zahrá v seriáli Temný prípad (True Detective, 2014). Tridsaťosemročný rodák z Dublinu prezradil v rozhovore pre írske noviny Sunday World, že sa predstaví v druhej sezóne televízneho projektu. "Som z toho nadšený. Viem, že to bude osem epizód a nakrúcanie zaberie štyri alebo päť mesiacov. Viem o tom zatiaľ len veľmi málo, ale budeme nakrúcať v okolí Los Angeles, čo je úžasné. Znamená to, že ostanem doma a budem s deťmi," uviedol herec.
Seriál Temný prípad televízie HBO vytvoril Nic Pizzolatto a o réžiu sa postaral Cary Fukunaga. Účinkovali v ňom Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Michelle Monaghan, Michael Potts či Tory Kittles. Tridsaťosemročný scenárista pritom nedávno prezradil, že v druhej sezóne si už nezahrajú McConaughey ani Harrelson.
Colin James Farrell sa narodil 31. mája 1976. Zlom v jeho kariére prišiel so snímkou Tábor tigrov (2000), v ktorej dostal hlavnú úlohu a ocenila ho bostonská i londýnska filmová kritika. Následne si zahral v počinoch ako Telefónna búdka (2002), Minority Report (2002), Daredevil (2003), Alexander Veľký (2004), Miami Vice (2006), Ondine (2009), Útek zo Sibíri (2010), Šéfovia na zabitie (2011), Total Recall (2012), Sedem psychopatov (2012) či Zachráňte pána Banksa (2013). Za výkon v krimi komédii V Brugách (2008) dostal Zlatý glóbus.
Farrell má dvoch synov. V roku 2003 sa narodil James Padraig, ktorého matkou je modelka Kim Bordenave a v októbri 2009 mu herečka Alicja Bachleda-Curus porodila syna Henryho Tadeusza.


Americká herečka a tanečnica Sally Pressman, známa zo seriálu Army Wives (2007 - 2013), si zahrá v štvrtej sérii televízneho projektu Kde bolo, tam bolo (2011). Tridsaťtriročná rodáčka z New Yorku o tom informovala prostredníctvom sociálnej a mikroblogovacej siete Twitter. "Kde bolo, tam bolo... boli raz príčesky, umelé riasy a dlhé šaty... a veľmi šťastná herečka," napísala. O akú úlohu pôjde, však neuviedla.
Vo štvrtej sezóne sa objavia viaceré nové postavy, medzi ktorými by nemali chýbať hrdinovia a hrdinky z rozprávky Ľadové kráľovstvo (2013). Princeznú Elsu si zahrá Georgina Haig a jej sestru Annu stvárni Elizabeth Lail. Kristoffa bude hrať Scott Michael Foster a v úlohe princa Hansa sa objaví Tyler Jacob Moore. Okrem nich sa v projekte ukáže aj Frances O'Connor ako matka Belle. Televízia ABC plánuje novú sériu v premiére uviesť 28. septembra.
Sally Pressman je okrem spomínaného seriálu Army Wives známa napríklad aj z hororu The Dread (2007) alebo romantickej komédie Kamarátove dievča (2008). Vlani sa objavila aj v seriáli Škandál (2012). V roku 2011 sa vydala za producenta, scenáristu a herca Davida Claytona Rogersa.

©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané

TO JE TV !

TO JE TV !


RTVS NEWS

RTVS NEWS

 

S novým publicistickým formátom prichádza na televízne obrazovky verejnoprávny Rozhlas a televízia Slovenska. Na Dvojke uvedie dnes večer prvú časť dokumentárneho formátu Hlasy tichého sveta, dokument o 16 ľuďoch, ktorí počúvajú len svoj vnútorný hlas. Jeho režisérkou je Darina Mikolášová. Manažment RTVS dnes predstavil tento projekt na Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave. Dokument vznikol za podpory Nadačného fondu Telekom.
      „Táto myšlienka sa zrodila práve v RTVS, ktorá sa snaží priblížiť k menšinám, k minoritám, a tak isto aj k nepočujúcim, ktorí sú pre mňa maximálne silnými ľuďmi. Priebežne sa projektu venujeme stále, momentálne je nakrútených sedem častí, začíname ich vysielať dnes a ďalších deväť častí sa ešte nakrúca. Pevne dúfam, že tou šestnástkou to neskončí, silných príbehov na obrazovke RTVS nikdy nie je dosť. Keď už to možno nebudú nepočujúci, tak to budú možno iní silní ľudia, ktorých veľmi radi predstavíme divákom RTVS,“ povedala pre TASR režisérka projektu Darina Mikolášová.
      „Chcem zdôrazniť, že spravodajstvo v posunkovej slovenčine je veľký krok, pripravili sme samostatný formát pre nepočujúcich, posunkovej slovenčine rozumejú všetci nepočujúci. To že vo vysielaní prinášame titulkovanie považujem za samozrejmé, ale aj tento projekt je pre mňa skôr samozrejmý než pridaná hodnota. Iba verejnoprávna televízia má nielen úlohy ale aj ambíciu prinášať viac pre túto komunitu, pre tento typ minority. Tvorba samostatných formátom ako je tento cyklus dokumentov je naozaj prvým krokom. Chceli by sme vytvoriť aj redakčné zázemie, ktoré by vytváralo formáty pre túto komunitu, ktoré sú im blízke, zrozumiteľné a odrážajú pohľady na ich svet,“ doplnil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika.
      „Telekom podporuje nepočujúcich v rôznych formách aktivít od roku 2002, snažíme sa poskytnúť priestor pre ľudí, ktorí nemôžu využívať naše štandardné služby, akými hlasové služby sú. Dokonca sme preškolili aj našich niektorých predajcov, ktorí v predajniach dokážu komunikovať v posunkovej reči a vyjsť v ústrety nepočujúcim. Máme aj zásadné programy, jeden je na podporu nepočujúcich podnikateľov, druhý je grantový program Mobilný pedagóg na pomoc nepočujúcim,“ uviedol pre TASR Miroslav Majoroš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Slovak Telekom.

 

Copyright © TASR 2014

 

BABITZOVÁ V SDKÚ-DS

BABITZOVÁ V SDKÚ-DSDo nového tímu SDKÚ-DS má patriť aj Eva Babitzová, vrcholová manažérka a donedávna generálna riaditeľka a štatutárna zástupkyňa Rádia Expres, ktorá dnes ohlásila vstup do SDKÚ-DS. Jej cieľom je pomôcť SDKÚ-DS získať späť dôveru voličov a prispieť k slušnému a prosperujúcemu Slovensku. V SDKÚ-DS sa chce na blížiacom sa kongrese strany uchádzať o post podpredsedníčky. "Môjmu rozhodnutiu vstúpiť do politiky predchádzalo dlhodobé silné znepokojenie zo zlej súčasnej situácie na Slovensku. Chcem sa pokúsiť svojím osobným aktívnym prístupom prispieť k tomu, aby sme žili v prosperujúcej a slušnej krajine. Som presvedčená, že slovenskí voliči si zaslúžia pravicovú alternatívu a politikov, ktorí by ju viedli so zdravým rozumom dopredu," povedala o svojom rozhodnutí vstúpiť do politiky Eva Babitzová.
SDKÚ-DS vníma Babitzová ako stranu, ktorá v minulosti dostala Slovensko do medzinárodných štruktúr a zaviedla množstvo reforiem, ktoré z neho urobili prosperujúcu krajinu. "SDKÚ-DS spravila pre Slovensko mnoho a bola by škoda, keby strana s tak silnou tradíciou strácala dôveru svojich voličov. Rada by som spolu s tímom odborníkov a s novými ľuďmi nadviazala na to najlepšie, čo kedy SDKÚ-DS pre túto krajinu a jej občanov urobila," dodala Babitzová.

Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie

Po Matúši čiapku na uši.

Po Matúši čiapku na uši
Jednotka lepšie
Dvojka lepšie. 
Spolu lepšie- 11.80 % .

Markíza  horšie.
TV Doma rovnako.
DAJTO  horšie.
Spolu  horšie, ale cez tridsať- 33.10%

JOJ lepšie.
JOJ PLUS horšie.
WAU horšie.
SENZI rovnako.
Spolu lepšie- 21.20%

TA 3 horšie 

Jednotka - 9.70 % ;
Dvojka - 2.10 % ;
Markíza - 25.10 % ;
TV DOMA - 4.70% ;
DAJTO- 3.30%
TV JOJ – 15.40 % ;
JOJ PLUS- 3.70 % ;
WAU -1.60 % ;
SENZI- 0.50 %
TA 3 - 1.60 %

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Iránske konzervatívne súdnictvo dalo vláde jeden mesiac na zablokovanie obľúbenej aplikácie WhatsApp, ktorá umožňujúcej okamžitú výmenu správ i multimediálnych súborov medzi vlastníkmi smartfónov, a ďalších obľúbených aplikácií pre zdieľanie správ. Informovala o tom agentúra Reuters s tým, že vzrastá nátlak na reformistického prezidenta Hasana Rúháního, aby obmedzil svoju liberalizáciu spoločnosti i politiky.
Hlavný iránsky prokurátor Gholám-Hosejn Mohsení-Ežeí adresoval Rúháního vláde najostrejšie varovanie za jej ročné pôsobenie. A kritizoval ministra komunikácií a informačných technológií Mahmúda Vaezího, že nezlikvidoval sociálne siete a aplikácie "s amorálnym a kriminálnym obsahom". "Napriek trojmesačnému tolerančnému obdobiu, ktoré vám a vašim kolegom malo poskytnúť dostatok času, ste neprijali účinné kroky na filtrovanie amorálnych a neislamských porušení zákona" objavujúcich sa v aplikáciách WhatsApp, Viber a Tango, uviedol vplyvný duchovný a sudca.
Jeho písomné ultimátum zverejnili iránske médiá v sobotu večer, spolu so správami o policajnom vyšetrovaní "šírenia urážlivého materiálu" voči vodcovi islamskej revolúcie z roku 1979, ajatolláhovi Rúholláhovi Chomejnímu.
Podrobnosti nezverejnili, ale uvedené správy vyústili v čerstvé pravicové útoky na prezidenta Rúháního, ktorý označil internet za "príležitosť, nie hrozbu".
Podobne ako satelitné televízie a videá v predchádzajúcich desaťročiach, šiitske vládnuce duchovenstvo v Iráne považuje internet za hrozbu pre verejnú morálku a potenciálne aj voči sebe.

Copyright © TASR 2014

21.9.2014

Zomrela Polly Bergen

Zomrela Polly Bergen


Vo veku 84 rokov skonala v sobotu americká herečka, speváčka a spisovateľka Polly Bergen, známa napríklad zo snímky Mys hrôzy (1962). Ako uviedla jej hovorkyňa Judy Katz, herečka, ktorá trpela chronickou obštrukčnou chorobou pľúc, zomrela prirodzenou smrťou vo svojom dome v Southbury v štáte Connecticut.
Polly Bergen, vlastným menom Nellie Paulina Burgin, sa narodila 14. júla 1930 v Knoxville v Tennessee a hereckú kariéru odštartovala koncom 40. rokov minulého storočia. V rokoch 1957 a 1958 vystupovala vo vlastnom televíznom programe s názvom The Polly Bergen Show. V roku 1958 taktiež získala svoju jedinú cenu Emmy - dostala ju za stvárnenie speváčky Helen Morgan v jednom zo série televíznych filmov Playhouse 90 (1956 - 1990). Na Emmy ju potom nominovali ešte trikrát - za seriály Víchre vojny (1983), War and Remembrance (1988 - 1989) a Zúfalé manželky (2004 - 2012). Na konte mala aj jednu nomináciu na Zlatý glóbus, a to za výkon v snímke The Caretakers (1963). Zahrala si tiež napríklad vo filmoch Neskoršie, miláčik (1963), Sprievodca ženatého muža (1967), Cry-Baby (1990) a objavila sa aj v jednej epizóde seriálu Sopranovci (1999 - 2007). V 50. a 60. rokoch vydala viacero hudobných albumov a neskôr napísala tri knihy. Bergen bola trikrát vydatá a mala dve adoptované deti.

©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Ukrajina sa nezapojí do budúceho ročníka projektu Eurovision Song Contest. Zástupcovia ukrajinskej štátnej televízie informovali, že ich k tomuto rozhodnutiu viedli najmä nestabilná finančná situácia a politické problémy v krajine. "Nechceme robiť niečo zle a nemáme peniaze na to, aby sme urobili niečo dobre," dodal za NTU Zurab Alasania. Ukrajina zároveň dúfa, že sa do Eurovízie zapojí v roku 2016.
Šesťdesiaty ročník Eurovision Song Contest sa bude konať vo viedenskej Stadthalle. Z Rakúska totiž pochádza tohtoročný víťaz pesničkovej súťaže Thomas Neuwirth, vystupujúci pod umeleckým menom Conchita Wurst. Semifinálové kolá sa uskutočnia 19. a 21. mája 2015, podujatie vyvrcholí 23. mája 2015.

Zakladateľ talianskej strany Liga Severu Umberto Bossi v piatok skritizoval mediálnu kampaň, ktorej cieľom bolo dosiahnutie negatívneho stanoviska Škótov k referendovej otázke o nezávislosti ich krajiny od Británie. Podľa Bossiho zástancovia zotrvania v Spojenom kráľovstve prostredníctvom médií "uspeli v zastrašení" ľudí. Práve vplyv televíznych staníc a novín na obyvateľov označil za "nešťastné pre demokraciu". Exminister sa priznal, že škótsku kampaň za nezávislosť podrobne sledoval.
"Starým ľuďom povedali, že ich dôchodky budú ohrozené a že ich práca bude ohrozená. Bola to cielená kampaň," povedal zakladateľ a dlhoročný exlíder Ligy Severu, ktorá bola dlhé roky pevnou súčasťou vlády niekdajšieho premiéra Silvia Berlusconiho. Okrem kritiky prisťahovalectva je agendou v súčasnosti opozičného hnutia odtrhnutie územia s názvom Padánia, bohatej severnej časti Apeninského polostrova. Taliansky premiér Matteo Renzi preto vyslovil s výsledkom štvrtkového referenda spokojnosť. Urobil tak aj vo svetle separatistickým nálad v Benátkach. 

Škóti vo štvrtkovom referende 55 percentami hlasov podporili zotrvanie vo Veľkej Británii. Ich hlasovania pozorne sledovali najmä v Katalánsku, no i v ďalších bohatých územiach nespokojných s centrálnymi vládami.


©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA

NEDEĽNÉ REZNE A KÁVA
Reláciu V politike vysiela TA3 v nedeľu od 11:00. Moderuje Noro Dolinský

Téma: Nové vedenie justície, novela Zákona o sudcoch a prísediacich 
Hostia: Jana Bajánková, predsedníčka Súdnej rady, Tomáš Borec (Nom. SMERU-SD), minister spravodlivosti 

Téma: Prebytok potravín v Európe, Koncepcia rozvoja poľnohospodárstva do roku 2020 
Hosť: Ľubomír Jahnátek (Nom. SMERU-SD), minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
RTVS možno aj vysiela, ale nikomu nič nepovedala.Passed out. 

20.9.2014

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Moderátorku indickej spravodajskej televízie prepustili, pretože meno čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, v angličtine písané Xi Jinping, prečítala ako Ťin-pching jedenásty. Očividne si pomýlila písmená Xi s rímskymi číslicami XI.
Uviedol to dnes vysokopostavený predstaviteľ štátnej televízie Doordarshan, ktorá vysiela aj v angličtine. Tá je v Indii jedným z úradných jazykov.
Si Ťin-pching dnes už z Indie odcestoval. Cieľom jeho návštevy bolo posilniť obchodné a ekonomické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré poškodzuje dlhodobý pohraničný spor.
Kiks sa podaril moderátorke v stredu v programe spravodajskej televízie.
"Je to neodpustiteľná chyba," uviedol nemenovaný predstaviteľ televízie pre agentúru Reuters. Dodal, že novinárka bola zamestnaná na občasné, nepravidelné moderovanie. "Na niekoľko mesiacov sme ju stiahli z čítania správ," informoval.
Predstaviteľ vysvetlil, že nedostatok moderátorov správ núti televíziu odvysielať niektoré spravodajské relácie s príležitostnými pracovníkmi.
Incident sa stal v čase, keď sa televízna stanica Doordarshan pokúša o vlastnú premenu, aby dokázala konkurovať súkromným televíziám. Jej programy sú často terčom posmechu verejnosti, pretože úroveň ich produkcie je slabá.
Omyl moderátorky viedol k vlne sarkastických odkazov na sociálnych sieťach.
"Má to aj kladnú stránku: moderátorka aspoň pozná rímske číslice," napísal na Twitteri Kanikagahlaut.

Rusko musí uvažovať o ochrane svojho internetu pred hrozbami zo Západu, uviedol dnes hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorého citovala agentúra Reuters.
"Je všeobecne známe, kto je hlavným správcom svetového internetu. A vzhľadom na jeho nevypočítateľnosť by sme mali myslieť na našu národnú bezpečnosť," povedal podľa agentúry Interfax Peskov, pričom pravdepodobne narážal na Západ.
Peskov nekonkretizoval, aké hrozby Západ pre Rusko predstavuje. Dodal, že je vylúčené, aby sa Rusko odpojilo od internetu alebo že by takúto možnosť čo i len zvažovalo.
Prominentný bloger a kritik Kremľa Anton Nossik označil Peskovove slová za prvú predzvesť krokov, ktoré zo strany Moskvy povedú k ovládnutiu výmeny dát medzi Ruskom a zvyškom sveta.
Kremeľ obvinenia, že chce izolovať ruský internet odmieta a opakovane zdôrazňuje, že jeho jediným záujmom je zaistenie národnej bezpečnosti v čase, keď vzťahy Moskvy so Západom v dôsledku udalostí na Ukrajine ochladli na úroveň čias studenej vojny.
Napriek svojim tvrdeniam však Moskva schválila viacero zákonov namierených proti používateľom internetu vrátane povinnosti obľúbených blogerov prihlásiť sa na úrade pre dohľad nad médiami (Roskomnadzor) alebo povinnosti webových stránok uchovávať osobné údaje ruských občanov. Začiatkom tohto roka označil ruský prezident Vladimir Putin internet za "špeciálny projekt CIA".
Podľa Nossika spomínanie hrozieb zo Západu naznačuje, že Kremeľ zvažuje spôsoby, ako dostať všetky prichádzajúce a odchádzajúce dáta pod svoju kontrolu.
"Nastáva čas diskusií o úplnom odpojení Ruska od globálneho internetu, aby sem zo zahraničia neprúdili nijaké byty." napísal na svojom facebookovom profile Nossik.
Vplyvný ekonomický denník Vedomosti priniesol dnes správu, že hlavnou témou budúcotýždňového zasadania ruskej bezpečnostnej rady bude globálna internetová logistika.

Spojené štáty navrhujú vyplatiť 10 miliónov dolárov ako odmenu za informácie, ktoré by viedli k dolapeniu osôb zodpovedných za únos a brutálnu vraždu amerických novinárov Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v piatok schválil americký Senát.
      Jeden zo spôsobov, ako si uctiť pamiatku Jamesa Foleyho a Stevena Sotloffa, spočíva v odsúdení ich vrahov, vyhlásil republikánsky senátor Marco Rubio, ktorý je spoluautorom návrhu zákona.
      Odmena vo výške päť miliónov dolárov v každom z prípadov bude vyplatená výmenou za informácie, ktoré povedú k zatknutiu alebo odsúdeniu páchateľov, a to bez ohľadu na to, v ktorej krajine sa to odohrá.
      K vražde oboch novinárov sa priznala extrémistická organizácia Islamský štát, ktorá v oboch prípadoch zabitie nasnímala videokamerami a koncom augusta a začiatkom septembra záznamy zverejnila na sociálnych sieťach.
      Od roku 1984 v USA existuje program Rewards for Justice, ktorý už za informácie vedúce k dolapeniu páchateľov závažných trestných činov vyplatil okolo 125 miliónov dolárov.


Copyright © TASR 2014


RTVS NEWS

RTVS NEWS

Medzi novinkami jesennej programovej štruktúry Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) figuruje i relácia Krotitelia dlhov. Podľa riaditeľa sekcie programových služieb RTVS Tibora Búzu ide o zaujímavý formát s veľkým potenciálom. "Budeme sa baviť s odborníkmi z finančného sektora, ako pomôcť ľuďom, ktorí sa naozaj dostanú na dno," uviedol pre TASR k novému programu, ktorý sa má na jeseň objaviť v sobotňajšom vysielaní Jednotky v podvečernom čase pred spravodajským blokom.
Zachraňovať rodiny pred finančnou katastrofou a pomáhať im odraziť sa z dna bude tím finančných poradcov spolu s moderátorkou Katarínou "Katikou" Žitniakovou. Relácia sa do vysielania dostane v premiére 20. septembra, verejnoprávny vysielateľ by mal z nej odvysielať 12 epizód. "Tento formát je otestovaný a funguje vo viacerých krajinách na svete, my sa ho pokúsime postaviť trochu inak ako v ostatných televíziách. Pracujeme s odborníkmi z Národnej banky Slovenska, z poisťovní, bánk, ktorí dokážu relevantne a fundovane pomôcť ľuďom, ktorí sa dostali do problémov," doplnil Búza.

Copyright © TASR 2014

19.9.2014

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Skupina Penta Investments sa dohodla s nemeckým vydavateľstvom Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft GmbH na cene za polovičný podiel v slovenskom vydavateľstve Petit Press. Informoval o tom dnes portál motejlek.com. Predaj vydavateľského domu, ktorého vlajkovou loďou je denník Sme, ešte môže zablokovať Prvá slovenská investičná skupina (PSIS), ktorá má na podiel vlastnený nemeckou spoločnosťou predkupné právo.
Samotná Penta zatiaľ zverejnené informácie komentovať nechce. "Nebudeme komentovať žiadne špekulácie okolo mediálnych transakcií, budeme sa vyjadrovať len k dokončeným obchodom, tak ako to štandardne robíme aj pri iných projektoch," uviedol pre agentúru SITA hovorca Penty Martin Danko.
Informáciu, že Penta Investments je blízko k dohode o vstupe do Petit Pressu, preniesol motejlek.com ešte minulý týždeň. Generálny riaditeľ vydavateľstva Alexej Fulmek v tom čase uviedol, že správu nemôže potvrdiť, vyslovil však predpoklad, že ak Rheinisch-Bergische Verlagsgesellschaft bude chcieť predať svoj 50-percentný podiel, PSIS si uplatní predkupné právo na kúpu akcií. Investičná skupina Penta tento mesiac oznámila prevzatie vydavateľstva Trend Holding a Spoločnosti 7 Plus.
Penta je stredoeurópska investičná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. Pôsobí hlavne v zdravotníctve, finančných službách, výrobe, ale aj maloobchode a v realitnom developmente. Jej portfóliové spoločnosti zamestnávajú viac ako 30-tisíc ľudí a v minulom roku dosiahla hodnota aktív skupiny 6,5 mld. eur. Penta pôsobí vo viac ako desiatich krajinách Európy a má svoje zastúpenie v Prahe, Bratislave, Varšave a Mníchove.

©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.

RTVS NEWS- Ponuka na programové formáty RTVS - Dramatika


RTVS NEWS

Ponuka na programové formáty RTVS - Dramatika

Rozhlas a televízia Slovenska vyhlasuje súbeh  námetov na pôvodnú televíznu tvorbu v zmysle Zmluvy o zabezpečení služieb verejnosti v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania (MK 138/2012/M) na roky 2013 – 2017 a podľa Zákona o vysielaní a retransmisii č. 308/2000.

A. HRANÝ DRAMATICKÝ SERIÁL

Programový typ: Dramatika
Forma: sezónny seriál
Obsah: dráma
Obsah, bližšia špecifikácia: dramatický seriál zo súčasnosti      
Minutáž:  52
Počet dielov: 13-16
Kľúčové prvky: zaujímavé prostredie, komorný príbeh
Technológia: 16:9, HD
HESLO: Dramatický seriál 

B. HRANÝ KOMEDIÁLNY SERIÁL

Programový typ: Dramatika   
Forma: sezónny seriál
Obsah: komédia/komediálny
Obsah, bližšia špecifikácia: komediálny seriál zo súčasnosti
Minutáž:  52
Počet dielov: 7-13
Kľúčové prvky: zaujímavé prostredie, komorný príbeh
Technológia: 16:9, HD
HESLO: Komediálny  seriál 

C. HRANÁ ROZPRÁVKA
Programový typ: Dramatika
Forma: TV film/kinofilm
Obsah: rozprávka
Obsah, bližšia špecifikácia: hraná, klasická rodinná rozprávka
Minutáž:  75
Počet dielov: 1
Kľúčové prvky: zaujímavé prostredie, komorný príbeh
Technológia: 16:9, HD
HESLO: Hraná rozprávka 

Povinné položky projektu:
  • Meno a adresa predkladateľa
  • Kontaktná adresa
  • Spôsob spolupráce: koprodukcia, vlastná výroba, objednávková výroba, iné
  • Rozšírený námet a explikácia
Nepovinné položky projektu:
  •  Aproximatívny rozpočet,  požiadavky na finančné a/alebo vecné plnenie od RTVS, položky vrátane DPH
  • Predbežný plán výroby
  • Licenčné podmienky
  • Tvorivý tím
  •  Výrobný štáb
 Termín odovzdania námetov: do 31.10. 2014
 Termín vyhodnotenia: 30. 11. 2014

REGISTRÁCIA NÁMETOV/PROJEKTOV:
A.     e-mailom na adresu: crn@rtvs.sk  
B.     Poštou:  Centrálny register námetov
                        Rozhlas a televízia Slovenska
                        Mlynská dolina 28
                        845 45  Bratislava

VÝROKY TÝŽDŇA

VÝROKY TÝŽDŇA

"Ak si užívate to, čo robíte, neprídete o všetky vlasy. On má holú hlavu. Guardiolu futbal neteší."
José Mourinho

„ Kampaň bola postavená na slove „Rozchod“. Konkrétne so zvyškami jedla. Je to slogan celosvetovej kampane na žuvačky. Presne ten istý model v reklame s Antoniom Banderasom. Neviem, či sa aj jeho vypytovali takéto pičoviny, ale dal by som to aj desať rázy za sebou. V prvom rade by sme sa však museli baviť o mojej kampani. „
Rytmus

"Úprimne, snažím sa byť tolerantný. Ale neznášam futbal a ten idiotský fenomén, ktorý vytvára. Nenávidím ho ešte viac, pretože ľudia zaplavia ulice a trvá dve hodiny, kým sa dostanem domov. Toto všetko pre opicu, brazílsku opicu."
Carlos Manuel Treviňo Núňez bývalý tajomník sociálneho rozvoja v mexickom meste Querétaro ,kde bude v miestnom prvoligovom futbalovom klube pôsobiť Ronaldinho

TO JE TV !

TO JE TV ! 

MEDIA NEWS

MEDIA NEWS

Anglický herec Ben Whishaw si zahrá v seriáli London Spy. Projekt televízie BBC ponúkne päť epizód, ktoré začnú nakrúcať v októbri v Londýne. Tridsaťtriročný Whishaw stvárni Dannyho, ktorý sa zaľúbi do Alexa, no ten zrazu zmizne a Danny po ňom začne pátrať. Autorom príbehu s prvkami špionážneho trileru je Tom Rob Smith. "Ben Whishaw je jednoducho jeden z najlepších hercov v tejto krajine. Pre mňa, ako autora, je to mimoriadna výsada, že stvárni jednu z hlavných postáv," uviedol Smith. Televízia BBC Two plánuje začať vysielať novinku na budúci rok.
Benjamin John Whishaw sa predstavil v snímkach ako Kupec benátsky (2004), Parfum: Príbeh vraha (2006), Partička B.D. (2007) či Atlas mrakov (2012). Okrem toho sa do povedomia divákov dostal aj bondovkou Skyfall (2012), v ktorej stvárnil vedca a vynálezcu Q. Jeho manželom je austrálsky hudobný skladateľ Mark Bradshaw.

Anglický herec James D'Arcy si zahrá v pripravovanom seriáli Marvel's Agent Carter. Informovala o tom spoločnosť Marvel Entertainment. Tridsaťdeväťročný rodák z Londýna by sa mal predstaviť v úlohe komorníka Howarda Starka (otec Tonyho Starka, známeho aj ako Iron Man, pozn. SITA) Edwina Jarvisa, z ktorého sa stane nečakaný spojenec dôstojníčky Peggy Carter. Hlavnú hrdinku stvárni Hayley Atwell, ktorá si Peggy zahrala aj vo filmoch Captain America: Prvý Avenger (2011), Captain America: Zimný vojak (2014) a seriáli Agenti S.H.I.E.L.D. (2013). Po jej boku sa predstavia aj americký herec Chad Michael Murray, ktorý si zahrá agenta tajnej organizácie SSR (Strategic Scientific Reserve) Jacka Thompsona, a Enver Gjokaj, ktorý stelesní jeho kolegu, agenta Daniela Sousu.
Televízny projekt Marvel's Agent Carter bude spinoffom príbehov Kapitána Ameriku. Odohrávať by sa mal v roku 1946, v čase, keď Peggy smúti nad stratou Stevea Rogersa, známeho ako Kapitán Amerika, a zároveň ju po návrate mužov z bojov v druhej svetovej vojne začnú v armáde prehliadať. S agentmi Thompsonom a Sousom sa stretne, keď príjme prácu pre SSR v New Yorku. Popri administratíve však zároveň vyráža na tajné misie pre Howarda Starka, ktorého by si mal rovnako ako v snímke Captain America: Prvý Avenger zahrať Dominic Cooper. Novinku by mali v USA začať vysielať v roku 2015.
James D'Arcy, vlastným menom Simon D'Arcy, si zahral napríklad v seriáloch The History of Tom Jones, a Foundling (1997), Rebel Heart (2001) alebo P.O.W. (2003) a v roku 2010 sa predstavil v projekte Secret Diary of a Call Girl (2007 - 2011). Okrem toho sa objavil napríklad v snímkach Master and Commander: Na opačnom konci sveta (2003), Vyháňač diabla: Počiatok (2004), Atlas mrakov (2012) alebo Hitchcock (2012).


©2014, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.


18.9.2014

RADA RTVS

RADA RTVS
Financovanie RTVS, vyhodnotenie letnej sezóny, ale aj vysielanie v súvislosti s komunálnymi voľbami, bolo témou zasadnutia Rady RTVS, ktorá dnes rokovala v regionálnom štúdiu Banská Bystrica. Zaznela aj informácia o organizácii, činnosti a rozvoji tohto vynoveného štúdia RTVS, kde pod jednou strechou verejnoprávneho rozhlasu, už naplno funguje aj televízia.
Ako dnes zdôraznil generálny riaditeľ RTVS Václav Mika, jeho prioritou je dosiahnuť zmenu financovania RTVS. "Zastávam názor, že viaczdrojové financovanie je jedinou cestou, to znamená posilniť existujúce zdroje, je otázkou, ktorý zdroj bude posilnený a ako si ho obhájime," reagoval Mika.
Podľa neho bez zmeny financovania a navýšenia prostriedkov bude veľmi ťažké udržať súčasný rozvoj rozhlasu a televízie, keďže už dnes je na hranici udržateľnosti. Nehovoriac o tom, že by bolo nemožné napĺňať rozvojové a strategicky zaujímavé ciele. Mika je rád, že tému zmeny financovania RTVS považuje parlamentný výbor pre kultúru a médiá za legitímnu.
"Rada RTVS vyslala všetkým kompetentným jasný signál, že z dlhodobého hľadiska financovanie RTVS za takýchto podmienok je absolútne neudržateľné. Ak by sa nič nezmenilo, rozpočet bude útlmový, ale pri zachovaní všetkých zákonných povinností, čo je občas vyslovene na hrane. Niekedy aj ten pohľad, čo sú rozvojové projekty a čo nie sú, má každý iný, bude to veľmi zložité," konštatoval predseda Rady RTVS Igor Gallo.
Rada RTVS si vypočula aj informáciu týkajúcu sa regionálneho štúdia v Banskej Bystrici. To prešlo veľkým a náročným vysielacím testom z nových priestorov práve počas osláv 70. výročia SNP v Banskej Bystrici a zvládlo ho úspešne.
Generálny riaditeľ RTVS Mika vyzdvihol pôvodné autorské projekty, ktoré štúdio k tejto nosnej téme vytvorilo.
Zlúčenie rozhlasu a televízie pod jednu strechu, čo si vyžiadalo nemalú rekonštrukciu priestorov, okomentoval Mika slovami: Koniec dobrý, všetko dobré.
Predseda Rady RTVS však dodáva: "Keď sme tu boli pred rokom, zaznel verejný prísľub, že do roka a do dňa bude zlúčenie realitou. Som veľmi rád, že vedenie banskobystrického štúdia slovo dodržalo. Na druhej strane mi zasa nedá, aby som nevyjadril názor, že samotné zlúčenie Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu považujem za nešťastné a veľmi rýchle rozhodnutie, ktoré bolo urobené bez akejkoľvek predchádzajúcej analýzy," zdôraznil Gallo.

Copyright © TASR 2014

Prieskum Median SK

Prieskum Median SK

Najpočúvanejšie rozhlasové stanice na Slovensku sú (v poradí) Rádio Expres, Rádio Slovensko a Fun rádio. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu spoločnosti Median SK.
V rámci ďalších etáp prieskumu (VI. až VIII.) s názvom Radioprojekt nameral Median SK Rádiu Expres počúvanosť 34,8 percenta. Rádio Slovensko počúvalo 30,4 percenta poslucháčov a Fun rádio 22,7 percenta. Celková počúvanosť dosiahla 92 percent, čo predstavuje 4,115 milióna poslucháčov vo veku od 14 do 79 rokov.
V porovnaní s predošlými dvoma etapami nedošlo k zmene poradia na prvých siedmich priečkach, ani k výraznejším posunom v počúvanosti. Štvrtým najpočúvanejším je Rádio jemné (21 %), za ním nasledujú Rádio Europa (16,3 %), Rádio Regina (14,8 %) a Rádio_FM (6,2 %). Prieskum v tomto období monitoroval celkom 48 rozhlasových staníc.
Počúvanosť všetkých piatich rozhlasových okruhov dosiahla 43,5 percenta. Rozhlasová sieť Radio Group (Fun rádio a Rádio Europa) má počúvanosť 32,3 percenta.
Najväčší podiel na Slovenskom rozhlasovom trhu si aj naďalej udržiava Rádio Expres s aktuálnymi 23 percentami. Rádio Slovensko má podiel 20,9 percenta, Fun rádio 14 percent. Nasledujú Rádio jemné (9,2 %), Rádio Europa (8,5 %), Rádio Regina (8,3 %) a siedme Rádio_FM má trhový podiel 2,4 percenta. Zvyšné rozhlasové stanice držia 13,6 percenta trhu.
Prieskum Median SK realizoval na vzorke 3541 respondentov od 26. mája do 17. augusta medzi občanmi SR vo veku od 14 do 79 rokov.


Copyright © TASR 2014Zomrela Agneša Kalinová

Zomrela Agneša Kalinová


Dnes ráno zomrela novinárka, prekladateľka, filmová a politická publicistka Agneša Kalinová. TASR to potvrdili zástupcovia vydavateľstva Aspekt, ktoré vydalo knihu Mojich 7 životov s podtitulom Agneša Kalinová v rozhovore s Janou Juráňovou.
Z tejto knihy rozhovorov je aj úryvok z rozprávania tejto výnimočnej ženy viacerých profesií: "Bola som naučená, že na verejnosti sa plakať nemá, to do mňa nahustil môj otec aj moja vychovávateľka Adriena. Bol to dôkaz sebaovládania. Ale nikto mi nekázal, že mám prehltnúť aj smiech."
Agneša Kalinová sa narodila 15. júla 1924 v Košiciach, vyrastala však v Prešove. Zažila deportáciu, holokaust, život v centre spoločenského a politického diania v Československu, obvinenie z rozvracania republiky, prenasledovanie eštebákmi a nakoniec odchod do slobodného sveta - do Mníchova, odkiaľ sa prihovárala krajanom zo Slobodnej Európy.
Počas druhej svetovej vojny nemohla pre svoj židovský pôvod chodiť do školy, skrývali ju v budapeštianskom kláštore. Stala sa novinárkou. V prvých rokoch sa venovala filmovej kritike a publicistike. Neskôr začala prekladať odbornú filmovú a umenovednú literatúru. V rokoch 1946-1948 pôsobila ako prekladateľka a tlmočníčka na francúzskom konzuláte v Prahe, od roku 1948 začala písať filmové kritiky do periodík Pravda, Kino, Film a doba, Náš film, Film a divadlo, Filmové a televizní noviny, Nové slovo. Prekladala aj beletriu z francúzštiny, nemčiny a maďarčiny. Od roku 1952 bola redaktorkou týždenníka Kultúrny život, ktorý sa v 60. rokoch zasadzoval za liberálnejší prístup v literatúre a umení. Po jeho zákaze po auguste 1968 sa stala slovenskou redaktorkou pražského dvojtýždenníka Filmové a televizní noviny, ktorý od roku 1970 tiež nemohol vychádzať.
Nesmela publikovať, uverejňovať preklady a zamestnať sa v akomkoľvek odbore súvisiacom s kultúrou. Zarábala si prekladmi počítačových manuálov z angličtiny a nemčiny. V roku 1972 bola tri mesiace vo vyšetrovacej väzbe pre podozrenie z podvratnej činnosti, na jeseň 1978 dostala povolenie vysťahovať sa s rodinou do Mníchova, kde nastúpila ako komentátorka v českom a slovenskom vysielaní rozhlasovej stanice Slobodná Európa. Vo svojich pravidelných príspevkoch sa venovala predovšetkým dianiu v Československu. V Slobodnej Európe pôsobila do roku 1995.
Slovenská prozaička Jana Juráňová na základe rozhovoru s Agnešou Kalinovou napísala knihu s názvom Mojich 7 životov.

Copyright © TASR 2014