19. 5. 2009

Pravdoklamári 20 ?

Pravdoklamári 20 ?
Denník Pravda v poslednom čase zvláštnym spôsobom monitoruje rezort zdravotníctva. Dôkazom je aj vydanie z 18. mája 2009, kde na titulnej strane Pravda uviedla jednoznačné tvrdenie „Potratové tabletky nebudú“. Ministerstvo zdravotníctva by zaujímalo, na základe akých argumentov a podkladov dospeli redaktori k takémuto jednoznačnému tvrdeniu, keď výrobca spomínaného lieku zatiaľ ani len nepožiadal o registráciu v SR. Pritom jedným z hlavných cieľov ministerstva zdravotníctva v oblasti liekovej politiky je snaha získať a sprístupniť pre našich pacientov najnovšie účinné a bezpečné lieky. MZ SR nikdy nebránilo vstupu nových molekúl na trh, výsledkom takejto aktivity je aj pravidelná kategorizácia liekov, ktorá zabezpečuje ich rýchly vstup na náš trh.Je však dôležité ešte raz pripomenúť, že výrobca tabletky na umelé prerušenie tehotenstva nepožiadal o registráciu v SR. Záhadou pre MZ SR je fakt, že redaktori denníka Pravda už vopred poznajú výsledok rokovaní. Čo bude schválené a čo zaručene neprejde! Ide priam o veštecké schopnosti, ktoré by im mohol závidieť nejeden čitateľ! Cieľom MZ SR je vypracovať program, ktorý vychádza z Programového vyhlásenia vlády, zameriava sa na zlepšenie kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb v oblasti reprodukčného zdravia, dôraz kladie na prevenciu, najmä onkologických ochorení, AIDS – HIV, na zabezpečenie zdravotníckych služieb, ktoré s týmto programom úzko súvisia. Smeruje k odstráneniu všetkých diskriminačných faktorov a špecificky sa zameriava na edukáciu, na marginálne skupiny obyvateľov. Vypracovaním a prijatím Národného programu starostlivosti o ženy, bezpečné materstvo a reprodukčné zdravie sa SR vyrovná s EÚ normami a medzinárodnými dohovormi, ku ktorým sa hlásime. Denník Pravda ďalej uvádza, že „Slovenky s nízkym príjmom tak môžu zabudnúť na to, že im štát prispeje na antikoncepciu.“ Je všeobecne známe, že antikoncepciu si ženy hradia v plnom rozsahu, ide o rokmi zaužívanú skutočnosť. Čo už však autori článku neuvádzajú, to je skutočnosť, že ministerstvo zdravotníctva ráta s bezplatnou dostupnosťou núdzovej antikoncepcie a úplného prerušenia tehotenstva pre obete znásilnenia. Pri marginalizovaných a znevýhodnených skupinách sa chce zamerať na predchádzanie nežiaducich tehotenstiev skvalitnením výchovy k plánovanému rodičovstvu a uplatňovaniu práv týkajúcich sa reprodukčných práv dievčat a žien na regionálnej úrovni. Navyše – ministerstvo zdravotníctva chce zachovať dostupnosť lekárskej starostlivosti pri vykonávaní interrupcií na žiadosť ženy a vytvoriť podmienky šetrného a čo najbezpečnejšieho vykonávania úplného prerušenia tehotenstva. Podľa najnovších poznatkov vedy.