27. 10. 2011

Svetový deň audiovizuálneho dedičstva

Svetový deň
audiovizuálneho dedičstva
Oslavy Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva, pripadajúceho na 27. október, sa
v tomto roku uskutočnia na tému "Audiovizuálne dedičstvo: vidieť, počuť a učiť sa". Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) v spolupráci s Koordinačnou radou audiovizuálnych archívnych združení a ďalšími partnermi sa usiluje o zachovanie audiovizuálneho dedičstva na svete. Pracovníci archívov sa zúčastňujú na Svetovom dni audiovizuálneho dedičstva aktivitami zameranými na osvetu verejnosti. Cieľom dňa je, aby si ľudia uvedomili, nakoľko je audiovizuálne dedičstvo krehké a citlivé na možné poškodenie. Filmové štúdiá, televízne a rozhlasové stanice predstavujú piliere moderného sveta tým, že zaznamenávajú najdôležitejšie momenty súčasnosti. Audiovizuálne dokumenty predstavujú dedičstvo ľudstva v podobe zachytených aktualít, reklám, snímok a záznamov o udalostiach aj s ich symbolickým významom. To všetko tvorí svedectvo o totožnosti kultúry národa. Koičiro Macuura v roku 2007 ako generálny riaditeľ UNESCO vyzval vlády, medzinárodné organizácie, občianske spoločnosti a mimovládne organizácie, aby audiovizuálnemu dedičstvu prikladali vážnosť, ktorú si zaslúži. Výzva Koičira Macuuru, ktorú predniesol pri prvých oslavách Svetového dňa audiovizuálneho dedičstva 27. októbra 2007, zostáva naďalej aktuálna. Prírodné katastrofy, vojny, krádeže, vandalizmus, dokonca obyčajná nedbanlivosť pri práci už spôsobili, že sa poškodili, alebo úplne zmizli početné vzácne zbierky. Aj zastaraná technika poškodzuje zábery a dobové zvukové záznamy. Záchrana audiovizuálneho dedičstva predstavuje komplexnú problematiku zahŕňajúcu mnohé riešenia právneho, inštitucionálneho, technického a finančného charakteru. Ak sa nič neurobí, potom celé časti tohto dedičstva do desiatich rokov zaniknú. Mnohé audiovizuálne dokumenty z 20. storočia sú už nenahraditeľne zničené, iné sa stratili, časť ďalších je ohrozená možnými prírodnými katastrofami alebo zlým stavom techniky. Preto členské štáty UNESCO na 33. zasadnutí Generálnej konferencie v roku 2005 vyhlásili 27. október za Svetový deň audiovizuálneho dedičstva. Stalo sa tak na návrh Českej republiky z roku 2005. Zdôraznili, že materiál, z ktorého dedičstvo pozostáva, má "často jedinečný význam týkajúci sa ekonomických, politických, spoločenských a sociálnych dejín, ďalej vývoja v oblasti vzdelávania, vedeckého pokroku a rozmanitosti kultúr". Dňa 27. októbra 1980 účastníci Generálnej konferencie schválili Odporúčanie za zachovanie a konzervovanie filmového obrazového záznamu. Išlo o prvý medzinárodný nástroj, ktorým sa vyhlásili kinematografické a televízne archívy za prostriedky kultúrneho a historického významu.

Copyright © TASR 2011