9. 5. 2005

ODPOVEDE Z OBRAZOVKY

ODPOVEDE Z OBRAZOVKY Slovenská televízia prechádza v poslednom období chaosom v programmingu, ktorý sa prejavil aj včera výmenou relácie Odpovede z obrazovky za reláciu Magazín. Podľa servera Medialne.sk neodvysielanie relácie Odpovede z obrazovky spôsobilo zranenie Richarda Rybníčka. "Reláciu sme neodvysielali z dôvodu riaditeľovho ľahkého zranenia, ktoré si spôsobil pri bicyklovaní v sobotu pri Trenčíne," povedal pre Mediálne.sk člen manažmentu STV Branislav Zahradník. Dodal, že zranenie je skôr estetickým, ako fyzickým problémom a dosiaľ nepadlo rozhodnutie o tom, či sa ďalšia relácia vôbec odvysiela. V prípade, že sa tak stane, Richarda Rybníčka podľa Zahradníka zastúpi buď on sám, alebo Marcel Para. Generálnemu riaditeľovi prajeme skoré uzdravenie, ale nezastupiteľnosť generálneho riaditeľa je otázna, keďže sa jej už minulý rok veľmi efektne i efektívne zhostil Marcel Para. My iba pripomíname, že súčasťou relácie by malo byť aj realizovanie Uznesenia č. 05-07/32.161 Rady pre vysielanie a retransmisiu Rada ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. g/ a h/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 308/2000 Z. z.“) postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z. z. rozhodla, že účastník správneho konania č. 328-PgO/O-1613/2004 vysielateľ na základe zákona Slovenská televízia, porušil povinnosť ustanovenú v § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. tým, že v dňoch 8.8.2004 a 15.8.2004 v programe s názvom „Odpovede z obrazovky“ prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike v rámci vysielanej programovej služby ,za čo mu ukladá podľa ust. § 64 ods. 1 písm. b) a ust. § 65 ods. 1 a ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. sankciu - odvysielanie oznamu o porušení zákona. Účastník konania je povinný odvysielať oznam o porušení § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii trikrát, vždy v čase pred začiatkom vysielania programu „Odpovede z obrazovky“, a to pred tromi po sebe nasledujúcimi odvysielaniami programu „Odpovede z obrazovky“, pričom prvýkrát pri najbližšom odvysielaní programu „Odpovede z obrazovky“ odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Nižšie uvedený text oznamu je účastník konania povinný odvysielať v písomnej a súčasne i v čítanej podobe bez sprievodnej hudby alebo doplňujúceho komentára. Po prečítaní oznamu musí celý text oznamu zostať na obrazovke v trvaní minimálne 10 sekúnd. Účastník konania bezodkladne oznámi termín odvysielania oznamu Rade. Text oznamu: „Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii povinnosť odvysielať nasledujúci oznam o porušení zákona: Rada posúdila program „Odpovede z obrazovky“ z dní 8.8.2004 a 15.8.2004. Na základe analýzy tohto programu dospela k záveru, že vysielateľ jeho odvysielaním porušil základnú povinnosť vysielateľa zabezpečiť všestrannosť informácií a názorovú pluralitu v rámci vysielanej programovej služby, ktorá mu vyplýva z § 16 písmeno a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii, a to tým, že prezentoval jednostranné informácie a názory bez toho, aby zabezpečil všestrannosť informácií a názorovú pluralitu k danej problematike.“ Podľa § 64 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.: „Uložením sankcie nezaniká povinnosť, za ktorej porušenie sa sankcia uložila.“