25. 9. 2006

Dve pozvánky

Dve pozvánky

Zasadnutie Rady Slovenskej televízie 26. septembra 2006 o 10.00 hod.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. 2. Kontrola plnenia uznesení Rady STV,3. Informácia o činnosti DK STV (informuje predsedníčka DK STV) ,4. Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: a) informácia o výsledkoch súťaže na realizáciu forenzného vyšetrovania; b) informácia o vývoji v dcérskych spoločnostiach STV; c) informácia o situácii vo výrobe dabingu v STV; d) informácia o zmluvách nad 200 000 Sk; e) informácia o verejných obstarávaniach; f) rôzne. 5. Vysielacie práva na najvyššiu domácu futbalovú ligu a na zápasy slovenskej futbalovej reprezentácie na obdobie 2006 – 2008 (informujú štatutárni zástupcovia GR STV) 6. Informácia o priebehu legislatívneho procesu súvisiaceho s STV (informuje predseda Rady STV). 7. Sťažnosti a podnety. 8. Rôzne a) Korešpondencia.

Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie, ktoré sa uskutoční dňa 26. augusta 2006 o 12.00 hod.

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. 2. Otváranie obálok s prihláškami kandidátov na funkciu GR STV.

Rada Slovenskej televízie zajtra otvorí prihlášky na voľbu generálneho riaditeľa STV. Do voľby prišlo 39 obálok, ktoré rada otvorí v utorok po 12:00, po tom, ako prerokuje svojho bežný program. Počas otvárania obálok členovia Rady STV posúdia úplnosť prihlášok a predpísaných príloh. Kandidátov, ktorí podmienky stanovené vo výzve na prihlásenie do konkurzu nesplnia, rada z voľby vylúči. Ďalších pozve na verejné vypočutie, ktoré by malo byť začiatkom októbra. Konečný počet a mená uchádzačov o post šéfa STV sa tak verejnosť dozvie až po zasadnutí Rady STV. Rada by kandidátov mala vypočuť začiatkom októbra. Kandidáti na verejnom vypočutí prezentujú svoj projekt v poradí, ktoré určí žreb. Žiadny z kandidátov nemôže byť prítomný na verejnom vypočutí ďalších kandidátov. Časový limit prezentácie kandidáta je maximálne 30 minút. Z verejného vypočutia kandidátov sa nerobí priamy zvukový prenos. Zvukový záznam z verejného vypočutia jednotlivých kandidátov bude zverejnený na internetovej stránke STV najskôr 24 hodín po skončení vypočutia posledného kandidáta. Po skončení prezentácie kladú členovia rady kandidátom otázky a následne rokujú bez účasti kandidátov. Hlasovanie nasleduje až po skončení rozpravy. Kandidát, ktorý získa v prvom kole voľby dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady sa stáva generálnym riaditeľom STV. Ak žiadny z kandidátov nezíska dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, postupujú do druhého kola voľby tí kandidáti, ktorí získali najmenej tri hlasy. V prípade, že najmenej tri hlasy získa iba jeden kandidát, postupuje do druhého kola voľby tento kandidát a kandidát, ktorý získal druhý najvyšší počet hlasov. Ak žiadny z kandidátov v druhom kole voľby nezíska dvojtretinovú väčšinu hlasov všetkých členov rady, rada hlasovanie jedenkrát zopakuje. Do opakovaného hlasovania postúpia kandidáti, ktorí získali najmenej päť hlasov. Opakované hlasovanie sa uskutoční v deň prvého hlasovania druhého kola voľby. Ak rada ani v druhom kole voľby nezvolí generálneho riaditeľa STV, vyhlási do 5 dní odo dňa konania druhého kola novú voľbu generálneho riaditeľa STV. Rada STV bude voliť nového šéfa STV už v plnom 15-člennom zložení. Po tom, ako sa to na dva krát od konca marca nepodarilo bývalému parlamentu, zvolili poslanci Národnej rady SR 7. septembra všetkých päť chýbajúcich členov Rady STV.