18. 10. 2006

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

Čím sa riadila časť RADY STV ? Rybíčkom a Parom

Na záver rokovania sa rada vrátila k problematike prístupu jej členov k zmluvám uzatváraným STV. Ako povedal M. Kollár, podstatou právneho stanoviska, ktoré si dala rada vypracovať bolo, že Rada STV ako orgán STV nie je treťou osobou. To znamená, že má právo sa oboznamovať so zmluvami a zároveň je povinná dodržiavať ustanovenia o obchodnom tajomstve podľa Obchodného zákonníka. Podľa konkrétnej skúsenosti člena rady P. Maleca však prístup k zmluvám aj napriek tomu nie je možný.

Vo svojom vyjadrení sa GR STV oprel o stanovisko právnikov STV, podľa ktorého ustanovenie § 7, zákona č. 16/2004 Z.z. o Slovenskej televízii vymedzuje tri hlavné orgány Slovenskej televízie: Radu STV, Dozornú komisiu STV a generálneho riaditeľa. Po 01.02.2004 bola pôsobnosť Rady STV výrazne rozšírená, avšak naďalej, ako v prípade predchádzajúceho zákona, je vymedzená taxatívne. Napriek široko koncipovanej pôsobnosti – ide predovšetkým o povinnosť dohliadať na dodržiavanie tohto zákona (zákona č. 16/2004 Z.z.) a plnenie úloh, ktoré Slovenskej televízii vyplývajú z osobitných predpisov – je potrebné rešpektovať rozdelenie kontrolných pôsobností medzi Radu STV a Dozornú komisiu STV. Na uvedenom konštatovaní nič nemení ani skutočnosť, že Rada STV ani DK STV nemajú právnu subjektivitu. Tú má len Slovenská televízia ako právnická osoba zapísaná v obchodnom registri. Nemožno sa teda domnievať, že by si z dôvodu, že ide „o ten istý právny subjekt“ mohol generálny riaditeľ prisvojovať právomoci Rady STV alebo naopak. Naopak práve preto, že pri právnickej osobe ide o teoretickú konštrukciu, je potrebné dôsledne rešpektovať „čo kto môže“, aby nedochádzalo k duplicitnému a/alebo protichodnému konaniu. Pokiaľ ide o jednotlivé orgány, Dozorná komisia STV je orgánom STV zloženým z odborníkov. Kvalifikačné predpoklady členov Dozornej komisie STV sú určené v podmienke členstva (na rozdiel od členov Rady STV) a členovia Dozornej komisie STV musia spĺňať aj podmienky stanovené v § 10 zákona. Rada STV ani po 01.02.2004 priamo nekontroluje hospodárenie Slovenskej televízie, ale v zmysle ustanovenia § 8, ods. 1, písm. j) zákona, kontrolou hospodárenia alebo nakladania s majetkom Slovenskej televízie poveruje Dozornú komisiu STV. Na citované ustanovenie nadväzuje ustanovenie § 15, ods. 2, písm. c) zákona, v zmysle ktorého Dozorná komisia STV plní úlohy, ktoré jej uloží Rada STV podľa § 8, ods. 1, písm. j). V posudzovanej veci je dôležité predovšetkým ustanovenie odseku 3, podľa ktorého členovia Dozornej komisie STV sú pri svojej činnosti podľa (§15) odseku 2, písm. c) oprávnení nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie a s nakladaním s majetkom Slovenskej televízie. Oprávnenie nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie je teda formulované osobitne a je výslovne zverené členom Dozornej komisie STV (§ 15, ods. 3, zákona). Uvedenú skutočnosť zdôrazňuje dôvodová správa k zákonu č. 16/2004 Z.z., ktorá obsahuje jediný záväzný výklad právneho predpisu, výklad daný samotným tvorcom zákona. V zmysle dôvodovej správy t. j. kompetenciu nahliadať do všetkých účtovných, ekonomických, finančných a iných dokladov a právnych dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie a s nakladaním s majetkom Slovenskej televízie dáva návrh zákona len členom Dozornej komisie STV a ako sa uvádza ďalej profesionálna kompetencia členov Dozornej komisie STV umožní členom Rady STV získať o skutočnostiach súvisiacich s hospodárením STV relevantné informácie a na strane druhej ochráni STV pred nekompetentným nahliadaním do ekonomických dokladov a prípadnými nesprávnymi zisteniami. Z uvedeného jednoznačne vyplýva, že Rada STV (ani jej jednotliví členovia) nemá oprávnenie nahliadať do dokladov a dokumentov súvisiacich s hospodárením Slovenskej televízie, ale v prípade akejkoľvek pochybnosti je oprávnená poveriť Dozornú komisiu STV, aby vykonala kontrolu hospodárenia.