10. 1. 2007

7 : 7

7 : 7
Slovenská televízia má síce generálneho riaditeľa, ale po dnešku si svojho predsedu nezvolila. O funkciu, v ktorej bol dnes posledný deň Miroslav Kollár, sa uchádzali Bohumír Bobocký a Peter Malec. Rada z nich vyberala v dvoch voľbách, ani z jednej sa žiadnemu z kandidátov nepodarilo získať nadpolovičnú väčšinu v rade, teda osem hlasov. Rada STV si voľbu zopakuje na svojom najbližšom zasadnutí, 24. januára. Dovtedy radu vedú jej podpredsedovia Peter Malec a Ján Greššo. Niektorí politici majú podľa Rady Slovenskej televízie (STV) ambíciu zasahovať do rozhodovania manažmentu televízie. Radu znepokojili napríklad vyjadrenia podpredsedu ĽS-HZDS Milana Urbániho v rozhovore pre blog Sme, v ktorom hovoril o rozdelení vplyvu vládnych strán na STV. "Takéto vyjadrenia sú snahou o porušenie zákona o STV, podľa ktorého je STV nezávislá verejnoprávna inštitúcia," konštatovala dnes vo svojom uznesení Rada STV. Generálny riaditeľ Slovenskej televízie Radim Hreha dnes Radu STV informoval, že, Pavla Hanzela vymenuje za konateľa dcérskej spoločnosti 1.2 media, ktorá predáva reklamný čas televízie. Hanzel tak nahradí s výbornými výsledkami predaja reklamy odchádzajúceho Ľubora Košúta. Podľa našich informácií to HZDS nestačí a baží aj po kumulovanej funkcii Obchodný riaditeľ . V preklade- príjmy by malo na "starosti " ĽS- HZDS a výdavky SMER-SD. Dojemné. Generálny riaditeľ Slovenskej televízie (STV) Radim Hreha dnes informoval Radu STV o ďalších krokoch v súvislosti s forenzným vyšetrovaním vybraných zmlúv medzi STV a jej dcérskymi spoločnosťami. Zo zistení audítorskej spoločnosť PricewaterhouseCoopers Slovensko, ktorá začala audit niekoľkých desiatok neštandardných zmlúv v septembri a dnes rade predložila jeho závery, vyplýva viacero formálnych, vecných aj právnych pochybení. To, či nimi bol porušený zákon, však musia posúdiť právnici. Generálny riaditeľ si vytypuje oblasti, v ktorých forenzný audit určil, že došlo k niečomu, čo by mohlo naznačovať porušenie zákona a tam pôjde hĺbkovo. Hreha chce najprv vybrať ľudí, ktorí zhromaždia podklady. Na ich základe situáciu vyhodnotí a predloží podklady advokátskej kancelárii, ktorá odporučí ako ďalej postupovať a prípadne povie, či bol porušený zákon. V súvislosti s odporúčaním audítorov a Dozornej komisie STV chce venovať čo najviac pozornosti kauze so štúdiom Beta. Hreha pre médiá uviedol, že Ústavný súd SR už prijal sťažnosť STV. Pokiaľ sa dokáže, že STV nevypovedala obchodné zmluvy so štúdiom Beta právoplatne a príde na rad odškodnenie, bude sa snažiť zreálniť jeho výšku. Hreha predpokladá, že by išlo o nižšiu sumu ako žiadajú majitelia štúdia Beta a rád by sa v tomto prípade dohodol mimosúdne. Majitelia štúdia Beta vyčíslili náhradu do približne 790 miliónov korún. Radim Hreha tiež radu informoval, že nesúhlasí s medializovaným zámerom zriadiť nový štátny úradu na výber koncesií za verejnoprávny rozhlas a televíziu. Podľa informácií z médií by mal úrad podliehať priamo ministrovi kultúry. Jeho rozpočet by mali hradiť SRo a STV, ktoré by však naň nemali dosah. Hreha verí, že sa mu podarí obhajovať záujmy STV v procese tvorby nových pravidiel výberu koncesií čo najlepšie. Rada STV dnes, okrem iného ,na návrh Dozornej komisie STV vyplývajúceho z prerokovania výsledkov forenzného auditu uložila GR STV : A . Prostredníctvom STV ako majoritného vlastníka zaimplementovať: 1.Povinnosť konateľov dcérskych spoločností poskytovať do štvrťročných správ o hospodárení STV informácie o hospodárení dcérskych spoločností ; 2.K rozpočtu STV pripájať finančné plány dcérskych spoločností doplnené o investičné plány a návrh rozdelenia hospodárskeho výsledku minulého roka. 3. Zabezpečiť mesačné predkladanie informácií o zámere na nákup investičného majetku v dcérskych spoločnostiach, ktorý by v STV podliehal zákonu o verejnom obstarávaní . B. Rozhodnutia strategického, koncepčného rozvoja, dlhodobých zámerov v oblasti investičnej a mzdovej politiky, rozhodnutia o programovej štruktúre, o odpredaji dlhodobého majetku formalizovať. C. Zabezpečiť výkon a pôsobenie kontrolného útvaru podľa platného organizačného poriadku a posilniť efektívnosť práce kontrolného systému. Informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti predkladať Dozornej komisii, ktorá v prípade potreby môže prizývať na svoje zasadnutie pracovníkov kontroly. D. V prípade súdneho sporu s Beta štúdiom doporučujeme vybrať ekonomického a účtovného poradcu pre kvantifikáciu škôd a oponentúre výpočtu pripravovaného protistranou. E. V dcérskych spoločnostiach Production and Technology s. r. o. a 1, 2 media s. r. o. zabezpečiť audit zameraný na preverenie ich hospodárenia a zmlúv uzavretých medzi nimi a ich dodávateľmi.