25. 9. 2007

RADA STV

RADA STV

Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 26. septembra 2007 o 10.00 hod. v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava

Návrh programu:

1.Otvorenie zasadnutia – voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania ; 2.Kontrola plnenia uznesení Rady STV ; 3. Informácia o činnosti DK STV: a) Informácia o zmluvách nad 200 tis. Sk (bude prerokovaná v súlade s čl. 8. ods. 2 Rokovacieho poriadku Rady STV) ;b) Informácia o verejných obstarávaniach ; 4. Informácia o spôsobe realizácie dabingu v STV: a) Plnenie uznesenia č. 74/2007 „Analýza efektívnosti dabingu“ ;b) Plnenie uznesenia č. 75/2007 „Analýza zmlúv o prenájme s Production & Technology“; 5.Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: a) Informácia o plánovaných projektoch STV ;b) Informácia o stanovisku MF SR k žiadosti STV o poskytnutie štátnej dotácie na rok 2007 ;c) Informácia o stave súdneho sporu so Štúdiom Beta ;d) Rôzne; 6. Návrh Štatútu STV (predkladá predseda R STV) ;7.Návrh Rokovacieho poriadku Rady STV (predkladá predseda R STV) ; 8.Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ;9.Rôzne.