17. 3. 2010

Paľba do Paľby

Paľba do Paľby
Vzhľadom na obsah reportáže odvysielanej dňa 16. 3. 2010 v televízii Markíza v publicistickej relácii Paľba si dovoľujeme z dôvodov dodržania objektívneho informovania verejnosti skonštatovať, že informácie a celkový ráz a spôsob spracovania publicistického príspevku danej relácie v I. časti považujeme za neobjektívny, účelový a skresľujúci, s jediným zámerom: diskreditovať prácu jednotlivých zložiek daňových orgánov a najmä Daňového riaditeľstva SR a generálneho riaditeľa. Vzhľadom na vyššie uvedené generálny riaditeľ Daňového riaditeľstva SR využije svoje právo v zmysle zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii požiada o uverejnenie opravy nepravdivých údajov, ktoré odzneli v publicistickej relácii.
Ing. Beáta Uhrinová ,Riaditeľka odboru služieb pre verejnosť DR SR