19. 10. 2010

Nám nejako uniklo

Nám nejako uniklo
Vyhlásenie Rady Slovenskej televízie .
Rada STV na svojom mimoriadnom zasadnutí 15. októbra 2010, venovanom akútnym problémom STV, vzala na vedomie rezignáciu M. Kákoša na post svojho predsedu, a v súvislosti s množiacimi sa obvineniami voči Rade STV prijala nasledovné vyhlásenie: Rada STV odmieta zavádzajúce tvrdenia, že nesie plnú zodpovednosť za stav hospodárenia Slovenskej televízie. Tie nie sú podložené faktami a svedčia o tom, že ich autori neakceptujú kompetencie rady, vyplývajúce z platného zákona o STV. Rada STV vo svojich stanoviskách a uzneseniach nikdy neporušila Zákon č. 16/2004 o Slovenskej televízii a neprekračovala kompetencie vymedzené týmto zákonom. Súčasné vyjadrenia niektorých politických predstaviteľov sú v rozpore s princípmi verejnoprávnosti, ktorej hlavným atribútom je nezávislosť Rady STV na vládnej moci a jej zodpovednosť je výlučne voči parlamentu, a nie jeho jednotlivým funkcionárom. Zamýšľané zlúčenie verejnoprávnej televízie a rozhlasu bez zodpovedajúcej analýzy a legislatívnej prípravy vzhľadom na jeho navrhovaný harmonogram považujeme za rizikový pre ich budúcu existenciu. Navrhovaný model budúceho fungovania Slovenskej televízie a Slovenského rozhlasu nesie typické znaky ich zoštátnenia. Bez ohľadu na rétoriku by to znamenalo koniec verejnoprávnosti médií verejnej služby na Slovensku a oslabenie ich programovej a politickej nezávislosti. Tieto tendencie sú aj v rozpore Slovenskom podpísaných viacerých európskych dohovorov. Z návrhov na redukciu vysielacích okruhov je evidentné, že poštátnenie verejnoprávnych médií bude v končenom dôsledku znamenať ich ďalšie obmedzenie a nie rozvoj. Rada STV vždy bola a je pripravená zapojiť sa do skutočnej odbornej diskusie o problémoch verejnoprávnej televízie a hľadania optimálneho modelu ich existencie. Z takejto diskusie vládni predstavitelia Radu STV zatiaľ vylučujú. Akékoľvek rozhodnutia o budúcnosti médií verejnej služby však musia byť podložené argumentami a eliminovaním možných rizík. Rada STV má dôvodné podozrenie z nelegálneho úniku informácií a vyjadruje nad touto situáciou svoje znepokojenie. Rada STV naďalej pri hľadaní modelu existencie médií verejnej služby bude obhajovať všetky atribúty ich verejnoprávnosti. Členovia Rady STV ,V Bratislave 15. 10. 2010 .