14. 11. 2011

Vyhlásenie RTVS k podpísaniu dohody s Ladislavom Scholczom

Vyhlásenie RTVS k podpísaniu
dohody s Ladislavom Scholczom
Rozhlas a televízia Slovenska v rámci revízie všetkých existujúcich zmluvných vzťahov v rámci inštitúcie v máji 2011 zistila, že nezaplatená časť sumy 154 825 eur z celkovej sumy 934 825 eur (dohodnutej bývalým riaditeľom STV Štefanom Nižňanským za právnu pomoc v zastupovaní STV v spore so Štúdiom Beta)* / !/ , mala byť o 50 tisíc eur nižšia. Manažment RTVS upozornil na túto skutočnosť advokáta JUDr. Ladislava Scholcza, s ktorým uzatvorila novú dohodu o urovnaní a ukončení zmluvného vzťahu. Táto dohoda znamená pre RTVS úsporu 50 tisíc eur oproti pôvodne uzavretým splátkam. Dohoda je zverejnená v Centrálnom registri zmlúv.
* DOHODA O UROVNANÍ uzatvorená podľa ust. § 585 a nasl. Občianskeho zákonníka a DOHODA O UKONČENÍ ZMLÚV (ďalej spoločne len „Dohoda“)

Čl. I Úvodné ustanovenia 1. Dňa 3.9.2004 uzavreli právny predchodca Klienta - Slovenská televízia a Právny zástupca zmluvu o právnej pomoci (ďalej len „Zmluva o právnej pomoci“), predmetom ktorej bolo poskytovanie právnej pomoci Klientovi, ako žalovanému, v súvislosti so súdnym konaním vedeným na Okresnom súde Bratislava IV pod sp. zn. 10 Cb 14/03 o náhradu škody žalobcu – Štúdio Beta spol. s r.o. („Spor“). Dodatok číslo: H912/04_1 2 2. Po ukončení procesného zastupovania Klienta v Spore vystavil Právny zástupca Klientovi faktúru č. 08017 na uhradenie odmeny Právnemu zástupcovi podľa Zmluvy o právnej pomoci vo výške 28 162 554 Sk (934 825,53 EUR) (ďalej len „Vyfaktúrovaná odmena“) vrátane dane z pridanej hodnoty. Faktúra bola Klientovi doručená dňa 24.2.2009. 3. Dňa 31.3.2009 uzavreli právny predchodca Klienta - Slovenská televízia a Právny zástupca dohodu o splácaní dlhu, predmetom ktorej bola najmä dohoda o postupnom splácaní Vyfaktúrovanej odmeny formou pravidelných mesačných splátok vo výške 30 000 EUR (ďalej len „Dohoda o splácaní dlhu“).