17. 1. 2012

Vyhlásenie Slovenského syndikátu novinárov k novinárskemu produktu ako autorskému dielu

Vyhlásenie Slovenského syndikátu novinárov k
novinárskemu produktu ako autorskému dielu

Kolégium predsedu Slovenského syndikátu novinárov sa na svojom zasadnutí 12. januára 2012 zaoberalo aj ochranou autorských práv a využitím autorského diela. Konštatovalo, že problém nie je možné zúžiť iba na predaj odvysielaných či publikovaných autorských diel tretím subjektom – teda tzv. monitoring. Slovenský syndikát novinárov podporí novelizáciu autorského zákona tak, aby bola predovšetkým jasne definovaná zákonná licencia na použitie diela a zároveň zabezpečený výkon autorských práv tak, aby autori mali prospech aj z viacnásobného využitia svojich diel, napríklad zverejnenia na internete či v rôznych systémoch umožňujúcich spoplatnenie ich diel bez toho, aby z toho plynul nejaký podiel samotným autorom.
Odôvodnenie:
Téma monitorovania jednotlivých vydaní titulov periodickej tlače a následný predaj takéhoto monitoringu tretím osobám nie je novým problémom. Vydavatelia ho riešia viac ako desať rokov. Už v roku 2000 prokurátor zastavil trestné konanie voči spoločnosti STORIN, keď spoločnosť ECOPRESS namietala predaj svojho produktu bez svojho súhlasu tretím osobám. Po podaní námietok sa súd konal, no rozhodol v prospech spoločnosti STORIN. Slovenský syndikát novinárov rešpektuje rozhodnutia súdov, no zároveň si dovoľuje vyjadriť s nimi nesúhlas. Ak sa súd vo svojom rozhodnutí opieral o konštatovanie, že noviny obsahujú iba denné správy, tak je dôležité poukázať na ust. § 33 zák. č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Toto ustanovenie explicitne upravuje aj autorskoprávnu ochranu v novinách: „(1) Súhlas autora sa nevyžaduje na: a) vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru a na verejný prenos s takýmto obsahom; to neplatí, ak si autor v jednotlivých prípadoch vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos tohto diela,...“ Čiže názor súdu odporuje uvedenému zneniu zákona. Publicistika je súčasťou slovesného diela, a to podlieha ochrane podľa autorského zákona. Aj ust. § 47 ods. 2 upravuje právnu ochranu novinárskeho diela : (2) Ak licenčná zmluva neupravuje inak, predpokladá sa, že ide o výhradnú licenciu; to neplatí na vydanie diela obsiahnutého v periodickej publikácii....“ Definícia periodickej publikácie je upravená v zákone č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), keď v ust. § 2 ods. 1 vymedzuje periodickú tlač takto: „Periodická tlač sú noviny, časopisy alebo iná tlač, vydávaná pod rovnakým názvom, ...“ V tejto súvislosti ešte treba poukázať aj na zamestnanecké dielo upravené v § 50 autorského zákona: „(1) Majetkové práva autora k zamestnaneckému dielu vykonáva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak. Zamestnávateľ môže právo výkonu majetkových práv autora postúpiť tretej osobe len so súhlasom autora;...“ Z uvedeného vyplýva, že viaceré ustanovenia autorského zákona svojou formuláciou nevyhovujú súčasnej praxi. Napriek tomu je ich výklad v odborných kruhoch taký, že predmetom ochrany podľa autorského zákona jednoznačne sú aj novinárske diela. Publicistika je súčasťou slovesného diela, a to podlieha ochrane podľa autorského zákona (rovnaký problém sa týka aj novinárskej fotografie, keďže zákon má vo viacerých ustanoveniach uvedené slovo „umelecké dielo“, čo je problémové vo vzťahu k novinárskej tvorbe, kde je vhodnejšie hovoriť o autorskom diele. V elektronických médiách je ochrana podľa autorského zákona upravená osobitne, legislatíva v tejto oblasti je novšia, a preto je aj jednoznačnejšia. Slovenský syndikát novinárov považuje nedostatočnú úpravu ochrany autorov v už spomínanom § 50 autorského zákona za problém rovnocenný s predávaním autorských diel tretím osobám. Autori, zamestnanci médií či ich spolupracovníci, sa vzdávajú výkonu autorských práv v prospech zamestnávateľa. To v praxi znamená, že zamestnávateľ ďalej podniká zverejňovaním autorských diel na internete či ich predajom monitorovacím firmám s tým, že autor nemá podiel na zisku. Rovnako je to aj pri systémoch spoplatneného odberu (napríklad Piano).