5. 11. 2008

Stand up for Journalism

Stand up for Journalism
Slovenský syndikát novinárov na obranu žurnalistiky Po vlaňajšej úspešnej premiére Európska federácia novinárov opäť vyhlásila 5. november za deň podpory kvalitnej žurnalistiky. Slovenský syndikát novinárov sa k tejto iniciatíve pripája konferenciou Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989, ktorú zorganizoval aj pri tejto príležitosti na 4. novembra 2008. Konferencia Novinári v roku 1968 – predznamenanie roka 1989 bude reflektovať historické skutočnosti, pričom ukáže, ako novinári v šesťdesiatych rokoch a v roku 1968 pozitívne ovplyvňovali vývoj spoločnosti k demokracii, vlastenectvu (nie nacionalizmu), humanizácii medziľudských vzťahov, kultúrnosti a sebareflexii. Ukáže tiež význam roka 1968 v tom zmysle, že November 1989 mal na čo nadviazať. Keď sa 5. novembra 2008 ponesie naprieč celou Európou hlas novinárov upozorňujúci na potrebu vzkriesiť, zachovať a rozvíjať žurnalizmus s atribútmi kvality, budeme k nemu môcť pripojiť naše historické poučenie predchádzajúcej novinárskej generácie: Novinári dokážu urobiť veľa dobrého pre spoločnosť, pre jej ozdravenie – ak na to majú možnosti, podmienky a príležitosť. Slovenskí novinári, stúpenci skutočne kvalitnej žurnalistiky, majú čoraz menej možností a príležitostí robiť takúto novinársku prácu, pretože:
→ v slovenských médiách sa neustále zužuje priestor na publikovanie serióznych, neškandalizujúcich a nebulvárnych žurnalistických príspevkov, → novinárska informácia sa vo väčšine médií stala len produktom, ktorý má prispieť k vyšším ziskom ich majiteľov, čomu sa podriaďujú podmienky pre novinársku prácu aj podmienky odmeňovania výsledkov tejto práce, → verejnoprávne médiá, ktoré majú podľa zákona poskytovať občanom najkvalitnejšiu programovú službu, sú už roky predmetom politického handlovania, zlomyseľného konkurenčného boja, pričom trpia najmä nejasnou koncepciou svojej budúcnosti a spochybňovaním ich opodstatnenosti, → pre príklon k bulváru, pre časté porušovanie etických pravidiel profesie, ako aj zjavné manipulácie stráca sa vo verejnosti úcta k novinárskemu stavu, → novoprijatý tlačový zákon: - rezignoval na pôvodnú ambíciu, podporovanú aj prezidentom SR, rámcovo stanoviť piliere žurnalistickej práce a uspokojil sa s riešením len niekoľkých problémov, - neochraňuje novinársku profesiu, - nedefinuje cenzúru, čo spôsobuje, že tvorcovia novinárskeho obsahu médií nemajú možnosť brániť sa zásahom do novinárskej činnosti.
Slovenský syndikát novinárov považuje situáciu za čoraz vážnejšiu a v snahe o nápravu sa obracia s touto výzvou na novinárov, členov i nečlenov SSN, aby • vo svojej práci dôsledne overovali všetky informácie, nevyzdvihovali podružné a nepotláčali dôležité fakty, aby konali eticky vo vzťahu k verejnosti, svojim zamestnávateľom i kolegom, • rozlišovali medzi autocenzúrou, ktorá je neprípustná, a samoreguláciou, ktorá je súčasťou profesijnej etiky a prejavom zodpovednosti, • aby neváhali upozorňovať Tlačovú radu SR a Slovenský syndikát novinárov na prípady zasahovania do svojej práce, na kladenie prekážok a obmedzovanie novinárskej činnosti, ako aj na prípady prenasledovania či šikanovania novinárov;
na členov SSN, aby • vo svojich redakčných kolektívoch presadzovali prijímanie redakčných štatútov ako platformu novinárskej samosprávy;
na majiteľov médií, aby • ctili právo verejnosti na pravdivé, objektívne a neskreslené informácie a nepodceňovali občanov stavajúc koncepciu obsahu spravodajstva a publicistiky na škandáloch a senzáciách, • zabezpečili rovnomernejšie informovanie o Slovensku aj z geografického pohľadu, • honoráre novinárov – externistov neponechávali „zmrazené“ na nominálnej úrovni spred tridsiatich rokov;
na majiteľov súkromných médií, aby • svoje združenia transformovali na združenia zamestnávateľské a aby pristúpili k sociálnemu dialógu s predstaviteľmi novinárov a ďalších zamestnancov médií;
na politikov, predstaviteľov exekutívy, aby • rokovali s novinármi ako s partnermi, • útokmi na médiá a novinárov neznevažovali samých seba, • nevhodnými zásahmi do integrity verejnoprávnych vysielateľov nepoškodzovali médiá, ktoré nie sú primárne orientované na zisk;
na poslancov Národnej rady SR, aby • novelizovali tlačový zákon tak, aby novinárom umožnil zodpovedný výkon ich profesie a zároveň zabezpečil ochranu pri výkone povolania, • novelizovali zákony o verejnoprávnych médiách a o vysielaní a retransmisii takým spôsobom, aby sa ich rady kreovali na princípe odbornosti a aby reálne zamedzili vplyv politických strán či lobistických skupín na ich kreovanie a činnosť;
Ústavný súd, aby • bez otáľania prerokoval otázku súladu či nesúladu tlačového zákona s Ústavou SR;
na sudcov všeobecných súdov, aby • dôsledne zvažovali výšku finančných sankcií pre médiá, pretože likvidačnými pokutami ohrozujú pluralitu zdrojov informácií, na ktoré majú občania právo;
na sudcov a inštitúcie rozhodujúce v správnom konaní, aby • sa dôsledne pridržiavali medzinárodne rešpektovaných zásad pre činnosť médií a svojimi rozhodnutiami nenútili redakcie a novinárov k autocenzúre;
na občanov, aby • preferovali tie médiá, ktoré ponúkajú dobrú žurnalistiku; • nepodporovali médiá, ktoré ich vedú k zjednodušenému pohľadu na svet a spoločnosť.
Schválilo Predstavenstvo SSN na 9. zasadnutí 28. októbra 2008