25. 3. 2009

RADA STV

RADA STV

Rada STV na dnešnom zasadnutína základe stanoviska DK STV schválila návrh Rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2009 predložený listom GR a uložila GR STV, aby jej predložil aktualizáciu rozpočtu na rok 2009 najneskôr do 30. 6. 2009 tak, aby bola výdavková a príjmová časť rozpočtu vyrovnaná k 31. 12. 2009. Návrh generálneho riaditeľa Štefana Nižňanského podporilo jedenásť členov rady. Proti hlasoval jej bývalý predseda Bohumír Bobocký, hlasovania sa zdržala Anna Miklovičová.

Rada STV takisto uložila GR STV: a) v prípade neposkytnutia dotácie zabezpečujúcej vyrovnaný rozpočet prijať také opatrenia, aby bolo možné realizovať úsporné opatrenia v potrebnom rozsahu a čase tak, aby sa nimi zamedzilo platobnej neschopnosti STV, b) bez ohľadu na poskytnutie dotácie redukovať náklady na tie programové typy, ktoré výrazne prekračujú priemerné aproximatívy.

Rada STV zobrala na vedomie Návrh strednodobej stratégie programového, technického, ekonomického a personálneho rozvoja STV na roky 2009 – 2014 a vrátila ho na dopracovanie v zmysle pripomienok členov rady.

Rada STV dnes schválial návrh na zmenu a doplnenie Štatútu Dozornej komisie STV a Štatútu Rady Slovenskej televízie.

Rada STVpožiadala GR STV, aby prostredníctvom škodovej komisie uplatňoval zásady zosobňovania škôd spôsobených STV v dôsledku porušovania zákona o vysielaní a retransmisii a pravidelne informoval radu o vykonaných opatreniach. Rada STV uložila GR STV, aby jej predložil návrh Zmluvy o obsahoch, cieľoch a zabezpečení služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania na roky 2010 – 2014 a jej prvého dodatku. Rada STV poverila predsedu rady, aby po konzultácii s predsedom Výboru NR SR pre kultúru a médiá informoval o termíne vykonania kontroly NKÚ v STV. Rada STV požiadal GR STV, aby jej predložil informáciu o záveroch z kontroly MK SR zameranej na hospodárenie a využitie účelovej dotácie na STV3.