26. 9. 2011

AD : Miškov predal J&T parkovisko bez súťaže

AD : Miškov predal J&T
parkovisko bez súťaže
Ministerstvo hospodárstva SR sa ohradzuje voči
nepravdivým tvrdeniam denníka SME a bude žiadať o opravu článku. MH SR nepredalo firme J&T žiaden pozemok ani parkovisko, ako denník SME nepravdivo uviedol vo svojom článku. MH SR predalo spoločnosti Menolli, s. r. o., časť príjazdovej cesty do budúceho garážového domu. Ide o vjazd do areálu spoločnosti, ktorá je vlastníkom všetkých ostatných pozemkov. Podľa občianskeho zákonníka by mal majiteľ garážového domu právo zriadiť si vecné bremeno na tomto pozemku. Takýto pozemok nie je možné zastavať a preto nie je možné porovnávať jeho cenu s cenou stavebných pozemkov v meste. MH SR je povinné podľa § 4 ods. 2 vyhlášky č. 364/2000 Z. z. o postupe pri prevode majetku štátu na iné osoby, na základe žiadosti kupujúceho odpredať pozemok, ktorý tvorí s majetkom v správe ministerstva jeden funkčný celok, žiadateľovi. MH SR v celom procese postupovalo podľa platných právnych predpisov. Podľa zákona nebolo MH SR povinné tento pozemok ponúkať mestu a mohlo umožniť prevod tohto majetku priamym predajom. Keďže vlastníkom priľahlých pozemkov je jediná firma, ktorá by pozemok MH SR mohla podľa vecného bremena využívať aj bez súťaže, mohla by súťaž vygenerovať oveľa nižšiu cenu, než je cena uvedená v znaleckom posudku z roku 2009. Predaj za úradne stanovenú cenu bol pre štát výhodný. Aj napriek týmto faktom, ktoré nenasvedčujú odôvodnenosť tvrdení denníka SME, uložil minister hospodárstva odboru kontroly a vládneho auditu dôkladné preverenie všetkých postupov spojených s prevodom predmetného majetku. V prípade, že by sa zistilo akékoľvek porušenie všeobecne záväzných predpisov, bude minister hospodárstva o tom informovať verejnosť.

Daniela Piršelová ,hovorkyňa ministra hospodárstva SR .