17. 2. 2012

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS

Ako to u nás vyzeralo s médiami po páde komunizmu a čo sa za posledných dvadsať rokov zmenilo? Čo znamená pojem "novinárska profesia"? Aký priemerný vek má slovenský novinár? A aký je jeho plat? Výsledkom spolupráce Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy a Slovenského syndikátu novinárov je 232-stranová publikácia, ktorá sa uvedenými otázkami zaoberá. "Médiá a novinári na Slovensku 2010" včleňujú slovenské médiá do spoločenskej, politickej či medzinárodnej situácie, v priereze od komunizmu až po súčasnosť. "V roku 1995 napríklad medzinárodný Výbor pre ochranu novinárov zahrnul Vladimíra Mečiara do prvej desiatky nepriateľov slobody tlače na svete. Ocitol sa tak na zozname spolu s vládcami ako Fidel Castro na Kube." Samozrejme, že prioritu trojica autorov kladie na súčasný mediálny stav, ktorý dokladá konkrétnymi príkladmi (napr. "Spomedzi politikov žiadal o opravu premiér Robert Fico."), čo robí odbornú publikáciu "čitateľnejšou". Text však aj napriek tomu miestami pôsobí zdĺhavo. A hoci je prešpikovaný zaujímavosťami, treba ich v ňom hľadať. "SME.sk boli jednými z prvých internetových novín v strednej Európe." Kľúčovú časť práce tvorí prieskum medzi slovenskými novinármi, uskutočnený v roku 2010. Výsledkom v podobe číselných či percentuálnych tabuliek dodávajú väčšiu prehľadnosť slovné komentáre autorov. "Dalo by sa povedať, že ženy sú vo väčšine prípadov šikovnejšie (počítače, internet, digitálne fotografovanie, šoférovanie i užívanie služieb mobilu). Viacej mužov ako žien ovláda len prácu s videokamerou a klasické fotografovanie." Okrem otázok o zručnostiach, veku, rodinnom stave či medziľudských vzťahoch odpovedali novinári napr. aj na otázky o zdravotnom stave či politických tlakoch. Fakty nie sú len vymenované, ale logicky radené za sebou, podložené pomerne rozsiahlou, aj cudzojazyčnou literatúrou či mnohými výskumami. Kniha sa však "nečíta sama" a, samozrejme, vyžaduje čitateľovo sústredenie, nakoľko spadá do odbornej literatúry. "Mišung" z množstva informácií autori objasňujú ako čiastkovými závermi, tak aj konečným zhrňujúcim záverom. Za obsahovou stránkou publikácie však viditeľne zaostáva stránka formálna. Ide o chýbajúce či zdvojené slová, nesprávne skloňovanie, dokonca absentujú informácie. Napriek tomu, že sú to len chybičky krásy, publikácii na "vážnosti" nepridávajú a čitateľ ju môže hodnotiť ako neucelenú či nedotiahnutú do konca. Keďže za jazykovú úpravu textu zodpovedajú autori, nemožno pripisovať tieto nedbalosti inej strane. Aj keď autori Samuel Brečka, Branislav Ondrášik a Richard Keklak pôsobia na spomínanej vysokej škole, "Médiá a novinári na Slovensku 2010" nepredstavujú klasické skriptá, z ktorých by sa mohli učiť študenti na skúšky. Pre celkový rozhľad v mediálnej oblasti (nielen) na Slovensku však predstavuje kniha dosiaľ nepublikovaný, jedinečný a vysoko aktuálny materiál.

Autor recenzie: Karolína Lacová