6. 3. 2012

„Samozrejme, toto je štátna firma, to znamená, že my musíme dodržiavať zákon.“

„Samozrejme, toto je štátna firma, to znamená, že
my musíme dodržiavať zákon.“

Stavebný úrad v Banskej Bystrici po vykonaní štátneho stavebného dohľadu v pondelok 5.marca zastavil rekonštrukciu interiérov budovy rozhlasu na Profesora Sáru 1. Dôvodom je porušenie zákona zo strany RTVS pri zahájení stavebných prác bez stavebného povolenia.. Verejnoprávna inštitúcia RTVS pri rekonštrukcii budovy rozhlasu postupovala v rozpore so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení, keď bez právoplatného povolenia zahájila stavebné práce veľkého rozsahu, na ktoré nestačí ohlásenie drobnej stavby. Tie by podľa § 57 stavebného zákona stavebník mohol uskutočniť len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti uskutočneniu ohlásených stavieb či stavebných úprav nemá námietky. To sa však v tomto prípade nestalo a stavebník začal s prácami na stavbe prakticky deň po podaní ohlásenia. Konkrétne ide napríklad o vykonané zásahy do nosných konštrukcií, ktoré v predbežnom projekte nie sú dostatočne popísané. Chýbajú podrobné projekty, vyjadrenia dotknutých orgánov a statické výpočty. Stavebný úrad s okamžitou účinnosťou zastavil stavebné práce v objekte. Stavebník RTVS musí v dodatočnom stavebnom konaní v zmysle zákona predložiť žiadosť o vydanie stavebného povolenia s kompletnou projektovou dokumentáciou, s vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a ďalších účastníkov konania. RTVS určite neminie finančná sankcia za porušenie stavebného zákona. Zároveň to znamená, že plánované sťahovanie televízie aj s jej pracovníkmi do upravených priestorov v budove rozhlasu sa odsunie na neskorší termín, ktorý určí až kolaudácia zrekonštruovanej budovy na Profesora Sáru 1. .Vyvstávajú tiež otázky, na základe čoho a ako vyberala RTVS dodávateľa tejto nepovolenej stavby, prečo bolo potrebné deliť dodávku stavebných prác do dvoch zmlúv s rozdelením celkovej sumy na dve menšie aj s možnosťou dodatočného navýšenia ceny za naviac práce. Inými slovami existuje podozrenie, že okrem dokázaného porušenia stavebného zákona mohlo dôjsť aj k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní.

Zdroj : bystricoviny