8. 3. 2012

Ušlo mi niečo ?

Ušlo mi niečo ?

Za udelenie súhlasu na použitie AVD Dámsky klub vytvoreného spoluautorskou účasťou autora v rozsahu zahrňujúcom zaznamenanie a dohodnutého počtu 999 (slovom Deväťstodeväťdesiatdeväť) vysielaní patrí autorovi celková odmena vo výške 910,00 ( slovom: Deväťstodesať eur). Odmena za jedno AVD je 130.00 € (slovom: Jedenstotridsať eur).