20. 3. 2014

RTVS NEWS


RTVS NEWS

Rozhlas a televízia Slovenska a NOA Audio Solutions VertriebsgesmbH uzavreli zmluvu, ktorá sa uzatvára na základe výsledku užšej súťaže uskutočnenej verejným obstarávateľom podľa zákona č. 25/2006 Z. z. zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlásenej RTVS vo Vestníku
verejného obstarávania zo dňa 3.7.2013 pod. zn. 11681 - MUT na obstaranie nadlimitnej zákazky:

Rozšírenie a dobudovanie digitalizačného pracoviska v RTVS pre digitalizáciu zvukových (audio) a zvukovo-obrazových (audiovizuálnych) objektov v rámci národného projektu Digitálna audiovízia, kód projektu: 21120120006, Operačného programu
informatizácia spoločnosti, Prioritná os 2 – Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry, Opatrenie 2.1. Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie, zlepšenie systémov jeho získavania, spracovania a ochrany, kód výzvy: OPIS2-2011/2.1/05-NP, Národný projekt 5 – Digitálna audiovízia.
Rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie (mimo NP Digitálna audiovízia)

Predmet zákazky, okrem časti predmetu zákazky - rozšírenie operatívneho dátového skladu  pre potreby produkcie , bude financovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutého RTVS v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP č. MK-35/2012-M (ďalej
„Zmluva o NFP"). Zmluva o poskytnutí NFP č. MK-35/2012-M bola zverejnená v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky. Časť predmetu zákazky - rozšírenie operatívneho dátového skladu pre potreby produkcie bude hradená, v prípade jej  realizácie, z vlastných finančných zdrojov RTVS.

Predmet plnenia, služby údržby
Zmluvný partner sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať RTVS nasledovné komponenty:

a) Digitalizačná technológia
b) Digitalizačná technológia údržba
c) Výpočtová technika s príslušenstvom
d) Operatívny dátový sklad

Zmluvná cena bola stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a na základe výsledkov elektronickej aukcie verejného obstarávania, a to ako cena maximálna pre celý predmet plnenia zmluvy, v celkovej výške:

Cena bez DPH 3 586 156,64 EUR
0 % sadzba DPH
Výška DPH 0,00 EUR
Cena celkom vrátane DPH 3 586 156,64 EUR