5. 11. 2014

Dohoda o usporiadaní akcionárskych pomerov v Petit Press

Dohoda o usporiadaní
akcionárskych pomerov v Petit Press
Zástupcovia spoločností PSIS, a. s., vedenia vydavateľstva Petit Press, a. s., NAMAV, s. r. o. a Penta Investments Limited ukončili rokovania o usporiadaní akcionárskych pomerov vo vydavateľstve Petit Press, a. s.
Výsledkom viac ako mesačných rokovaní je akcionárska dohoda, ktorá smeruje k dlhodobému usporiadaniu vzťahov medzi akcionármi. Zúčastnené strany dohodu považujú za dôležitý predpoklad k postupnej stabilizácii pomerov v redakciách Petit Press, najmä v redakcii denníka SME, kde je situácia najkritickejšia.
Všetky zúčastnené strany - PSIS, a. s. ako akcionár, ktorý je prítomný vo vydavateľstve od jeho začiatku, NAMAV, s. r. o. ako nadobúdateľ akcií od RBVG a Penta Investmens Limited (ďalej Penta) ako financujúci partner NAMAV-u konštatujú, že sa dohodli na nasledovnom usporiadaní akcionárskych vzťahov:
PSIS bude v budúcnosti v postavení 55 %-tného majoritného akcionára.
Spoločnosti PSIS a NAMAV/Penta uzavrú zmluvu o prevode 5 % akcií v prospech PSIS a najneskôr v decembri 2014 akcionársku dohodu postavenú na princípoch už podpísaného memoranda
Memorandum stanovuje, že PSIS má v kompetencii riadiacu a NAMAV/Penta kontrolnú funkciu voči vydavateľstvu.
V oblasti tlače, distribúcie, agentúrneho spravodajstva a ďalších činností netvoriacich obsahovú náplň médií budú akcionári spoločne hľadať synergické efekty a možnosti efektívneho rozvoja a spolupráce.
Stratégiu v oblasti tvorby obsahu médií bude zastrešovať predseda predstavenstva a spoluzakladateľ denníka SME Alexej Fulmek, ktorý má všetky predpoklady danú oblasť riadiť tak, aby bol Petit Press naďalej vydavateľom nezávislých médií jednoznačne podporujúcich princíp slobody slova.
Zmluvné strany považujú za zásadné, že sa dokázali vzájomne ubezpečiť v tom, že princíp kritickej a slobodnej výmeny názorov považujú za jeden z najdôležitejších predpokladov prosperity Slovenska, a že bez slobodných a nezávislých médií nie je možné v modernej spoločnosti tento princíp uskutočňovať. Spoločne sú presvedčení, že vydavateľstvo Petit Press má potenciál zohrávať pri dosiahnutí tohto cieľa významnú úlohu.
Zmluvné strany predpokladajú, že ústupom do minoritnej pozície nebude NAMAV, financovaný investičnou skupinou Penta, potrebovať schválenie transakcie zo strany Protimonopolného úradu SR (PMÚ), keďže manažérsky neovláda spoločnosť. Naopak, PSIS preskúma potrebu notifikovať zo strany PMÚ prevzatie majority v spoločnosti Petit Press. Zároveň akcionári prehlasujú, že bude dohodnutý, schválený a vytvorený dokument, ktorý bude garantovať nezávislé fungovanie redakcií a novinárov v spoločnosti Petit Press, pričom tento dokument zakotví princípy komunikácie medzi akcionármi a redakciami. Prípadná komunikácia akcionára so šéfredaktorom bude možná len vo výnimočných prípadoch, na vyžiadanie, so zadaním dôvodu a súhlasom šéfredaktora a súhlasu predsedu predstavenstva spoločnosti, prípadne v prítomnosti predsedu predstavenstva spoločnosti a člena/členov vedenia redakcie. Komunikácia a riadenie redaktorov bude v priamej kompetencii šéfredaktora novín, jeho zástupcov, editorov a vedúcich oddelení. Nominácie na posty šéfredaktorov budú v kompetencii predsedu predstavenstva spoločnosti.