24. 8. 2022

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
TV and MEDIA: RVR NEWS

Na dnešnom zasadnutí Rada pre mediálne služby schválila štatút, rokovací poriadok a zloženie
senátov Rady. V pléne rozhodovala o jednom začatom obsahovom správnom konaní a troch bodoch
týkajúcich sa licenčnej agendy, v senátoch posudzovala desať podnetov na preverenie týkajúcich sa
obsahu vysielania. Rada okrem iného
- udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby TA3 DOKU
vysielateľovi C.E.N. s.r.o.;
- odňala na žiadosť vysielateľa LUMEN, spol. s r. o. (Rádio Lumen) frekvenciu 93,2 MHz Snina;
- zastavila správne konanie vedené voči vysielateľovi MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV MARKÍZA)
vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (časové zaradenie v súlade s vyhláškou o JSO) v súvislosti
s vysielaním sponzorských odkazov na výživové doplnky Clavin Platinum a ArginMax v dňoch
23. 12. 2021, 3., 4., 7., 15. a 16. 1. 2022;
- začala správne konanie voči vysielateľovi FRONTINUS s.r.o. (Rádio Frontinus) vo veci možného
porušenia § 25 písm. b) ZMS v súvislosti vysielaním programu Debata na telefón (hosť: podpredseda
Ľudovej strany Naše Slovensko a poslanec NR SR Marek Kotleba) dňa 12. 6. 2022 o cca 9:30 hod.,
v ktorom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zabezpečiť objektívnosť a nestrannosť programu
aktuálnej publicistiky;
- začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4
písm. a) ZMS (používanie štátneho jazyka) v súvislosti s tým, že odvysielal dňa 9. 6. 2022 o cca 20:29
hod. na programovej službe JOJ PLUS a dňa 12. 6. 2022 o cca 12:59 hod. na programovej službe JOJ
program Jeho foter, to je lotor! s českým dabingom, čím mohlo dôjsť k nezabezpečeniu používania
štátneho jazyka a vo veci možného porušenia § 62 ods. 6 ZMS, pretože uvedený program označil
ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov, čím mohlo dôjsť k nesprávnemu uplatneniu JSO;
- uznala okrem iných za neopodstatnené podnety, ktoré namietali, že
RTVS v programe Správy RTVS dňa 9. 6. 2022 (Jednotka) odvysielal údajne nepravdivé
a nepresné informácie, keď ruskou stranou zajatých príslušníkov iných štátov bojujúcich na
strane Ukrajiny označil ako „žoldnieri“,
RTVS v programe Správy RTVS o 15:00 h dňa 11. 6. 2022 (Rádio Regina) odvysielal údajne
nepravdivé informácií o tom, že Rusko znemožňuje Ukrajine vývoz obilia a tým spôsobuje
zvyšovanie cien potravín,
RTVS programe Rádiožurnál dňa 21. 6. 2022 o 12:00 hod. (Rádio Slovensko) odvysielal údajne
nepresné informácie, keď korunného princa Saudskej Arábie Muhammada bin Salmána označil
ako Muhammada bin Ládina,
MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. v relácii Televízne noviny dňa 12. 6. 2022 údajne nekorektne
informoval verejnosť o prechode liniek Prešovského kraja na samoobslužný výpravný systém,
reklamný spot sledujtelevizi.cz, ktorý odvysielal MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (TV
MARKÍZA) dňa 8. 6. 2022 je poburujúci, porušuje zákon a podľa sťažovateľa je morálne
neprípustný.