4. 11. 2022

ÚDZS nevyhovie infožiadosti ku komunikácii s novinármi a ich údajom


ÚDZS nevyhovie infožiadosti ku komunikácii
 TS: LOZ požaduje konečne profesionálnu a morálne vhodnú nomináciu nového  predsedu ÚDZS - Lekárske Odborové Združenie
 
s novinármi a ich údajom



Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) nevyhovie infožiadosti ku komunikácii s novinármi a ich údajom. Nespadá to podľa neho do rozsahu povinne zverejňovaných informácií podľa zákona o slobode informácií. TASR o tom informovala Monika Mrázová z oddelenia komunikácie úradu.
"Žiadateľ požadoval sprístupniť osobné údaje novinárov, ktorí boli v kontakte s úradom, požadoval presné uvedenie času, kedy došlo ku kontaktovaniu úradu, zaslanie kópií e-mailov alebo iných správ, ktoré novinári poslali a podobne," vysvetlil ÚDZS.
Infožiadosť podľa neho nespadá do rozsahu informácií, na sprístupnení ktorých by mohla mať verejnosť legitímny záujem a sprístupnenie ktorých by mohlo byť v súlade s účelom verejnej kontroly úradu.
Úrad tiež deklaroval, že si uvedomuje riziko vytvorenia precedensu, ktorý by mohol vážne ohroziť výkon práva na slobodu prejavu médií, garancie nezávislosti médií či bezpečnosť novinárov.
"Ak by verejné inštitúcie ako povinné osoby museli sprístupňovať novinárske otázky či iné detaily o komunikácii s novinármi, informácie o predmete záujmu novinárov, prípadne dokonca identitu samotných novinárov, marili by sa podmienky na slobodný výkon žurnalistického povolania a v extrémnom prípade by mohlo prísť až k ohrozeniu novinárov," dodal.


Zdroj: TASR