10. 1. 2005

Slovenskóóóó, Slovenskóóó !

Slovenskóóóó, Slovenskóóó !

Koaličná rada by sa mala zajtra zaoberať, na podnet SMK ,aj dotáciou pre Slovenský rozhlas, ktorá bola odsúhlasená koncom minulého roka. Ak chete vedieť skutočné dôvody, stačí sa pozrieť na obrázok hore. A predsedovi SMK Bélovi Bugárovi mimoriadne leží v žalúdku, že sa mu Jaroslav Rezník doteraz za túto časť kampane SRo neospavednil.

Pre informáciu Arbitrážny nález Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu :

Sťažovateľ: Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Sekcie menšinových kultúr; Reklama: Inzerát, ktorý obsahuje citát od Jána Slotu: ”Na Slovensku po slovensky” Zadávateľ: Slovenský rozhlas Agentúra: kreatívne štúdio art. Marian Lukáč / Dynamo, Prievidza Médium: print Nález: Negatívny Ustanovenia kódexu: II./ 1.1., 1.2. a 3.5. Arbitrážny nález r.č. 40 (10-06) Arbitrážna komisia Rady pre reklamu so sídlom v Bratislave, Grösslingova 45, na svojom zasadnutí dňa 14. októbra 2004 na základe podnetov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Sekcie menšinových kultúr; na inzerát Slovenského rozhlasu, ktorý obsahuje citát od Jána Slotu: ”Na Slovensku po slovensky”, pre podozrenie z porušenia Etických zásad reklamnej praxe platných v Slovenskej republike (ďalej len Kódex) rozhodla o vydaní nasledovného NÁLEZU: Inzerát, ktorý obsahuje citát od Jána Slotu: ”Na Slovensku po slovensky”n i e j e v r o z p o r e s Etickými zásadami reklamnej praxe platnými na území SR. ODÔVODNENIE: Arbitrážna komisia Rady pre reklamu na základe podnetov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Sekcie menšinových kultúr; posúdila inzerát Slovenského rozhlasu, ktorý obsahuje citát od Jána Slotu: ”Na Slovensku po slovensky”.Rada pre reklamu obdržala sťažnosti Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien a Ministerstva kultúry SR v mene Sekcie menšinových kultúr; na reklamu Slovenského rozhlasu uverejnenú v denníkoch SME a Pravda, ktorá obsahuje citát Jána Slotu: “Na Slovensku po slovensky”. Predmetný inzerát podľa vyjadrenia sťažovateľov je v rozpore s morálkou a základnými demokratickými princípmi a pripomína národom žijúcim na Slovensku ducha a atmosféru 20. storočia, ako aj povojnové obdobie, keď na základe etnickej a národnostnej príslušnosti boli nevinní ľudia zbavení občianstva a násilne vysťahovaní z rodného územia. Podľa sťažovateľov tento výrok šíri nenávisť a intoleranciu.Sťažovatelia predmetnú reklamu Slovenského rozhlasu považujú za neskrývanú politickú propagandu, ktorá porušuje práva príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín, ktorí majú na základe Ústavy SR okrem iného i právo rozširovať a prijímať informácie v ich materinskom jazyku. Sťažovatelia žiadajú o prešetrenie uvedenej skutočnosti a zabezpečenie skorej nápravy.Sekretariát navrhuje prešetriť, či v tomto prípade nedošlo k porušeniu ustanovenia bodov: 1.1., 1.2. a 3.5. Časti II. Etických zásad reklamnej praxe platných na území Slovenskej republiky (Kódexu). I. Časť - Úvodné ustanovenia1. Základné požiadavky na reklamu 1.1./I. Reklama nesmie obsahovať také tvrdenia a vizuálne prezentácie, ktoré by porušovali hrubým spôsobom všeobecné normy slušnosti a mravnosti. Predovšetkým prezentácia ľudského tela musí byť uskutočnená s plným zvážením jej vplyvu na všetky typy spotrebiteľov. Porušenie Kódexu sa posudzuje s ohľadom na celkový kontext, vzťah reklamy k produktu, zvolenú cieľovú skupinu a použité médiá. 1.2./II. Reklama nesmie obsahovať predovšetkým prvky znižujúce ľudskú dôstojnosť. 3. Spoločenská zodpovednosť reklamy 3.5./II. Reklama nesmie obsahovať nič, čo by hrubým spôsobom urážalo rasové, národnostné, politické alebo náboženské cítenie spotrebiteľov. Sekretariát RPR požiadal Slovenský rozhlas, Mýtna 1, 817 55 Bratislava 1, o vyjadrenie k predmetnej sťažnosti. Stanovisko sekretariátu poskytol klient prostredníctvom kreatívneho štúdia art. Marian Lukáč / Dynamo, Benedikta 30/4, 971 01 Prievidza.V stanovisku kreatívneho štúdia art. Marian Lukáč / Dynamo, sa uvádza, že predmetný podnet sa týka jedného zo série inzerátov Rádia SLOVENSKO a koncepcia inzercie je postavená na použití známych citátov doplnených copytextom. Kľúč k výberu citátov sa skladal z niekoľkých podmienok: museli obsahovať slovo ”Slovensko” a ich autormi mali byť všeobecne známe osobnosti, výber bol ďalej podmienený zaznením citátu v hlavnej spravodajskej relácii rádia Slovensko s názvom "Rádiožurnál". Ďalej sa v stanovisku uvádza, že najdôležitejšou podmienkou bola možnosť pracovať s ich významom, mali disponovať kapacitou ponúknuť nové interpretácie ich pôvodného významu, známeho a fungujúceho v originálnom kontexte a splnenie tejto poslednej podmienky bolo kritické pre funkcionalitu celého konceptu, pretože nové významy citátov tvorili pôdu pre komunikovanie vytýčených posolstiev.V stanovisku je vyjadrené rozčarovanie nad faktom, že obvineniam čelí práve Slovenský rozhlas, inštitúcia, ktorá prostredníctvom svojho 5. okruhu zodpovedne, fundovane a v širokom rozsahu napĺňa potreby príslušníkov národnostných a etnických menšín žijúcich v Slovenskej republike a jej práca na tomto poli nemá u nás obdobu.V stanovisku je vyjadrený predpoklad, že po predchádzajúcom vysvetlení je zrejmé, že "Slovenskom" v headlinoch je myslené rádio Slovensko a "po slovensky" znamená spievať po slovensky. Zastúpenie slovenských interpretov v hudobnej dramaturgii rádia Slovensko je vyjadrené percentuálne vo vzťahu k anglo-americkej, európskej a českej produkcii. Jednou z priorít Slovenského rozhlasu je totiž podpora pôvodnej slovenskej tvorby rovnako, ako napr. v Maďarsku podpora pôvodnej maďarskej tvorby. V tomto zmysle je za slovenského interpreta považovaný i občan Slovenskej republiky, ktorý je inej, ako slovenskej národnosti. Vznesené obvinenia dostatočne vyvracia i prítomnosť prvej vety copytextu inzerátu, ktorá znie: Na potreby národnostných menšín sa orientuje 5. okruh Slovenského Rozhlasu - Rádio Patria.Predmetná reklama predovšetkým s ohľadom na kontext nielen na headline: “Na Slovensku po slovensky”, i celú sériu inzerátov, ktorých autormi boli všeobecne známe osobnosti a výber bol podmienený tým, že citát zaznel v hlavnej spravodajskej relácii rádia Slovensko s názvom "Rádiožurnál" a inzerát neprekračuje všeobecné normy slušnosti a neobsahuje nič, čo by hrubým spôsobom urážalo národnostné cítenie spotrebiteľov.Arbitrážna komisia RPR sa v diskusii zhodla, že predmetný inzerát neporušuje ustanovenia Etického kódexu. Pričom poukázala na to, že pri posudzovaní reklamy nie je možné reklamný slogan vytrhnúť z kontextu celej reklamy, pričom aj sťažnosťou napadnutá reklama ďalej vysvetľuje svoje reklamné posolstvo doplńujúcimi informáciami o priorite pôvodnej slovenskej tvorby a informáciou o národnostnom vysielaní Slovenského rozhlasu. Arbitrážna komisia neposudzuje, či reklama je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ani nehodnotí kvalitu reklamy, či iné jej atribúty, ale reklamu výlučne posudzuje, či je v súlade s Etickým kódexom. AK RPR dospela hlasovaním k záveru, že sťažnosti sú neopodstatnené a predmetný inzerát Slovenského rozhlasu, ktorý obsahuje citát Jána Slotu: ”Na Slovensku po slovensky”, nie je v rozpore s Kódexom.