8. 9. 2005

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPS!

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOPS!
Programy vo verejnom záujme vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2004 Vypracoval: Miroslav Kollár, predseda Rady STV
Vzhľadom na zverejňovanie rozdielnych údajov o podiele programov vo verejnom záujme vo vysielaní Slovenskej televízie v roku 2004, ktoré zásadným spôsobom menia pohľad na splnenie či nesplnenie zákonnej povinnosti STV vysielať väčšinový podiel programov vo verejnom záujme, by som rád členom Rady STV ozrejmil nasledovné: Podľa Výročnej správy o činnosti Slovenskej televízie za rok 2004, ktorú prerokovala Rada STV na svojom zasadnutí dňa 28. 4. 2005 bol v roku 2004 podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV 52,88 % – tento údaj poskytol Generálny riaditeľ STV v návrhu výročnej správy, ktorý GR STV predložil Rade STV. Podľa Informácie ministra kultúry SR o plnení úloh verejnej služby vyplývajúcich z prijatých zákonov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, ktorú týmito definovalo Ministerstvo kultúry SR novými zákonmi prednesenej ministrom kultúry SR Františkom Tóthom v Národnej rade SR bol podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV za rok 2004 iba 48 % (v absolútnom objeme odvysielaných hodín podľa informácie ministra 7 439 hodín). Z toho by vyplývalo – ako skonštatoval aj minister kultúry, že STV si v roku 2004 neplnila povinnosť stanovenú zákonom č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii, keďže podľa § 5 ods. 1 písm. c) tohto zákona medzi hlavné činnosti STV patrí „vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme“, ktorá je bližšie charakterizovaná v § 3 písm. h) a § 18 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Minister kultúry pri tomto konštatovaní vychádzal z Ročného výkazu o audiovízii za rok 2004 predložený Slovenskou televíziou. Aj v dôsledku toho si Rada STV vyžiadal kópiu Ročného výkazu o audiovízii za rok 2004, ktorý Slovenská televízia predložila ministerstvu kultúry. Z predloženej kópie a z porovnania s výkazom poskytnutým Ministerstvom kultúry SR vyplýva, že v materiáli predloženom Rade STV je odlišný údaj o počte hodín programov vo verejnom záujme odvysielaných v roku 2004 na Jednotke (vo výkaze poskytnutom ministerstvom kultúry sa uvádza 3 509 hodín, v kópii poskytnej Generálnym riaditeľom STV rade sa uvádza 4 210 hodín). Problémom teda je rozdielnosť údajov v oboch materiáloch – nie však dodržanie zákona o STV a o vysielaní a retransmisii, pokiaľ ide o väčšinový podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV za rok 2004! Aj podľa číselných údajov z Ročného výkazu o audiovízii predloženého Ministerstvom kultúry SR totiž vyplýva, že STV v roku 2004 odvysielala väčšinový podiel programov vo verejnom záujme – 52,40 %. Údaj ministra kultúry (48 %) vyplýva zrejme z nesprávnej interpretácie zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii. Ten hovorí o. i. nasledujúce: § 18 (Osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona) ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.: Vysielateľ na základe zákona je povinný „zabezpečiť rôznorodú skladbu programov, najmä väčšinový podiel programov vo verejnom záujme“. § 2 písm. k): „časový rozsah vysielania je súhrn vysielacieho času jednotlivých programov a doplnkového vysielania, ktorý sa vzťahuje na programovú službu; nezahŕňa monoskop, technickú prestávku a iné oznamy, ktoré sa nevzťahujú na programovú službu“, Doplnkové vysielanie sa podľa formulára Ročného výkazu o audiovízii člení na videotext, reklamu, telenákup, ostatné. To znamená, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie.
Tabuľka 1 Podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV v roku 2004 – údaje z Ročného výkazu o audiovízii predloženého Ministerstvom kultúry SR
Celkový rozsah vysielania* Jednotka 8 238 Dvojka 7 123 STV spolu 15 361
z toho: Doplnkové vysielanie
Jednotka 7 360 Dvojka 6 838 STV spolu 14 198
Programy vo verejnom záujme: v hod.
Jednotka 3 509
Dvojka 3 931
STV spolu 7 440
v % 52,40
Poznámka: * - číselný údaj rozhodujúci pre posudzovanie podielu programov vo verejnom záujme.
Tabuľka 2
Podiel programov vo verejnom záujme vo vysielaní STV v roku 2004 – údaje z kópie Ročného výkazu o audiovízii predloženého Generálnym riaditeľom STV Rade STV
Celkový rozsah vysielania
Jednotka 8 238 Dvojka 7 123 STV spolu 15 361
z toho: Doplnkové vysielanie
Jednotka 878 Dvojka 285 STV spolu 1 163
Celkový rozsah vysielania programov*
Jednotka 7 360 Dvojka 6 838 STV spolu 14 198
Programy vo verejnom záujme: v hod. Jednotka 4 210 Dvojka 3 931 STV spolu 8 141 v % 57,34
Poznámka: * - číselný údaj rozhodujúci pre posudzovanie podielu programov vo verejnom záujme. Z predchádzajúceho teda vyplýva:
1. Slovenská televízia v roku 2004 splnila zákonnú podmienku vysielania väčšinového podielu programov vo verejnom záujme a snahy spochybňovať tento údaj a v dôsledku toho aj kompetenciu a kredit Rady STV, ktorá už vo Výročnej správe STV za rok 2004 skonštatovala, že STV si túto zákonnú povinnosť splnila, vyplývajú prinajmenšom z nesprávnej interpretácie alebo z neznalosti zákona o vysielaní a retransmisii. 2. Podľa všetkého existujú dva Ročné výkazy o audiovízii za rok 2004 vypracované Slovenskou televíziou – jeden, ktorým disponuje Ministerstvo kultúry SR; druhý, ktorý predložil Generálny riaditeľ STV Rade STV ako kópiu toho, čo STV zaslala Ministerstvu kultúry SR (z oboch však vyplýva, že STV si splnila zákonnú povinnosť vysielať väčšinový podiel programov vo verejnom záujme). Preto som v tejto súvislosti požiadal GR STV o písomné vysvetlenie tejto nezrovnalosti v údajoch do najbližšieho zasadnutia Rady STV. V Hlohovci, 5. 9. 2005 Dovetok 1: Minister kultúry František Tóth predniesol na júnovom zasadnutí Národnej rady SR Informáciu o plnení úloh verejnej služby vyplývajúcich z prijatých zákonov pre Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu, v ktorej uviedol, že STV vysielala v roku 2004 7.439 hod. programov vo verejnom záujme, čo predstavuje približne 48% všetkých programov a znamená to nesplnenie zákonnej povinnosti, ktorú ustanovuje povinnosť odvysielať nadpolovičnú väčšinu programov vo verejnom záujme. M. Para dnes na zasadnutí Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá uviedol, že ministerstvo sa pomýlilo vo výpočtoch a informácia ministra kultúry bola nekorektná. Dovetok 2: K uvedenému ministerstvo kultúry uvádza: - STV predložila 21. apríla 2005 ministerstvu kultúry Ročné výkazy o vysielaní televíznej služby za rok 2004 za prvý a druhý vysielací okruh zvlášť, podpísané generálnym riaditeľom R. Rybníčkom - vo výkazoch sa uvádza, že STV odvysielala spolu v roku 2004 na Jednotke 8.238 hod a na Dvojke 7.123 hod (spolu 15.361 hod.) - vo výkazoch sa ďalej uvádza, že programy vo verejnom záujme predstavovali na Jednotke 3.509 hod. a na Dvojke 3.931 hod. (spolu 7.440 hod). - 7.440 hod programov vo verejnom záujme predstavuje voči celkovému objemu odvysielaného programu 48,43 %. Podľa zákona č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike je spravodajská jednotka (v tomto prípade STV) povinná "poskytnúť bezplatne, úplne, správne, pravdivo a v ustanovených termínoch údaje požadované štatistickým zisťovaním". Za nesplnenie tejto povinnosti možno uložiť spravodajskej jednotke pokutu do 100.000 Sk. Ministerstvo kultúry uvádza, že buď porušila Slovenská televízia zákonnú povinnosť vyplývajúcu jej zo zákona o vysielaní a retransmisii a následne zo zákona o Slovenskej televízií neodvysielaním nadpolovičného objemu programov vo verejnom záujme, alebo povinnosť vyplývajúcu jej zo zákona o štátnej štatistike poskytnutím nepravdivých údajov. V žiadnom prípade neuviedol minister kultúry vo svojej informácii prednesenej na pôde Národnej rady SR nekorektnú informáciu. Zuzana Mistríková generálna riaditeľka sekcie médií a audiovízie Dovetok 3:
Ak rozumiete nasledujúcej vtem rád si nechám vysvetliť. :
§ 2 písm. k):
To znamená, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie. Apropos, ide o § 3 Vymedzenie pojmov . To iba na okra. A možno čétam zákon zle, ale pojem, že podiel programov vo verejnom záujme sa nepočíta z celkového rozsahu vysielania, ale len z celkového rozsahu vysielania programov, t. j. celkového vysielacieho času očisteného o doplnkové vysielanie, vôbec zo zákona nevyplýva, je to iba púha domnienka predsedu Rady STV /?/, podpredsedníčky Rady STV / ?/.
Myslím, že nám už stačili vykladači zákonov, stačí nám zákon samotný.
Generány riaditeľ si z STV urobil hračku a našiel na to aj vhodných ľudí.
Predseda Rady STV chce pritvrdiť.
Plače na nesprávnom hrobe.
Za trest by mal sledovať relácie Blesk a Peniaze na ruku a to 24 hodín denne.