27. 3. 2008

Mimoriadne zasadnutie Rady STV

Mimoriadne zasadnutie Rady STV
Predseda rady STV Bohumír Bobocký ,v zmysle čl 5 ods. 4 Rokovacieho poriadku Rady STV na základe žiadosti členov rady P. Maleca, M. Kollára, L. Jurgovej, J. Gőrfőla a J. Kissa a v nadväznosti na čl. 5 ods. 3 rokovacieho poriadku rady zvolal mimoriadne zasadnutie Rady STV, ktoré sa uskutoční dňa 28. marca 2008 o 08.00 hod. v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava

Návrh programu: 1.Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu 2. Návrh na odvolanie predsedu Rady Slovenskej televízie B. Bobockého podľa č. 3 ods. 5 Rokovacieho poriadku Rady Slovenskej televízie.