3. 7. 2008

Pasca zvaná audiovizuálny fond IV.

Pasca zvaná audiovizuálny fond IV.
Je to tu, ako inak, mimoriadne neštandartne. O návrhu Zákona o Audiovizuálnom fonde sme písali tri razy. Upozorňovali sme na riziko, že STV bude odobraná reklama. Navrhovateľ tu urobil tak, ako to nik nečakal. Po pripomienkovom konaní, bez oslovenia dotknutých subjektov vložil do návrhu zákona novelu Zákon č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii . Predkladacia správa však nič také nekonštauje a v Dôvodovej správe je uvádzané toto stanovisko predkladateľa : Vzhľadom na zmenu systému výberu úhrad za služby verejnosti Slovenskou televíziou podľa zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj na základe dôsledného uplatňovania poslania Slovenskej televízie pri poskytovaní služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania, sa znižuje percento podielu reklamy vo vysielaní Slovenskej televízie, a to postupným znižovaním až na 0,5 % denného vysielacieho času v roku 2012. Takto zmenený zákon prijala Legislatívna rada vlády SR r na svojom 66. zasadnutí 1. júla. Takto predkladaný zákon bez vedomia STV / ? / a Rady STV / alebo časti jej členov / sa nedá inak pomenovať ako škandalózny . Celý návrh zákona má však dve zásadné chyby. Prvá -nie je vypracovaný v súlade so všetkými platnými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Druhá- byť STV tak sa teším, pretože znenie zákona jej vlastne vyhovuje a pri čo len troche šikovnosti sa dá reklama zvýšiť až na 15 % . Kľúčovou otázkou tohto zákona vlastne nebola tvorba, ale podpora súkromných vysielateľov. Dôležitejšie je, že parlament dnes schválil novelu ktorá má uľahčiť pálenie alkoholu. Veď je to verejný záujem.

Návrh Zákona o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. IV - Zákon č. 308/2000 Z. z o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2004 Z. z., v znení zákona č. 206/2002 Z. z., v znení zákona č. 289/2005 Z. z., v znení zákona 95/2006 Z. z., v znení zákona č. 121/2006 Z. z., v znení zákona č. 13/2007 Z. z., v znení zákona č. 220/2007 Z. z., v znení zákona č. 343/2007 Z. z. a v znení zákona č. 654/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. 1. V § 36 odsek 2 znie: „Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona nesmie spolu presiahnuť 0,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 2,5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.“

2. 2. Za § 76da sa vkladá nový § 76db, ktorý znie:

㤠76db

(1) (1) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2009 do 31.12.2009 nesmie spolu presiahnuť 2 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 10 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.

(2) (2) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2010 do 31.12.2010 nesmie spolu presiahnuť 1,5 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 7,5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.

(3) (3) Časový rozsah vysielanej reklamy vo vysielaní televíznej programovej služby vysielateľa na základe zákona v období od 1.1.2011 do 31.12.2011 nesmie spolu presiahnuť 1 % denného vysielacieho času. Tento časový rozsah sa môže zvýšiť až na 5 % denného vysielacieho času, a to o čas vyhradený telenákupným šotom. Obmedzenie podľa prvej vety sa nevzťahuje na vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti, pri ktorej je vysielanie reklamy nevyhnutnou podmienkou pre nadobudnutie práv k televíznemu vysielaniu športovej alebo kultúrnej udalosti. Vysielanie reklamy v priamom spojení s vysielaním športovej alebo kultúrnej udalosti podľa predchádzajúcej vety nesmie vo vysielaní všetkých televíznych programových služieb vysielateľa na základe zákona spolu presiahnuť 15 % denného vysielacieho času.“

Čl. V-Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009, okrem ustanovení § 32, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010, ustanovení § 23 ods. 4 a 5, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2010 a čl. IV bod 1, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.