28. 10. 2008

RADA STV

RADA STV
Pokračovanie prerušeného zasadnutia Rady Slovenskej televízie, sa uskutoční dňa 29. októbra 2008 o 10.00 hodine v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava

Program prerušeného zasadnutia :

1. Voľba 1. podpredsedu Rady STV ;2. Informácia o činnosti Rady STV v období medzi zasadnutiami ; 3. Informácia o činnosti DK STV ; 4. Informácia a stanovisko GR STV k aktuálnej situácii ; 5. Kontrola plnenia uznesení Rady STV; 6. Východiská a príprava návrhu rozpočtu a programového konceptu STV na rok 2009 ;7. Kódex STV a Charta spravodajstva a publicistiky STV ; 8. Návrh na zmenu a doplnenie Štatútu STV ;9. Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia ;10. Rôzne. Po skončení prerušeného zasadnutia sa uskutoční zasadnutie Rady Slovenskej televízie
Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania ; 2. Voľba 1. podpredsedu Rady STV ; 3. Žiadosť Slovenskej televízie o poskytnutie kompenzácie za výpadok plánovaných príjmov z výberu úhrad za služby verejnosti v roku 2008 ; 4. Programový koncept a programová štruktúra STV 3 na rok 2008 (v zmysle uznesenia č. 106/2008) ; 5.Zhodnotenie vysielania, organizačného, personálneho a technického zabezpečenia okruhu STV 3, gestor: M. Gábor ; 6. Základná stratégia prechodu na DVB-T programových služieb STV ; 7. Informácia o činnosti Rady STV v období medzi zasadnutiami a aktualizácia plánu činnosti a zasadnutí ;