14. 1. 2009

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Vláda SR dnes prerokuje materiál predkladaný ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií Návrh stratégie prechodu z analógového na digitálne pozemské televízne vysielanie v Slovenskej republike - nové znenie. Okrem pozoruhodnej ústretovosti STV, ktorá sa ustúpila od niektorých pripomienok v rámci rozporového konania ,je jasné, že materiál jednoznačne vychádza v ústrety dvom entitám- vopred vybranému uchádzačovi na prevádzovanie MUX-u a súkromným televíziám. / Rozpor s TÚ SR * bol odstránený v rámci rozporového konania odstránením Máčaja / Bude STV degradovaná na možného platiteľa satelitných kariet za 500 miliónov z vlastného rozpočtu ? Koketuje ktosi aj s odobratím 20 % z príjmu z výberu poplatkov na vytvorenie digitalizačného fondu ?

* V dokumente je potrebné exaktne určiť hlavné priority prechodu s konkrétnymi úlohami a časovým rámcom pre jednotlivé zainteresované zložky. Vytvorenie stratégie jednotného postupu s garanciou oficiálnej štátnej podpory vytvorí jasne definované prostredie spoločného postupu. V tomto zmysle treba jednoznačne a adresne zadefinovať najmä tieto priority stratégie prechodu: 1) požiadavka na zabezpečenie celoplošnej dostupnosti signálu DVB-T – teda pokrytie územia (obyvateľstva) Slovenskej republiky televíznym signálom DVB-T aj v oblastiach so súčasným nevyhovujúcim alebo chýbajúcim príjmom, 2) požiadavka na zabezpečenie efektívneho využívania a úsporu frekvenčného spektra, ktorá v budúcnosti vytvorí predpoklady pre digitálnu dividendu, 3) požiadavka na zabezpečenie predpokladov rozšírenia programovej ponuky, zvýšenie počtu vysielaných programov cez DVB-T oproti súčasnému analógovému vysielaniu, pokiaľ to bude možné od začiatku vysielania DVB-T, 4) požiadavka na zabezpečenie programových služieb od začiatku vysielania, služby s pridanou hodnotou (EPG, e-Government), 5) požiadavka na zabezpečenie podpory nových formátov s dôrazom na HDTV, interaktívnu TV, ktoré umožňuje DVB-T vysielanie vo formáte MPEG-4, 6) požiadavka na zabezpečenie ochrany kvality signálu analógových vysielačov v prechodnom období, 7) požiadavka na zabezpečenie možnosti vnútorného prenosného resp. mobilného príjmu v sídlach s väčším počtom obyvateľov, rekreačných oblastiach a na komunikáciach prvej triedy. Návrh novej stratégie je zhotovený prepisovaním textu platného dokumentu s pokusom okrem iného analyzovať: - zavádzanie DVBT v okolitých štátoch, - úlohu štátu v procese zavádzania DVB-T - frekvenčné plánovanie - sociálno-ekonomické otázky, - technický a časový plán prechodu z analógového na digitálne vysielanie. Materiál neobsahuje vyhodnotenie konkrétnych krokov, ktoré už Slovenská republika urobila smerom k naplneniu vytýčených strategických cieľov. Napr. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky začal výzvou na predkladanie ponúk výberové konanie na prevádzkovateľa prvého a druhého multiplexu. Podmienky výberového konania boli pripravené tak, aby boli v súlade so zákonom o digitálnom vysielaní a zákonom o elektronických komunikáciách. Podmienky zároveň smerujú k tomu, aby boli naplnené strategické ciele uvedené v Stratégii prechodu z analógového na digitálne pozemské vysielanie v SR. Konkrétne: 1) cieľ „celoplošná dostupnosť“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov, 2) cieľ „úspora frekvenčného spektra“ má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý je úspornejší, 3) cieľ „zvýšenie počtu vysielaných programov“ cez DVB-T oproti súčasnému analógovému vysielaniu má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý umožňuje do jedného multiplexu umiestniť 7 – 10 programov, 4) cieľ „služby s pridanou hodnotou“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „rozsah poskytovaných služieb“ za ktoré môže uchádzač získať druhý najvyšší počet bodov, 5) cieľ „podpora nových formátov“ s dôrazom na HDTV, interaktívnu TV má byť naplnený stanovením kompresného štandardu MPEG-4, ktorý umožňuje rozvoj HDTV a interaktívnej TV, 6) cieľ „zabránenie degradácii slovenského analógového signálu“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov (najúčinnejšou ochranou príjmu je spustenie prvého multiplexu, ktorý využíva kanály nevyužívané pre TV vysielanie, čím sa zároveň vytvára možnosť príjmu v lokalitách zarušených vysielaním zo zahraničia), 7) cieľ „možnosť vnútorného prenosného resp. mobilného príjmu“ má byť naplnený prostredníctvom kritéria „technické riešenie a rýchlosť budovania siete prvého a druhého terestriálneho multiplexu a pokrytie obyvateľstva Slovenskej republiky jeho signálom“, za ktoré môže uchádzač získať najviac bodov. Najmä časť „sociálno-ekonomického otázky“ je v uvádzaných údajoch v analytických tabuľkách nepresvedčivá, pretože sú uvedené rôzne aj neoficiálne zdroje týchto údajov, v niektorých prípadoch je uvedený len odhad a ďalšie údaje sú bez uvedenia zdroja. Časť „technický a časový plán“ je nesystematickým kompilátom vybraných údajov z opatrenia Telekomunikačného úradu SR, pričom na záver tejto časti je vyslovená kritika výzvy na výberové konanie na udelenie terestriálnych prevádzkových povolení, ktorými sa prideľujú frekvencie v ekonomicky viazaných frekvenčných vyhradeniach na vytvorenie prvého a druhého terestriálneho multiplexu na území Slovenskej republiky a argumentuje sa údajmi, ktoré nie sú dôveryhodné a podľa Telekomunikačného úradu SR aj značne nadsadené. Podľa návrhu materiálu „približne 130 000 domácností Slovenska“ v terestriálnom vysielaní využíva zariadenia schopné dekódovať signál metódy MPEG-2, ale napríklad podľa prieskumu satelitného operátora SES Astra využívalo v roku 2007 IPTV spolu s DVB-T len okolo 10 tisíc domácností (0,5 %). Úrad je presvedčený, že takýto významný materiál, ktorý deklaruje okrem iného aj úlohy vlády SR, musí byť spracovaný na vyššej kvalitatívnej úrovni s dôveryhodnými a overenými údajmi, vychádzať z aktuálnej situácie v procese prípravy digitalizácie TV vysielania na Slovensku a jednoznačne podporovať dodržanie už skôr prijatých cieľov, či už v legislatíve alebo uzneseniami vlády. Úrad by mohol uviesť aj rad konkrétnych formálnych nedostatkov a nepresností v navrhovanom materiáli, avšak je toho názoru, že návrh materiálu nestačí iba formálne upraviť, ale je ho treba vrátiť na dôsledné prepracovanie, aby jeho analytické údaje boli reálne a vyústili do konkrétnych úloh napomáhajúcich splneniu určených cieľov vlády SR na úseku digitalizácie TV vysielania. Rovnako aj navrhovaná príloha „Plány frekvenčných vyhradení pre DVB-T na Slovensku“ je opísaná (prevzatá) z predchádzajúcej stratégie a vzhľadom na svoju neaktuálnosť nemá žiadnu vypovedaciu schopnosť a je nepoužiteľná. Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujeme materiál vrátiť na prepracovanie