2. 5. 2009

Zrušili sme Ústav pre výskum verejnej mienky,
zrušíme aj peoplemetre
Spravodajstvo STV nejde pri pokrývaní udalostí cestou komerčných médií. Ruka v ruke sa v tejto súvislosti nastoľuje otázka sledovanosti. Žiaľ, tvorcom hlavnej spravodajskej relácie sa nepodarilo zastaviť jej kontinuálny pokles a tento proces pokračuje. Slovenská televízia sa v nedávnej minulosti značne odklonila od svojho základného smerovania televízie verejnej služby s výrazným príklonom ku komercializácii. Tento trend zanechal pochopiteľne svoj neblahý rukopis aj na spravodajstve. Podľa nášho názoru – platí konštatovanie z „Návrhu koncepcie“ (január 2008), že Správy STV sa nevedia stále spamätať z necitlivých zásahov z nedávnej minulosti – akými bola napr. snaha kopírovať spravodajstvo súkromných televízií, alebo zrušenie regionálnych a väčšiny zahraničných spravodajcov, čo sa zatiaľ nepodarilo obnoviť. Už vlani, opierajúc sa o výsledky Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR ( jún 2007 ) sme nastolili otázku prípadnej zmeny vysielacieho času. Totiž respondenti označili za najväčší nedostatok Správ STV fakt, že „spomedzi hlavných spravodajských relácií sa nevysielajú ako prvé“ (26,3% opýtaných). Na druhej strane si uvedomujeme, že táto otázka je veľmi citlivá a nemožno sa k nej odhodlať „ad hoc“, ale po zrelej úvahe, dôkladnej analýze a dôslednej príprave. Diskutabilná je aj otázka hodnovernosti a vierohodnosti peoplemetrových meraní, a síce fakt, či skutočne odzrkadľujú realitu. K takejto úvahe nás vedú výsledky prieskumov Ústavu pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR z júna 2007 a februára 2008, ktorý uskutočnil na vzorke viac ako 1.100 respondentov. Tieto výsledky akosi „nesúzvučia“ s výsledkami peoplemetrových meraní. Navyše sa domnievame, že spravodajstvo verejno-právneho média by nemalo byť denno-denne konfrontované s výsledkami Rtg. a Shr. spravodajstva komerčných televízií. To však ale neznamená, že by malo rezignovať a „zložiť zbrane“. O diváka musí zabojovať dôveryhodnosťou a serióznosťou. Nemôže byť izolované od okolitého sveta – musí žiť problémami ľudí – skvalitňovať výber tém, prichádzať s vlastnými témami, spracovávať ich s väčšou nápaditosťou a invenciou.

Čerpané zo Súhrnnej správy o stave spravodajstva STV po stránke personálnej, organizačnej technickej, vrátane ďalšieho návrhu systémového riešenia