28. 4. 2011

Tlačová rada news

Tlačová rada news

V stredu 27. apríla 2011 sa stretla Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) na svojom 54. zasadnutí, a to po dlhšom období znovu v plnej sile. Menovací dekrét si prevzal posledný siedmy člen, takže TR SR v súčasnosti pracuje v tomto zložení: Zuzana Ďurišová (predsedníčka), Amantius Akimjak, Peter Kerecman, Ľubica Suballyová, Marcela Košťálová, Zuzana Wienk a Július Lörincz. Tlačová rada SR sa aj na tomto zasadnutí venovala predovšetkým podnetom o porušení Kódexu novinárskej etiky. Vrátila sa ešte k jednej minuloročnej sťažnosti, pretože doteraz nemala k dispozícii všetky potrebné podklady. JUDr. Beáta Haverlová z Bratislavy sa v nej sťažuje na Spoločnosť 7 Plus, na porušenie zásad novinárskej etiky uverejnením článkov v denníku Plus jeden deň dňa 23. 9. 2010 pod názvom „Beáta Haverlová: Pani sudkyňa?“ a v týždenníku Plus 7 dní, č. 38/2010, pod názvom „Pani sudkyňa?“. Sťažovateľka žiada od Rady podporu a ochranu svojich práv, a to v záujme dodržiavania etických zásad novinárskej práce, aj v záujme ochrany svojej osoby pred neustálym uverejňovaním nepravdivých údajov. Vydavateľ sa zasa vyjadril, že podľa ich názoru nedošlo k porušeniu novinárskej etiky. Tlačová rada po vyčerpávajúcej diskusii podnet uzavrela konštatovaním, že uverejnením predmetných článkov nebol porušený Kódex novinárskej etiky. Potom sa Rada venovala prvým dvom tohtoročným podnetom, pri ktorých už postupovala podľa nového Kódexu, prijatého k 1. 1. 2011. V prvom prípade išlo o sťažnosť Dušana Slivku na porušenie zásad novinárskej etiky uverejnením viacerých jeho článkov v portáli Webnoviny tlačovej agentúry SITA. Podľa sťažovateľa si v redakcii jeho príspevky svojvoľne upravovali, čím znižovali ich odbornú, ale aj novinársku úroveň, okrem toho ich podpisovali svojimi menami ako autormi publikovaných materiálov. Šéfredaktor Webnoviny.sk vyvrátil všetky sťažnosti a navrhol, aby Tlačová rada tento podnet zamietla ako neopodstatnený. Rada napokon sťažnosť odmietla, pretože v zmysle platného rokovacieho poriadku môže rozhodovať iba o sťažnostiach, ktoré sa týkajú porušenia novinárskej etiky vo všetkých tituloch periodickej tlače na Slovensku a v ich redakciách alebo vydavateľstvách. Sťažnosť Maria Hudáka z Bardejova sa týkala porušenia zásad novinárskej etiky uverejnením článku pod názvom „Zase ten istý vodca vzbury v meste“ v regionálnom týždenníku Bardejovské novosti zo dňa 22. 3. 2011, č. 12, str. 4. Sťažovateľ uviedol, že k uverejneniu došlo napriek jeho vyslovenému nesúhlasu a žiadosti neuverejňovať v Bardejovských novostiach žiadne jeho texty, nielen zmienený súkromný e-mail, ktorý napriek tomu uverejnili v celom rozsahu. Šéfredaktor sa k sťažnosti vyjadril na výzvu Tlačovej rady, že podľa neho nedošlo k porušeniu súkromných práv občana. Tlačová rada SR prijala rozhodnutie, že došlo k porušeniu Etického kódexu novinára v čl. II, bod 1 a 2: „Pre prácu novinára sú prvoradé hodnoty osobnej slobody, spravodlivosti a sluš-nosti. Vo svojej práci sa snaží o presadenie týchto hodnôt v spoločnosti. Hlavnými zásadami, ktorými sa novinár riadi vo svojej práci, sú nestrannosť, vyváženosť, objektivita, poctivosť, pravdivosť, zodpovednosť a dôsled-né overovanie faktov.“ K porušeniu došlo aj v čl. IV, bod 1: „Novinár bez súhlasu dotknutej osoby nesmie písať, hovoriť o skutočnosti a zobrazovať skutočnosť tak, aby zasahoval do súkromného života dotknutej osoby; môže tak urobiť iba v prípade, že verejný záujem si vyžaduje poznať jej súkromie; nesmie znižovať jej dobré meno, česť a dôstojnosť, pokiaľ osoba sama nevyvoláva podozrenie, že postupuje protizákonne alebo vzbudzuje pohoršenie.“ V dôsledku toho Tlačová rada SR vyslovuje v súvislosti s uvedeným konaním týždenníku Bardejovské novosti pokarhanie. Ivica Ondrejičková, tajomníčka TR SR