14. 6. 2011

Tlačová rada News

Tlačová rada News
Tlačová rada Slovenskej republiky (TR SR) sa stretla na svojom 55. zasadnutí v utorok 14. júna 2011. Prítomní boli Zuzana Ďurišová (predsedníčka), Peter Kerecman, Ľubica Suballyová, Marcela Košťálová, Zuzana Wienk a Július Lörincz. Tlačová rada sa na tomto zasadnutí venovala sťažnostiam na porušenie novinárskej etiky, ku ktorým malo dôjsť v tomto roku, preto už vychádzala z Etického kódexu novinára, ktorý je účinný od 1.1.2011. Ako prvú prejednala sťažnosť pani Anny H. voči denníku Nový čas, ktorý 11.2.2011 distribuoval vo svojom denníku prílohu „Valentínska Kámasútra“. Podstatou podnetu bola námietka, že takáto tlač, venovaná sexuálnym polohám Kámasútry, by nemala byť súčasťou voľne prístupnej dennej tlače, aby neohrozovala mravnosť maloletých detí. Napriek argumentácii Nového času, že kódex takúto situáciu nerieši, Tlačová rada rozhodla, že vydaním tejto prílohy denník Nový čas porušil Etický kódex novinára, a to jeho čl. II, bod 1 a 2, pokiaľ ide o základné hodnoty v práci novinára, medzi ktoré patrí aj slušnosť a zodpovednosť. Ako sankciu uložila denníku upozornenie. Následne sa Rada zaoberala podnetom pani Gabriely R., ktorý rovnako smeroval proti denníku Nový čas. Jeho neetické správanie videla v tom, že v článku s názvom „Smrť pre starý počítač: Zabil som si syna, plakal otec“ zo dňa 8.4.2011 uverejnil plné meno otca zomretého chlapčeka. I keď Nový čas ani v tomto prípade nepovažoval sťažnosť za opodstatnenú, Tlačová rada dospela k záveru, že bezdôvodným uverejnením plného mena porušil denník Etický kódex novinára, a to jeho čl. V, bod 4, pokiaľ ide o povinnosť novinára pristupovať so zvýšenou citlivosťou a zodpovednosťou k osobám, ktoré nemajú skúsenosti s komunikáciou s novinármi, neuvedomujú si dôsledky svojho konania, alebo sa ocitli v obzvlášť zložitej životnej situácii, najmä k obetiam či svedkom zločinov a tragédií. Ako sankciu vyslovila upozornenie. Tlačová rada sa potom zaoberala dvoma návrhmi na obnovu konania, a to sťažovateľky Ing. Evy Zelenayovej, ktorá Rade vyčítala, že jej sťažnosť voči týždenníku Plus 7 dní (č. 14/2010) posudzovala ako sťažnosť političky a nie novinárky. Rada dospela k záveru, že v tomto prípade neboli splnené podmienky pre obnovu konania v zmysle § 11 Rokovacieho poriadku TR SR, preto jej návrh zamietla. Druhý návrh na obnovu konania bol uplatnený formou otvoreného listu vydavateľa a šéfredaktora týždenníka Bardejovské novosti, kde Rada dospela k rovnakému záveru. Vzhľadom na invektívy voči Rade zo strany Bardejovských novostí v súvislosti s rozhodnutím sťažnosti č. 2/2011 (rozhodnutie je na stránke www.trsr.sk) sa Tlačová rada SR rozhodla obrátiť so žiadosťou o podporu na svojho zriaďovateľa – Asociáciu na ochranu novinárskej etiky, ktorú tvorí Združenie vydavateľov periodickej tlače a Slovenský syndikát novinárov.