23. 7. 2013

REAKCIA: Matica nedostala od MK SR dotáciu, ale uspela v dopytovo - orientovanej výzveREAKCIA: Matica nedostala od MK SR dotáciu,
 
ale uspela v dopytovo - orientovanej výzve
    
  Re: SME 22.7.2013: Matica chystá zvláštny tender, Archivujú aj staré dokumenty, S digitalizáciou zbierok sú problémy od začiatku)
      Ak si nezainteresovaný čitateľ prečíta v pondelkovom vydaní denníka SME monotematickú piatu stranu venovanú digitalizácii kultúrneho dedičstva, môže z publikovaných informácií nadobudnúť mylný pocit, že sa digitalizácia týka okrem Slovenskej národnej knižnice iba Matice slovenskej. A paradoxne, že tá "chystá zvláštny tender", pretože s digitalizáciou nečaká do konca roku 2015.
      Napriek tomu, že ministerstvo kultúry v odpovedi redaktorovi SME Dušanovi Mikušovičovi opakovane uviedlo, že Matica získala ako oprávnený žiadateľ finančný príspevok v rámci dopytovo - orientovanej výzvy, v článkoch nie je o tejto výzve ani zmienka. Rovnako ani o tom, že dopytovo – orientovaná výzva je súčasťou schváleného procesu digitalizácie kultúrneho dedičstva, ktorý okrem nej pozostáva z ďalších 9 národných projektov. Čitateľ sa v článkoch takisto nedočíta, že Matica slovenská predložila projekt na digitalizáciu svojho archívu v rámci dopytovo - orientovanej výzvy práve preto, lebo táto výzva bola vyhlásená pre inštitúcie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR.
      O zmysluplnosti vyhlásenia tejto výzvy svedčí aj fakt, že sa do nej o podporu so svojimi projektmi prihlásilo spolu 28 žiadateľov. Všetky predložené projekty, vrátane projektu Matice slovenskej, prešli nezávislým formálnym i odborným hodnotiacim procesom, do ktorého ministerstvo nezasahovalo. Na jeho konci bola s 9 úspešnými žiadateľmi uzatvorená zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Keďže išlo o nezávislý rozhodovací proces, ministerstvo do jeho priebehu ani výsledkov nijakým spôsobom nezasahovalo. Rovnako nezasahuje ani do realizačnej fázy projektov u úspešných žiadateľov. Zoznam podporených žiadateľov (okrem Matice uspelo ďalších 8 projektov) je uvedený na webovej stránke www.opis.culture.gov.sk. Patria k nim napríklad Prešovský či Nitriansky samosprávny kraj, Vojenský historický ústav alebo Tlačová agentúra Slovenskej republiky. Ak by pre inštitúcie mimo zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva kultúry nebola dopytovo – orientovaná výzva vyhlásená, porušili by sa nastavené a schválené procesy, pričom takto zvolený postup by bol aj v priamom rozpore s filozofiou a programovými dokumentmi OPIS – prioritná os 2.
referát styku s médiami MK SR