19. 7. 2017

Výzva na predkladanie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fonduVýzva na predkladanie návrhov na vymenovanie 

člena rady Audiovizuálneho fondu


Minister kultúry Slovenskej republiky na základe § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) vyzýva osoby pôsobiace v audiovízii v Slovenskej republike na predloženie návrhov na vymenovanie člena rady Audiovizuálneho fondu z oblasti nezávislých producentov v audiovízii.

Fyzická osoba navrhnutá za člena rady musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

- štátne občianstvo Slovenskej republiky,

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

- bezúhonnosť; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený

za úmyselný trestný čin,

- vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa,

- najmenej 3 roky odbornejpraxe v oblasti nezávislej produkcie v audiovízii.Funkcia člena rady Audiovizuálneho fondu je nezlučiteľná s funkciou:

- prezidenta Slovenskej republiky,

- poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,

- člena vlády Slovenskej republiky,

- štátneho tajomníka,

- vedúceho služobného úradu ministerstva,

- predsedu iného ústredného orgánu štátnej správy a jeho zástupcu,

- predsedu samosprávneho kraja,

- starostu,

- prokurátora,

- sudcu,

- člena Rady pre vysielanie a retransmisiu,

- člena volených orgánov Rozhlasu a televízie Slovenska,

- člena orgánov umeleckých fondov,

- riaditeľa Audiovizuálneho fondu,

- člena dozornej komisie Audiovizuálneho fondu,

- člena odbornej komisie Audiovizuálneho fondu.Podľa § 5 ods. 6 zákona člen rady nesmie vykonávať funkciu v orgánoch politickej strany alebo politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.Podľa § 5 ods. 9 zákona je člen rady povinný pri výkone svojej funkcie konať nestranne a zdržať sa konania, ktorým by došlo k uprednostneniu osobného záujmu pred verejným záujmom. Podľa § 19 ods. 4 zákona člen rady nemôže byť žiadateľom o poskytnutie finančných prostriedkov z Audiovizuálneho fondu.K návrhu osoby za člena rady Audiovizuálneho fondu je potrebné priložiť jej:

- výpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace,

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

- štruktúrovaný životopis vrátane prehľadu doterajšej odbornej praxe kandidáta v oblasti nezávislej produkcie v audiovízii a

- čestné vyhlásenie, ktorého vzor tvorí prílohu tejto výzvy.Návrh na člena rady Audiovizuálneho fondu spolu s uvedenými prílohami je potrebné doručiť do podateľne Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, Bratislava alebo poštou na adresu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Nám. SNP 33, 813 31 Bratislava v obálke označenej heslom „Návrh kandidáta na člena rady AVF“ do 8. septembra 2017. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke alebo dátum podania v podateľni Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Na návrhy doručené po lehote, neúplné návrhy a na návrhy na kandidátov, ktorí nespĺňajú kritériá uvedené v tejto výzve, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky nebude prihliadať.

Príloha k výzve na predkladanie návrhov na člena rady