22. 3. 2022

Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta hoaxy, ktoré šíri Denník N

Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta 
Hlavná stránka - Komisar pre deti - Viera Tomanová
hoaxy, ktoré šíri Denník N


Komisárka pre deti Viera Tomanová odmieta hoaxy, ktoré šíri Denník N (naposledy 18. 3. 2022 v rubrike “Komentáre“ Newsfilter: Lavrov sa nám už priamo vyhráža“) o tom, že údajne „...zanedbávala niektoré skupiny detí a ich problémy“. Denník N s cieľom znehodnotiť prácu komisárky zámerne obchádza skutočnosť, že komisárka a jej spolupracovníci sa intenzívne s náležitou profesionalitou venovali počas celých šesť rokov každému podnetu, ktorý poukazoval na možné porušovanie práv dieťaťa. S rovnakou odbornou starostlivosťou pravidelne iniciatívne monitorovala dodržiavanie práv detí všetkých kategórií v zariadeniach, kde sa maloleté deti nachádzajú, t.j. v centrách pre deti a rodiny, v reedukačných centrách, v zariadeniach sociálnych služieb, v školách, v predškolských zariadeniach a v komunitných centrách. Zistenia oznamovala všetkým dotknutým orgánom štátu, územnej samosprávy ako aj súkromným zariadeniam. V záujme odstránenia každého zisteného porušenia práv detí predkladala zodpovedným orgánom konkrétne návrhy prostriedkov nápravy s identifikáciou nositeľov úloh. Ilustráciu o tom poskytujú výročné správy o činnosti komisárky pre deti zverejnené na webovom sídle Úradu komisára pre deti (ďalej len „úrad“). Komisárka pre deti nie je výkonným orgánom štátnej správy a v žiadnom prípade nemôže zodpovedať za nečinnosť orgánov verejnej moci, ak si tieto neplnia svoje zákonné úlohy, ani tieto nenahrádzať v ich činnosti.
Komisárka pre deti sa zároveň ohradzuje voči konšpiráciám uverejneným tamtiež, ktoré majú v čitateľovi vyvolať dojem, že sa nepodieľa na pomoci deťom prichádzajúcich z Ukrajiny. Komisárka a zamestnanci úradu dodnes uskutočnili celý rad konkrétnych aktivít, ktoré pomohli utečeneckým deťom prekonať ťažkú situáciu, v ktorej; sa ocitli. Bola to komisárka, ktorá pomohla nastaviť systém ochrany utečeneckých detí, aby sa predišlo ich zneužitiu a aby bolo o ne všestranne postarané. Nie sú to len aktivity „od stola“ ale konkrétna pomoc, ktorou napríklad promptne v nočných hodinách zabezpečila hospitalizáciu dieťaťa, matke s dieťaťom zabezpečila dočasné ubytovanie, aktivity, ktoré zamestnanci úradu vykonávajú priamo na hraničnom pásme, aktivity zamestnanca úradu ako člena krízového štábu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
Komisárka opätovne zdôrazňuje, že všetci odborní zamestnanci úradu majú odbornú prax prevyšujúcu 10 rokov, majú vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, tretina zamestnancov VŠ III. stupňa v adekvátnom odbore, ktorý je potrebný pre prácu v danej problematike a viacerí zamestnanci získali VŠ vzdelanie vo viacerých odboroch. Zverenú prácu zvládajú na potrebnej profesionálnej úrovni. Denník N nemá vedomosť o práci komisárky či zamestnancov úradu a nie ani je oprávnený posudzovať úroveň ich práce. Nie je preto namieste spochybňovať, znehodnocovať a odmietať prácu zamestnancov úradu špekuláciami o tom, že „úrad potrebuje novú krv“ a takýmto spôsobom dehonestovať profesionálne kompetencie zamestnancov či komisárky.
Spochybňovaním úrovne práce komisárky a jej spolupracovníkov bez akýchkoľvek dôkazov prispieva Denník N k oslabovaniu ochrany práv detí a zároveň poškodzuje vo verejnom priestore profesionálnu povesť zamestnancov úradu, čo by mohlo viesť aj k vyvodeniu právnej zodpovednosti.