26. 12. 2005

Vážení přátelé, ano

Vážení přátelé, ano
Vážení televízni tvorcovia. V dnešnej hektickej dobe je niekedy veľmi dôležité, nájsť si aspoň chvíľku času a zamyslieť sa, kam všetko vôkol nás vlastne smeruje. Či už ono všadeprítomné, prepiate pracovné úsilie, alebo aj život sám! A práve závažnosť nasledovných riadkov by mala byť podnetom k podobnému, hlbšiemu zamysleniu, podnetom, určeným práve Vám, ľuďom ovplyvňujúcim základné smerovanie celého národa. Vzostup a pád! Dva pojmy, od dávnoveku až po súčasnosť, neodlučiteľné spojené s históriou ľudstva! Staroveký Egypt, helénska civilizácia, rímska ríša, fašizmus, komunizmus a bezpočet iných príkladov. Vzostup a skôr, či neskôr, so železnou istotou, pád! A tak aj v dnešnej dobe, usilovne, a za mnohého osobného i celospoločenského strádania, budujeme systém, ktorý je v historickom kontexte vývoja ľudskej civilizácie mnohými považovaný za najdokonalejší. Je to ale naozaj pravda? Sú princípy, o ktoré sa opierame, natoľko samy v sebe zdravými a životaschopnými, aby sme mohli bez obáv vylúčiť osud, aký postihol všetky doterajšie snahy ľudstva po dokonalom usporiadaní spoločenských pomerov? Je badateľná aspoň istá miera zdravej životaschopnosti, či už v oblasti svetového hospodárstva, v oblasti vzájomných vzťahov medzi ľuďmi, medzi národmi, či vo vzťahu k prírode, ktorá by naozaj mohla zaručiť proklamovaný, trvalo udržateľný rozvoj? Žiaľ, hlboko zvážená a úprimná odpoveď, nebude určite príliš povzbudivá. Iba slepý a od reálneho života úplne odtrhnutý človek si totiž nemôže nevšimnúť nadmieru negativity, valiacu sa na nás v každodennom živote zo všetkých strán. Neustály stres a tlak ekonomických ukazovateľov, dychtivá honba po zisku za akúkoľvek cenu, štvavá túžba po sebauplatnení a užívaní života, rozvrat vzťahov v rodinách, v priateľstvách i v zamestnaní, násilie, nemravnosť a zúfalstvo, majúce podobu závislosti na alkohole, či drogách a mnoho, mnoho iného! Žiaľ, až príliš očividná prítomnosť týchto negatív, ktorými je súčasná spoločnosť beznádejne prerastená, musí vyviesť z omylu každého, kto by snáď chcel predpokladať, že práve súčasný systém bude prvou svetlou výnimkou v dejinách ľudskej civilizácie, ktorá neskončí pádom! V uvedomení si tejto skutočnosti je neobyčajne smutné pozorovať terajšie veľké, celonárodné úsilie, úzko ohraničené iba túžbou po materiálnom blahobyte a hospodárskom raste, úsilie, ktoré vzhľadom k množstvu zla, pevne zakoreneného do štruktúry spoločnosti, ničím výrazne neprevyšuje štandard všetkých doterajších snáh ľudstva a preto smeruje k rovnakému osudu! So zdravou mierou zodpovednosti voči budúcnosti národa, by bolo preto nutné iniciovať celospoločenský záujem o poznanie príčin, ktoré tento historický, pravidelne sa opakujúci jav spôsobujú a zároveň i snahu o hľadanie cesty skutočného, reálne trvalo udržateľného rozvoja. Je ale paradoxné, že správna cesta zdravého vývoja bola ľudstvu ukázaná už dávno! Je to cesta poznania, pochopenia a rešpektovania Zákonov Stvorenia! Zákonov, ktoré boli činnými pri vzniku vesmíru, trvalo ho udržujú a budú plne funkčnými i dávno po zániku našej planéty. Tieto Zákony nezahŕňajú iba oblasť fyzického sveta, ale rovnako i oblasť medziľudských vzťahov, či najvnútornejší svet individuálneho, osobného myslenia a cítenia. Žiaľ ľudia, domnievajúc sa byť múdrejšími a ignorujúc tieto skutočnosti, hľadali vždy svoje vlastné cesty, vlastné zákony a vlastné vízie optimálneho vývoja. A tak celkom logicky, nezahrňujúc do svojich úvah princípy trvalého charakteru, niesli v sebe všetky ich doterajšie snahy už od začiatku pečať nestálosti a dočasnosti. Kým ale zákony ľudské nebudú totožnými so Zákonmi Stvorenia, nedôjde, lebo jednoducho ani nemôže dôjsť k nastúpeniu trvalého a bezpečného rastu, schopného privodiť šťastie, mier a spokojnosť obyvateľstva. Preto by teda určite stálo za námahu, vyvinúť, už spomínané, vážne celospoločenské úsilie o pochopenie a cielené využitie zmienených vyšších, trvalých princípov, v ekonomike, hospodárstve, politike, zákonodarstve, zdravotníctve, školstve a všetkých ostatných oblastiach života spoločnosti. Stále však máme ešte čas k zamysleniu a k následnej reforme! Pokiaľ ho ale premárnime, nemôžeme očakávať nič iného, než dramatický vývoj udalostí smerom k národnej a celosvetovej kríze. A následky podobnej krízy, by mohli byť v tomto 21. storočí nepredstaviteľné! V rámci pomoci ľudom súčasnej doby, bol preto vypracovaný materiál s názvom Zákony pre život na zemi, obsahujúci ucelený výklad princípov, ktorých včlenením do všetkých oblastí života spoločnosti, môže byť dosiahnutý súlad so Zákonmi Stvorenia a zahájené budovanie dokonalejšieho, trvalo a bezpečne sa vyvíjajúceho spoločenského systému. Záleží však iba na nás, či sme ochotní túto pomocnú ruku akceptovať, alebo nie. Či sme ochotní aspoň hlbšieho zamyslenia sa, alebo aj prípadného vyvodenia dôsledkov pre naše ďalšie jednanie. Treba si však uvedomiť, že každé podobné rozhodnutie je nevyhnutne spojené so zodpovednosťou! Zodpovednosťou za seba, za svoje najbližšie okolie, a vo Vašom prípade, i za celý národ! Preto Vám prajeme, aby celý Váš život sprevádzali iba samé dobré a správne rozhodnutia! Slovenské občianske združenie pre posiľňovanie mravov a ľudskosti