24. 4. 2007

RADA STV

RADA STV

Zasadnutie Rady Slovenskej televízie dňa 25. apríla 2007 o 10.00 hod. v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava

Návrh programu:

1.Otvorenie zasadnutia – voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania. ; 2.Kontrola plnenia uznesení Rady STV. ; 3.Informácia o činnosti DK STV – stanovisko k výsledku hospodárenia STV za rok 2006 (informuje poverený člen DK STV M. Galamboš/M. Marko). ; 4.Vyhodnotenie plnenia programovej služby STV za rok 2006 Radou STV. ;5.Výročná správa STV za rok 2006. ; 6.Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: a) informácia o zmluvách nad 200 000 Sk, b) informácia o verejných obstarávaniach, c) rôzne. ;7.Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia. ; 8.Rôzne