8. 5. 2007

RADA STV

RADA STV

Zasadnutie Rady STV sa uskutoční zajtra o 10.00 hod. v zasadačke na VIII. poschodí BTP, Mlynská dolina, Bratislava
Návrh programu:

1.Otvorenie zasadnutia – voľba overovateľa zápisu,schválenie programu rokovania. ; 2.Kontrola plnenia uznesení Rady STV ; 3. Informácia o činnosti DK STV – stanovisko k výsledku hospodárenia STV za rok 2006 (informuje poverený člen DK STV M. Galamboš/M. Marko) ; 4.Výročná správa STV za rok 2006 ; 5.Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: a) personálne zmeny v zložení manažmentu ; b) informácia o zmluvách nad 200 000 Sk ; c) informácia o verejných obstarávaniach ;d) rôzne. 6.Materiály na pripomienkovanie: a) Návrh zákona o rozhlasovom a televíznom poplatku ;b) Návrh optimalizácie infraštruktúry verejnoprávnych vysielateľov v podmienkach digitalizácie vysielania ; 7.Návrh Stratégie STV v procese prechodu na DVB-T ;8.Návrh koncepcie organizácie a riadenia spravodajských a publicistických programov ; 9.Sťažnosti, podnety a iná korešpondencia. 10. Rôzne