12. 2. 2008

RADA STV

RADA STV

Riadne zasadnutie Rady Slovenskej televízie sa uskutoční dňa 13. februára 2008 o 10.00 hod. v zasadačke na VIII. posch. BTP, Mlynská dolina, Bratislava.

Návrh programu:

1.Otvorenie zasadnutia, voľba overovateľa zápisu, schválenie programu rokovania. ;2.Kontrola plnenia uznesení Rady STV. 3.Informácia o činnosti DK STV, o. i.: a) Informácia o zmluvách nad 200 tis. Sk (bude prerokovaná v súlade s čl. 8 ods. 2 rokovacieho poriadku rady); b) Informácia o verejných obstarávaniach. ; 4.Sťažnosti a podnety. ;a) Relácia Reportéri; b) Výzva dokumentaristov; c) Iné. ; 5.Rámcová správa o činnosti STV, o. i.: ;a) Programový koncept STV na rok 2008 – dopracovaný v zmysle uznesenia č. 1/2008; b) Informácia o priebežnom plnení Koncepcie HRSŠP; c) Informácia o koncepcii výroby a vysielania dokumentárnych filmov; d) Informácia o koprodukčných projektoch; e) Konto nádeje – projekty na rok 2008; f) Informácia o príprave podkladov k Výročnej správe STV za rok 2007. ; 6. Správa o činnosti Rady STV a DK STV za II. polrok 2007. ;7.Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku Rady STV. ; 8.Vyhodnotenie vysielania programovej služby STV za rok 2007 (návrhy na externých hodnotiteľov). ; 9.Rôzne.