14. 2. 2008

SSN NEWS

SSN NEWS
Stanovisko Slovenského syndikátu novinárov k návrhu zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov, predložený MK SR na pripomienkovanie dňa 15.01.2008

Predložený návrh zákona o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky a o zmene niektorých zákonov mal by byť v prvom rade zosúladený s vládnym návrhom zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, pochopiteľne v znení, v akom bude predmetný tlačový zákon schválený. V tejto súvislosti poukazujeme na rozdielny legislatívny prístup oproti iným mediálnym zákonom (napr. zákon o vysielaní a retransmisii), keď zriadenie, postavenie, poslanie, činnosť a úlohy TA SR budú upravovať dva zákony – zákon o TA SR a tlačový zákon. Podľa názoru SSN zákon o TA SR mal by upravovať komplexne problematiku postavenia a činnosti agentúry, t.z. mali by byť do jeho obsahu prevzaté relevantné ustanovenia tlačového zákona o právach a povinnostiach tlačovej agentúry.

K jednotlivým ustanoveniam zákona:

- V § 4 a v § 5 akoby sa pozabudlo, že samotná tlačová agentúra spravidla nebude len priamo poskytovať služby verejnosti na uplatňovanie práva na informácie a na slobodné utváranie názorov, ale bude toto svoje poslanie vykonávať najmä v spolupráci s médiami. Podľa názoru SSN v návrhu zákona chýba vzťah TA SR k médiám.

- Ustanovenia § 5 sú minimálne sporné, zbytočne atomizované, keďže návrh zákona sa snaží vymedziť hlavnú činnosť TA SR v domácom a zahraničnom spravodajstve stanovením tematických oblastí, ale taký výpočet nemôže byť úplný, niektoré ustanovenia sa opakujú (napr. kultúra), ich členenie nie je systémové a viaceré sú opomenuté (napr. tretí sektor, doprava, ochrana prírody, prírodné katastrofy a havárie a pod.), ale na druhej strane napr. spoločenská oblasť je široká sféra, ktorá zahrňuje viaceré oblasti, ktoré sú uvedené aj osobitne.

- V ust. § 5 ods. 4 nevidíme dôvod, aby TA SR vydávala vyhlásenia, stanoviská a oznámenia všetkých ústavných činiteľov (to sú aj poslanci, ministri a pod.). Bolo by zrejme potrebné uviesť, že ide o najvyšších ústavných činiteľov a súčasne ich vymenovať.

- V návrhu nie sú jednoznačne definované úlohy TA SR vo verejnom záujme a to sa vzťahuje aj na ustanovenia o financovaní jej činnosti (§ 8). Verejný záujem to nie sú iba úzke záujmy štátu a keďže ide o financovanie z verejných zdrojov, podmienky by mali byť v zákone presne a transparentne definované.

- Vzhľadom k tomu, že má ísť o verejnoprávnu inštitúciu, zákon by mal vylúčiť dary od politických subjektov a súčasne by malo byť stanovené, že darca musí určiť účel použitia daru (ktorý musí byť v súlade so zákonom) a TA SR je povinná všetkých darcov a účel použitia darov zverejniť. Súčasne by v zákone mala byť stanovená aj klauzula, že TA SR musí dar odmietnuť, ak jeho poskytnutie nie je v súlade so zákonom.

- Podobne, ako už bolo uvedené vyššie, aj zákon o TA SR by mal používať zaužívanú terminológiu v iných mediálnych zákonoch a to napr., tak ako sú Rady STV a SRo, podobne by mala správna rada mať označenie Rada TA SR. Počet členov správnej rady je veľmi nízky a vzhľadom na súčasnú prax voľby podobných orgánov parlamentom, nie je zaručená nezávislosť budúcej tlačovej agentúry. Je preto na zvážení, či by popri správnej nemala pôsobiť aj dozorná rada. Najlepšie by však bolo, ak by sa zásadne zmenil systém kreovania všetkých rád v médiách tak, aby boli od politických strán nezávislé.

- K ustanoveniam § 10 až § 14 je na úvod potrebné zdôrazniť, že návrh zákona nedefinuje bližšie postavenie správnej rady ale len to, že je orgánom TA SR (ale akým ?) a následne len vymedzuje jej úlohy. Chýba aj ustanovenie o predsedovi a podpredsedovi rady, kto ich volí a na aké funkčné obdobie, kto ich odvoláva, aké majú úlohy a pod. V ustanovení § 12 ods. 1. je úplne nadbytočná časť textu o funkčnom období nového člena rady v znení: „..., najskôr však dňom zvolenia...“, keďže pred zvolením nie je členom rady a preto mu ani nemôže plynúť funkčné obdobie. V návrhu zákona nie je uvedená ani periodicita zasadania správnej rady. V prípade, že bude mať správna rada rokovací poriadok – kto ho schvaľuje? Negatívne vymedzenie kritérií pre členov rady v § 11 ods. 5. písm. c) odporúčame upresniť či rozšíriť „... služby súvisiace s reklamou a propagáciou ...“ na širšie ponímanie tejto oblasti ako je napr. aj public relations, možno by bolo vhodné použiť aj pojem marketingová komunikácia.

- Organizačný poriadok TA SR je významným dokumentom každej inštitúcie a preto by ho asi mal predkladať generálny riaditeľ správnej rade na schválenie (§ 15 ods. 6.).