12. 2. 2008

SLOVAK MEDIA NEWS

SLOVAK MEDIA NEWS
Nový tlačový zákon okrem povinnosti masmédií ochraňovať zdroj a pôvod informácií získaných na zverejnenie zavádza popri práve na opravu aj právo dotknutej osoby na uverejnenie odpovede. Vyplýva to zo zákona o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve, ktorý dnes v prvom čítaní schválili poslanci Národnej rady SR. Poslanci odmietli návrh predsedu poslaneckého klubu SMK Gyulu Bárdosa, ktorý chcel návrh vrátiť predkladateľovi na dopracovanie. Rovnako neuspel poslanec KDH Pavol Minárik. Ten presadzoval, aby sa v rokovaní o zákone nepokračovalo. Za zákon hlasovalo 81 poslancov zo 141 prítomných, proti bolo 59, jeden zákonodarca sa zdržal hlasovania. Viaceré z ustanovení zákona kritizuje opozícia aj medzinárodné organizácie. Mimoriadnu pozornosť si tlačový zákon získal po tom, čo SMK a SDKÚ-DS jeho revíziou podmienili ratifikáciu Lisabonskej zmluvy. Hlasovanie o nej sa muselo pre neúčasť opozičných strán už tri razy odložiť, naposledy na neurčito. Právo na odpoveď fyzickej či právnickej osoby si možno uplatniť, ak sa o nej publikovali informácie obsahujúce skutkové tvrdenia, ktorá sa dotkli jej cti, dôstojnosti, súkromia, názvu, ako aj dobrej povesti. V takýchto prípadoch bude môcť do 30 dní doručiť žiadosť o uverejnenie odpovede, a to na rovnocennom mieste a rovnakým písmom ako pôvodný text. Publikované má byť do troch dní od doručenia žiadosti. Právna úprava taktiež ustanovuje zodpovednosť vydavateľa za obsah periodickej tlače a tlačovej agentúry za agentúrne spravodajstvo. Nesmú sa v ňom objaviť informácie, ktoré propagujú vojnu, kruté alebo neľudské správanie. Do tejto oblasti patria zároveň údaje podnecujúce nenávisť k inej rase, pohlaviu, náboženstvu alebo k inému politickému presvedčeniu. V opačnom prípade vydavateľovi hrozí zo strany ministerstva kultúry pokuta do 200 tisíc korún. Na druhej strane ale budú povinní bezodplatne zverejniť na požiadanie orgánov verejnej moci ich oznámenia v naliehavom verejnom záujme. V prípade, že sa tak nestane, môžu dostať sankciu do 50 tisíc Sk. Ide napríklad o výzvu v krízovej situácii. Vydavateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o pôvode alebo obsahu informácií získaných na zverejnenie, ak o to požiadala fyzická osoba, ktorá ich poskytla. Povinnosť mlčanlivosti však nie je absolútna. Nebude sa vzťahovať na svedeckú výpoveď týkajúcu sa trestného činu, ktorý má svedok povinnosť prekaziť. Ide o trestný čin, pri ktorom zákon ustanovuje trest odňatia slobody najmenej na desať rokov alebo niektorý z trestných činov korupcie. Pokiaľ doteraz mohla dotknutá osoba alebo inštitúcia požiadať o opravu nepravdivého alebo pravdu skresľujúceho údaja do dvoch mesiacov od jej uverejnenia, po novom musí písomne doručiť žiadosť vydavateľovi do 30 dní. Ten bude povinný uverejniť opravu do ôsmich dní. Doteraz platný zákon o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch pochádza z roku 1966. Bol už deväťkrát novelizovaný, z toho šesťkrát po roku 1989.

Copyright © TASR 2008