27. 10. 2009

Audiovizuálny fond News

Audiovizuálny fond News
Členovia odborných komisií Audiovizuálneho fondu, ktorí od začiatku nadchádzajúceho roka 2010 budú posudzovať žiadosti o podporu filmovej tvorby a ďalších projektov v slovenskej audiovízii, by mali byť známi už na budúci týždeň. Rada Audiovizuálneho fondu koncom augusta vyzvala na predkladanie návrhov na kandidátov na členov odborných komisií fondu do 30. septembra. Do tohto termínu dostala 70 návrhov. Z nich sa voľba členov odborných komisií uskutoční na rokovaní Rady Audiovizuálneho fondu 27. a 28. októbra, teda v utorok a v stredu. Kandidáti do komisií, ktoré budú posudzovať žiadosti o finančnú podporu audiovizuálnych diel, musia mať okrem iného ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa a odborne pôsobiť v audiovízii aspoň päť rokov, alebo musia mať skončené stredné vzdelanie s maturitou a odborne pôsobiť v audiovízii najmenej sedem rokov. Odborné komisie sú poradnými orgánmi fondu. Majú odborne, transparentne a nezávisle posúdiť každú žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov z fondu. Na budúci rok bude mať Audiovizuálny fond štyri odborné komisie podľa počtu programov podpornej činnosti fondu. Každá komisia musí mať najmenej päť členov a ich počet musí byť vždy nepárny. Členov odborných komisií vymenúva a odvoláva Rada Audiovizuálneho fondu nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady na dva roky. Člen odbornej komisie nesmie byť žiadateľom o finančné prostriedky z fondu, členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov žiadateľa, ktorý je právnickou osobou, ani štatutárnym orgánom žiadateľa, ktorý je právnickou osobou. Členom odbornej komisie zároveň nemôže byť člen orgánov fondu ani zamestnanec fondu. Audiovizuálny fond, ako nová nezávislá verejnoprávna inštitúcia, v roku 2010 nahradí program Audiovízia, ktorý fungoval v rámci grantovej schémy ministerstva kultúry od roku 2004. Fond má podľa zákona o Audiovizuálnom fonde, ktorý platí od 1. januára, podporiť rozvoj audiovizuálnej kultúry a priemyslu na Slovensku. Financovaný je zo štátneho rozpočtu a z príspevkov od používateľov audiovizuálnych diel. Na systematickú obnovu audiovizuálneho dedičstva a príspevok do Audiovizuálneho fondu je na rok 2010 vyčlenených v návrhu rozpočtu ministerstva kultúry 4 993 726 €. Návrh je spolu s ostatnými kapitolami štátneho rozpočtu na rok 2010 v súčasnosti v parlamente. Od budúceho roka poskytne fond dotácie, pôžičky a štipendiá na podporu rozvoja audiovizuálnej kultúry a priemyslu. Jeho úlohou je aj obnova audiovizuálnych technológií či kín. Prvé projekty prijíma koncom novembra tohto roka. Žiadosti na rozdiel od grantového systému ministerstva kultúry už nebude posudzovať jedna grantová komisia, ale viacero nezávislých odborných komisií. O pridelení peňazí rozhodne podľa zákona riaditeľ fondu na základe stanovísk odborných komisií. Filmári veria, že fond pomôže dostať slovenskú kinematografiu na úroveň porovnateľnú s ostatnými európskymi štátmi. Rada Audiovizuálneho fondu 7. mája v tajnom hlasovaní zvolila na päť rokov do čela fondu Martina Šmatláka. Šmatlák, známy praxou v oblastiach filmu, televízie aj reklamy, bol jediným kandidátom na funkciu riaditeľa fondu. Z deviatich platných hlasov získal osem, jeden z hlasujúcich sa zdržal hlasovania. Ďalšie podrobnosti o Audiovizuálnom fonde sú na internetovej adrese: http://www.culture.gov.sk/sekcie/audiovizualny-fond2/dokumenty-audiovizualneho-fondu.
© 2009, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.