2. 9. 2012

SLOVAK MEDIA LAW NEWS

SLOVAK MEDIA LAW

NEWS


Odstrániť nejasnosti v autorskom zákone týkajúce sa kolektívnej správy práv, otázky licencií prístupných zadarmo verejnosti a vymedzenia pojmov dielo a denné správy navrhuje v novele zákona o autorskom práve poslanec za OĽaNO Jozef Viskupič.
„Cieľom návrhu zákona je jednoznačne vymedziť niektoré pojmy uvedené v autorskom zákone, ktoré odborná i laická verejnosť vnímajú nejasne, a z tohto dôvodu sa následne stávajú predmetom sporov končiacich sa neraz až na súde, čo má sekundárne negatívny vplyv na nové prípady na súdoch ako aj na dĺžku súdneho konania v iných veciach,“ argumentuje Viskupič.
Novela podľa jeho slov prispeje aj k celosvetovej diskusii týkajúcej sa limitov a vzájomného ovplyvňovania sa dvoch základných práv a slobôd, a to práva na informácie garantovaného okrem medzinárodných dohovorov aj článkom 26 Ústavy SR, a slobody prejavu rovnako garantovanej na medzinárodnej aj na vnútroštátnej úrovni tým istým článkom Ústavy SR. Táto diskusia bola vyvolaná názorovými nezhodami medzi subjektmi, ktoré primárne zabezpečujú slobodu prejavu (napr. vydavatelia novín a časopisov, rozhlasoví a televízni vysielatelia) a subjektmi, ktoré primárne zabezpečujú šírenie informácií, najmä denných správ a ich sprostredkovanie širokej verejnosti formou poskytovania tzv. derivatívnych informačných služieb (napr. „broadcast monitor“ – monitoring rozhlasového a televízneho vysielania a „press clipping“ – monitoring tlače), ktoré sa neraz končia až spormi na súde o porušenie autorského práva a práv s ním súvisiacich, ak odhliadneme od potenciálnych aspektov možného narušenia alebo obmedzenia hospodárskej súťaže, napríklad zneužívania dominantného postavenia na trhu niektorým z týchto subjektov, vysvetľuje poslanec za OĽaNO.

Viskupič dopĺňa slovo „jedinečný“ do pojmu diela ako originálneho, t.j. „jedinečného výsledku vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora“. Podobnú formuláciu používa aj český autorský zákon. Terajší slovenský zákon hovorí iba o „vlastnej činnosti autora“.

Denné správy, teda súhrn informácií, myšlienok a udalostí bežného dňa vrátane tlačových správ alebo mechanické pospájanie takýchto skutočností nie sú považované za predmet ochrany autorského práva. „V praxi však neraz dochádza k prípadom, keď súčasťou denných správ sú napr. články, ktoré spĺňajú všetky znaky diela a ako diela by aj mali požívať autorskoprávnu ochranu,“ vysvetľuje Viskupič. Problematickým sa takéto posudzovanie podľa neho stáva najmä vo vzťahu medzi vydavateľmi novín a časopisov a rozhlasovými a televíznymi spoločnosťami na jednej strane a spoločnosťami, ktoré denné správy monitorujú na strane druhej. Vo všeobecnosti sa má za to, že denné správy a udalosti nie sú v princípe predmetom ochrany autorského práva, ale články novinárov alebo iné diela novinárov, ktoré prinášajú (obsahujú) spravodajstvo, predmetom takejto ochrany sú za predpokladu, že ich možno považovať za literárne alebo umelecké diela (Bernský dohovor). Viskupič preto precizuje pojem denná správa. „Za dennú správu sa nepovažuje nielen tá správa, ktorá je (autorským) dielom podľa autorského zákona, ale zároveň a kumulatívne takáto správa (najčastejšie v podobe novinového článku) len za predpokladu, že k nej bola vyjadrená autorská výhrada riadne a včas v zmysle príslušných ustanovení autorského zákona,“ konštatuje. Znamená to, že správy, ktoré vydavatelia označia autorskou výhradou, tzv. spravodajskou licenciou, nebudú môcť monitorovacie agentúry automaticky a bezplatne monitorovať. Viskupič očakáva, že zo strany monitorovacích agentúr to bude predpokladať otvorenie zmlúv s vydavateľmi a samozrejme aj menej súdnych sporov.

Ak by parlament návrh schválilo, novela nadobudne účinnosť 1. januára 2013.© 2012, Autorské práva SITA a.s a uvedené agentúry. Všetky práva vyhradené. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu tejto správy bez predchádzajúceho písomného súhlasu SITA a.s. a uvedených agentúr je výslovne zakázané.