9. 3. 2016

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ

POKUTY NAŠE KAŽDODENNÉ
 

Na včerajšom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


•začala správne konanie voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť a nestrannosť spravodajských a politicko-publicistických programov, oddeľovanie názorov a komentárov od informácií spravodajského charakteru) v súvislosti s vysielaním príspevku Vo vražde má prsty aj manželka v programe Televízne noviny dňa 26. 11. 2015; 
 
•začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. (programová služba JOJ) vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 ZVR (ochrana maloletých - JSO) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti vysielaním programu Naj, naj, naj dňa 28. 12. 2015 o cca 10:24 hod, ktorý označil ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 rokov a ktorý svojím obsahom a spôsobom spracovania mohol zasiahnuť do ľudskej dôstojnosti účinkujúcich označených ako motorkár Jožko, syn Tonko, otec Anton, mama Iveta, Erika, Alenka, Lucia, Martinka a jej mama, Martinkina kamarátka Danka, Lýda, Janka a Martina a vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 ZVR (podmienky umiestňovania produktov do programov) v súvislosti s vysielaním programov Naj, naj, naj a Moja mama varí lepšie ako tvoja dňa 28. 2. 2015, v ktorých mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti zreteľne informovať o umiestňovaní produktov označením na konci programov;

•začala dve správne konania voči vysielateľovi MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. (programová služba TV MARKÍZA) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s odvysielaním reklamy na alkoholický nápoj Kingswood hot cider dňa 13. 12. 2015 o cca 21:57 hod, vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR, ku ktorému došlo v dňoch 13., 14., 16., 17. a 19. 12. 2015 odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu produkty a služby Clavin, Ocutein Brillant, Tantum Verde, Lidl, zlavomat.sk bez ich rozoznateľného a zreteľného oddelenia od iných častí programovej služby tak, aby neboli zameniteľné s inými zložkami programovej služby a vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 ZVR, ku ktorému došlo dňa 13. 12. 2015 v čase od 20:00 do 21:00, od 21:00 do 22:00 hod a od 22:00 do 23:00 hod a dňa 19. 12. 2015 v čase od 22:00 do 23:00, od 23:00 do 00:00 a od 00:00 do 01:00 hod odvysielaním reklamných šotov v rozsahu vyššom ako povolených 12 minút;

•začala správne konanie voči vysielateľovi C.E.N. s.r.o. (programová služba TA3) vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 ZVR (zákaz reklamy a telenákupu na alkoholické nápoje okrem vymedzeného času) v súvislosti s odvysielaním reklamy na alkoholický nápoj GORAL Vodka Master dňa 24. 12. 2015 o cca 21:27 hod a 26. 12. 2015 o cca 21:47 hod;

•začala správne konanie voči vysielateľovi Rozhlas a televízia Slovenska (programová služba Jednotka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR v súvislosti s tým, že dňa 23. 12. 2015 odvysielal program Mastičkár bez pôvodných titulkov, čím mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti vysielať audiovizuálne diela len v čase a za podmienok dohodnutých s nositeľmi práv k týmto dielam;

•uznala za neopodstatnené 5 sťažností resp. ich častí, medzi nimi aj

• sťažnosť na odvysielanie spravodajského príspevku Hviezdne vojny sa vracajú do kín v programe Správy RTVS dňa 15. 12. 2015, ktorý sťažovateľ považoval za reklamu (Rozhlas a televízia Slovenska, Jednotka),

• sťažnosť na vysielanie šotu charitatívnej organizácie o. z. Návrat dňa 27. 12. 2015, ktorý má podľa sťažovateľa negatívny vplyv na divákov, pretože zobrazuje muža telefonujúceho pri riadení auta (MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., TV MARKÍZA).