27. 7. 2017

Reakcia spoločnosti Verejné prístavy, a.s. na publikované informácie v súvislosti s uzavretím zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o.


Reakcia spoločnosti Verejné prístavy, a.s. 

na publikované informácie v súvislosti s uzavretím zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o.


 V médiách sa v posledných dňoch objavili informácie o obchodnej verejnej súťaži spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktorej výsledkom bolo uzavretie rámcovej zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o. Vzhľadom ku skutočnosti, že súčasťou týchto informácií boli tiež nepravdivé a pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú spôsobilé zasiahnuť do dobrej povesti našej spoločnosti, spoločnosť Verejné prístavy, a.s. považuje za nevyhnutné uviesť tieto informácie na pravú mieru.

      Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. je obchodnou spoločnosťou, ktorá bola založená na základe zákona o vnútrozemskej plavbe a medzi jej základne úlohy patrí zabezpečovanie a výkon prevádzky verejných prístavov, ďalej prevádzky, údržby a opráv objektov a zariadení v územných obvodoch verejných prístavov, ako aj ďalšie činnosti súvisiace s nakladaním s majetkom v územných obvodoch verejných prístavov. Medzi tieto činnosti patrí taktiež údržba pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Verejné prístavy, a.s., vrátane kosenia pozemkov, odstraňovania a orezu náletových drevín, odvozu odpadu, chemického postreku či výkonu údržbárskej činnosti. Spoločnosť Verejné prístavy, a.s. nemá personálne kapacity a ani technické prostriedky na ich fyzickú realizáciu. Rozsah potreby zabezpečovania uvedených činností pritom nie je konštantný a mení sa v priebehu kalendárneho roka, okrem iného tiež v závislosti od skutočnosti, či pozemky vo vlastníctve spoločnosti Verejné prístavy, a.s. sú predmetom prenájmu (v takom prípade zabezpečuje starostlivosť o príslušné pozemky nájomca).

      Z uvedených dôvodov je nevyhnutné a účelné zabezpečiť výkon príslušných činností dodávateľsky, pričom výber dodávateľa v minulosti, ako aj v súčasnosti, prebiehal prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže.

      Rámcová zmluva, ktorá bola uzavretá so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o., pritom nepredstavuje pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s. nevýhodnú zmluvu. Návrh cien spoločnosti GACHEX, spol. s r.o. bol najnižším spomedzi všetkých návrhov. Rovnako medializované obavy ohľadom spôsobilosti spoločnosti GACHEX, spol. s r.o. plniť predmet rámcovej zmluvy sa ukázali ako nedôvodné. Dodávateľ na základe prvej a doposiaľ jedinej objednávky spoločnosti Verejné prístavy, a.s. zo dňa 14. 6. 2017 pokosil pozemky o celkovej výmere 50.352 m2. Kontrola vykonaných prác bola preverená zo strany zamestnancov spoločnosti Verejné prístavy, a.s., ktorí nezistili žiadne nedostatky. Kvalita práce zodpovedá kvalite v minulosti vykonaných prác, čo bolo zamestnancami spoločnosti Verejné prístavy, a.s. aj riadne zdokumentované. 

      Navyše, v zmysle rámcovej zmluvy je cena týchto prác historicky najnižšia. Pre porovnanie uvádzame ceny prác za kosenie/m2, ktoré sa v rokoch 2014-2016 pohybovali od 0,18 EUR/m2 do 0,35 EUR/m2, zatiaľ čo cena kosenia podľa rámcovej zmluvy so spoločnosťou GACHEX, spol. s r.o. je na úrovni 0,12 EUR/m2. 

      Výsledkom obchodnej verejnej súťaže je tak zabezpečenie činností, ktoré spoločnosti Verejné prístavy, a.s. ukladá zákon, za podmienok výhodných pre spoločnosť Verejné prístavy, a.s. za súčasnej finančnej úspory oproti cenám týchto služieb poskytovaným v minulosti.

      Napriek nedôvodnosti kritiky zo strany médií sa spoločnosť Verejné prístavy, a.s., z dôvodu predchádzania ďalších zásahov do dobrej povesti spoločnosti rozhodla využiť svoje právo, ktoré jej priznáva rámcová zmluva, a túto v trojmesačnej výpovednej lehote vypovie.