9. 12. 2020

Vyjadrenie krajskej prokurátorky v Bratislave Soni Juríčkovej k medializovaným nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam


Vyjadrenie krajskej prokurátorky v Bratislave Soni Juríčkovej 


k medializovaným nepravdivým a zavádzajúcim tvrdeniam

Na základe otázok položených novinárkou som si dnes od dozorujúceho prokurátora v zmysle ustanovenia § 55 odsek 1 zákona NR SR č. 153/2001 o prokuratúre v znení neskorších predpisov ("Nazerať do spisu, ktorý vedie prokurátor, môže iba jeho nadriadený prokurátor § 54 odsek 1 zákona o prokuratúre alebo so súhlasom nadriadeného prokurátora iný prokurátor") vyžiadala súvisiaci dozorový spis, z ktorého jej v zmysle zákonom dovoleného rozsahu odpovedala na položené otázky postupne a nasledovne:

Trestnú vec obvineného Ing. R. P. a spol., ktorí sú uznesením vydaným vyšetrovateľom Prezídia Policajného zboru, Národnej kriminálnej agentúry, Národnej jednotky finančnej polície 26. marca 2019 trestne stíhaní za pokračovací zločin skrátenia dane a poistného podľa § 276 odsek 1, odsek 4 Trestného zákona s poukazom na § 138 písmeno b), písmeno i) Trestného zákona, som osobne nedozorovala, pričom v predmetnej trestnej veci od začiatku vykonáva dozor nad zákonnosťou prípravného konania iný prokurátor oddelenia dozoru v trestnom konaní Krajskej prokuratúry Bratislava.
Trestná veci obvineného Ing. R. P. a spol. je momentálne v štádiu prípravného konania, čo znamená, že v danej veci prebieha stále vyšetrovanie.
Vylučujem akékoľvek moje angažovanie sa pri rozhodovaní o žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu. Žiadosti o prepustenie obvinených z väzby na slobodu boli dozorujúcemu prokurátorovi Krajskej prokuratúry Bratislava doručené dve 14. mája 2019 (obvinený Ing. R. P. a obvinený Ing. P. P.) a jedna 17. mája 2019 (obvinený MUDr. M. L.). Dozorujúci prokurátor žiadostiam o prepustenie obvinených z väzby na slobodu nevyhovel a v súlade s ustanovením § 79 odsek 3 Trestného poriadku žiadosti obvinených o prepustenie z väzby na slobodu odstúpil 14. mája 2019, resp. žiadosť obvineného MUDr. M.L. 20. mája 2019 na rozhodnutie na Okresný súd Bratislava V.
Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Bratislava V následne 28. mája 2019 v prítomnosti dozorujúceho prokurátora ako aj obhajcov obvinených vyhovel žiadostiam obvinených a týchto prepustil z väzby na slobodu. Prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava po vyhlásení uznesenia o prepustení obvinených z väzby na slobodu proti tomuto zahlásil priamo do zápisnice sťažnosť.
Následne dozorujúci prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava osobitným podaním z 10. júna 2019 adresovaným Okresnému súdu Bratislava V sťažnosť proti uzneseniu o prepustení obvinených z väzby na slobodu vzal späť. Späť vzatie sťažnosti proti uzneseniu o prepustení obvinených z väzby na slobodu nebolo mnou ani podpísané a ani aprobované. V čase rozhodovania o žiadostiach obvinených o prepustenie z väzby na slobodu som na Krajskej prokuratúre Bratislava nevykonávala funkciu krajskej prokurátorky v Bratislave, keďže do tejto funkcie som bola vymenovaná vtedajším generálnym prokurátorom Slovenskej republiky až k 1. marcu 2020.
Vo Vami uvádzanej veci som nevydávala žiadne rozhodnutie, opätovne zdôrazňujem, že som sa žiadnym spôsobom neangažovala pri rozhodovaní o žiadostiach obvinených o prepustenie z väzby na slobodu, nikoho som nekontaktovala a ani neovplyvňovala. Kategoricky vylučujem prijatie úplatku v tejto alebo inej trestnej veci. Túto informáciu považujem za klamstvo, Tento štýl či charakter práce je mi cudzí.
Na margo Vašich doplňujúcich informácií ohľadne môjho majetkového priznania uvádzam, že je pravdou, že v roku 2014 mi moja babka ako jednému zo štyroch vnúčeniec darovala finančné prostriedky. Učinila tak rovnako, a podotýkam že aj v rovnakej výške, vo vzťahu k môjmu bratovi a aj dvom bratrancom. Išlo o finančné prostriedky pochádzajúce z predaja pozemkov nachádzajúcich sa v katastri obce Chocholná - Velčice, okres Trenčín, čo je možné si overiť. Čestné prehlásenie o darovaní finančných prostriedkov vlastnoručne podpísané mojou babkou tvorí prílohu majetkového priznania za rok 2014, ktoré sa nachádza na Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. Vo vzťahu k majetkovému priznaniu za rok 2019 uvádzam, že tak garáž, ktorej vlastníkmi v BSM boli moji rodičia, ako aj finančné prostriedky, som dostala od mojich rodičov. Môj t. č. už nebohý otec bol po dobu viac ako 20 rokov úspešným podnikateľom v agrorezorte, pričom obe obchodné spoločnosti boli prosperujúce. Môj t. č. nebohý otec bol v prípade jednej obchodnej spoločnosti jedným zo spoločníkov a konateľov, v prípade druhej obchodnej spoločnosti jediným spoločníkom a konateľom.
Obdobne aj vo vzťahu k darovaniu garáže ako aj finančných prostriedkov je darovacia zmluva súčasťou prílohy k majetkovému priznaniu, ktoré som vypĺňala za rok 2019. Všetky darované finančné prostriedky boli riadne prevedené na môj účet, ich pôvod je spätne overiteľný.

 JUDr. Soňa Juríčková, krajská prokurátorka v Bratislave