28. 9. 2021

Reakcia senátu 5T Najvyššieho súdu SR na článok „Galimatiáš“ z 23. septembra 2021

Reakcia senátu 5T Najvyššieho súdu SR na 

 Najvyšší súd Slovenskej republiky – Wikipédia

článok „Galimatiáš“ z 23. septembra 2021


Dňa 23. septembra 2021 bol v týždenníku Plus 7 dní na s. 10 – 12 uverejnený článok s názvom „Galimatiáš“, v ktorom redaktorky Ľudmila Lacková a Juliána Bieliková analyzujú nedávny rozsudok Špecializovaného trestného súdu voči bývalému špeciálnemu prokurátorovi JUDr. Dušanovi Kováčikovi, PhD.
V článku sa okrem iného konštatuje, že prepustenie obvineného Ing. Kudličku z väzby „odobril“ Najvyšší súd SR, že sudca JUDr. Hrubala pri nahradení väzby „de facto konal na pokyn Najvyššieho súdu SR“, že obvinený Ing. Kudlička by sa aj po podaní sťažnosti dostal na slobodu, lebo „je predsa veľmi nepravdepodobné, že by sudcovia Najvyššieho súdu Kliment, Hatala a Szabo za pár dní úplne zmenili názor“ a napokon, že obvinený Ing. Kudlička by nebol taký hlúpy a márnotratný, že by za zákonné a správne rozhodnutie zaplatil (z kontextu JUD. Kováčikovi, PhD.) úplatok a „neposlal by ich sudcovi Klimentovi a spol., ktorí de facto o prepustení z väzby rozhodli...“
Tieto tvrdenia sú nepravdivé, absolútne tendenčné, a preto ich dôrazne odmietame. Nie je pravdou, že by JUDr. Ján Hrubala – sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, ktorý uznesením z 21. júla 2017 nahradil väzbu obvineného Ing. Kudličku (okrem iného) peňažnou zárukou vo výške 100.000 €, konal na základe právne záväzného názoru nášho senátu.
Z odôvodnenia uznesenia zo 17. júla 2017 je zistiteľné, že jediný dôvod, ktorý tunajší senát viedol k zrušeniu skoršieho uznesenia zo 6. júla 2017 (ktorým Špecializovaný trestný súd pôvodne žiadosť obvineného o prepustenie z väzby zamietol) bol ten, že sudca pre prípravné konanie sa vôbec nezaoberal návrhom na nahradenie väzby peňažnou zárukou (tzv. kauciou). Keďže o takto podanom návrhu nemohol Najvyšší súd SR rozhodnúť sám, pretože by tým obvinenému odňal právo na podanie opravného prostriedku, napadnuté uznesenie zrušil a vec mu vrátil s tým, aby rozhodol (aj) o ponúkanej záruke.
Zo žiadnej časti uznesenia tunajšieho súdu ale nemožno (ani len nepriamo) vyvodiť, že by sudca pre prípravné konanie mal peňažnú záruku (ktorej výška v danom čase nebola známa) prijať. Práve naopak, v odôvodnení sa výslovne konštatuje, že nahradenie väzby prichádza v zmysle Trestného poriadku do úvahy len v prípade výnimočných okolností, ktoré ale najvyšší súd nezistil a dokonca ich neuvádzal ani obvinený.
Okrem toho len niekoľko týždňov predtým senát 5 T v tom istom zložení uznesením z 3. mája 2017 rozhodol o skoršej žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na kauciu tak, že jej nevyhovel. Obe uznesenia – tak to z 3. mája 2017, ako aj to zo 17. júla 2017 sú (čo do dôvodnosti trestného stíhania a väzobných dôvodov) odôvodnené takmer identicky. Je preto absurdné tvrdiť, že by sme jedným z nich peňažnú kauciu zamietali a druhým by sme „medzi riadkami“ inštruovali sudcu JUDr. Hrubalu, aby kauciu prijal.
Za týchto okolností, v situácii, keď redaktorky Plus 7 dní necitovali žiadnu konkrétnu časť uznesenia, ktorou sme mali „de facto rozhodnúť o prepustení“ obvineného Ing. Kudličku z väzby, majúc na zreteli nedávne vyhlásenie JUDr. Hrubalu, ktorý potvrdil, že s prepustením obvineného Ing. Kudličku sudca JUDr. Kliment nemá nič spoločné, resp. že „prijatie záruky by sa nestretlo s pochopením senátu sudcu Klimenta“ (viď rozhovor pre denník SME „Hrubala: Nedávam si radiť od policajtov“ z 30. augusta 2021), považujeme predmetný článok v lepšom prípade za prejav totálneho amaterizmu a v horšom len za pokračujúcu snahu viacerých vplyvných osôb vytvárať vo verejnosti obraz „alternatívnej pravdy“. Je poľutovaniahodné, ak tieto osoby, ktoré sú samé podozrivé zo závažnej trestnej činnosti, prenášajú svoj boj od skutkových a právnych argumentov k mediálnym útokom, na ktorých participuje najväčší vydavateľský dom na Slovensku.
Záverom uvádzame, že o všetkých týchto – ale aj ďalších okolnostiach rozhodovania o prepustení obvineného Ing. Kudličku z väzby, je sudca spravodajca JUDr. Kliment kedykoľvek ochotný vypovedať pred súdom tak, ako to v reakcii na niektoré iné mediálne vyjadrenia demonštroval listom, ktorý dňa 14. júla 2021 adresoval Špecializovanému trestnému súdu.