21. 2. 2006

Čo býva za správou

Čo býva za správou

Predbežne troch kandidátov by mali spoločne podporiť - Únia slovenských televíznych tvorcov (ÚSTT), Slovenský syndikát novinárov (SSN), Slovenský filmový zväz, Herecká obec Slovenska, Odbory audiovizuálnych tvorcov a občianske združenie Verejnosť za verejnoprávnosť. Informoval tom člen ÚSTT Ľubomír Fifik. Podľa Fifika, je však konečný počet kandidátov ako aj počet profesijných združení, ktoré ich podporia otvorený. Rokovania totiž stále prebiehajú. Kandidátov do Rady STV, ktorých po skončení rokovaní navrhnú, predstavia verejne začiatkom marca. Vážení kolegovia,Výbor pre vzdelanie, vedu, šport a mládež, kultúru a médiá Národnej radySlovenskej republiky oznámil ukončenie funkčného obdobia piatich členov RadySlovenskej televízie a vyzval subjekty oprávnené zo Zákona o Slovenskejtelevízii (viď príloha Oznam NR SR), aby predložili svojich kandidátov.Slovenský syndikát novinárov, Únia slovenských televíznych tvorcov, Odbory audiovizuálnych tvorcov, Slovenský filmový zväz, Verejnosť za verejnoprávnosť a Herecká obec Slovenska sa vo veci kandidátov rozhodli koordinovať svoje kroky tak, aby sa stalo reálnym, že okrem stranícky motivovaných nominantov budú do Rady STV zvolení aj odborníci reálne sa orientujúci v oblasti kultúry, masmédií, právnych kontextov, ako aj organizačných a riadiacich procesov televízneho vysielania. Reálnefungovanie verejnoprávnej televízie považujeme za nevyhnutnú podmienku rozvoja všetkých oblastí kultúry na Slovensku. To je dôvod, prečo sa na Vás obraciame s výzvou, aby ste za jednotlivé združenia podporili nominácie našich troch spoločných kandidátov, Doc. PhDr. Vladimíra Štefka (divadelného teoretika, pedagóga VŠMU a bývalého riaditeľa SRo),Ing. Jarmilu Grujbárovú(bývalú dlhoročnú riaditeľku kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu)a Ing. Miloslava Končoka (televízneho dramaturga, scenárostu a režiséra).Ich nominačné listy Vám e-mailovou poštou pošleme v pondelok 20.2.2006. Budú pripravené tak, aby v prípade, že sa rozhodnete dať im svoju podporu,stačilo doplniť názov Vašej organizácie, meno jej štatutárneho zástupcu,vytlačiť, podpísať a orazítkovať ich a spolu s fotokópiou Vašich stanov,opatrených registráciou MV SR doručiť na sekretariát Slovenského syndikátunovinárov 23. februára 2006, aby sme ich mohli 24.2.2006 doručiť do NR SR.Štrukturovaný životopis, súhlas kandidáta s kandidatúrou, vyhlásenie kandidáta a jeho výpis z registra trestov zabezpečíme a priložíme predodoslaním do NR SR.Dovoľujeme si zároveň uviesť, že v tomto predvolebnom období, ako aj v súvislosti s mimoriadne vážnou situáciou verejnoprávneho vysielania na Slovensku nepovažujeme za efektívne, aby kultúrna obec predkladala priveľa kandidátov s relatívne úzkym záujmom o špecifické oblasti kultúry. Právepreto by sme mimoriadne privítali Vašu participáciu na nominovaní našich kandidátov.

S pozdravom z poverenia horeuvedených organizácií doc. Ľ.F.