27. 3. 2006

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

OBČERSTVOVACÍ KÚTIK

4.2.2006 Vedenie verejnoprávnej televízie sa preto rozhodlo zastaviť vysielanie reklamy počas finálových kôl druhej série SuperStar. "Pre nás to bude znamenať stratu asi dvadsať miliónov korún z reklamných príjmov," tvrdí Zahradník. V týchto dňoch však STV zákon vedome porušovala naďalej :30.12.05, 06.01.06 , 13.01.06, 20.01.06 ,27.01.06

Predpokladané pokuty od Rady pre vysielanie a retransmisiu : 20 miliónov

Vyvolané straty z výnosov :

34 miliónov

ZÁPIS č. 1/2006 z riadneho zasadnutia Rady Slovenskej televízie, ktoré sa konalo 17. januára 2006 o 8.30 hod. Prítomní: Ing. M. Kollár, JUDr. L. Jurgová, Mgr. L. Straka, Mgr. M. Biľová, Mgr. B. Bobocký, PhDr. Š. Fejko, J. Görföl, J. Kiss, Mgr. P. Malec, M. Slovák, MVD. A. Somogyi Ing. Eva Gazdová, predsedníčka DK STV Mgr. R. Rybníček, generálny riaditeľ STV Ospravedlnení: Mgr. E. Bachletová PhD.,V. Černý, J. Greššo, K. Habšudová Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. 2. Návrh opatrení na zabezpečenie nápravy pri porušovaní povinností Slovenskej televízie. 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania, voľba overovateľa zápisu. 1.1 Zasadnutie Rady STV otvoril a viedol jej predseda M. Kollár, ktorý v úvode privítal GR STV, predsedníčku DK STV E. Gazdovú, prítomných členov rady a zástupcov novinárov. Za overovateľa zápisu zo zasadnutia M. Kollár navrhol Š. Fejka. Vzhľadom k tomu, že Š. Fejko s uvedeným návrhom nesúhlasil, predseda rady navrhol za overovateľa zápisu B. Bobockého, ktorého členovia rady nadpolovičnou väčšinou hlasov schválili (9:0:2). V ďalšej časti tohto bodu programu M. Kollár informoval členov rady, že toto zasadnutie zvolal v zmysle čl. 6 ods. 4 Rokovacieho poriadku Rady STV na základe žiadosti piatich členov rady: B. Bobockého, Š. Fejka, J. Grešša, P. Maleca a M. Slováka. Títo členovia rady zároveň navrhli program uvedeného zasadnutia, ktorého jediným bodom bol Návrh opatrení na zabezpečenie nápravy pri porušovaní povinností Slovenskej televízie. V nasledujúcej časti tohto bodu programu rokovania dal M. Kollár hlasovať o navrhnutom programe zasadnutia. Prítomní členovia rady navrhnutý program tohto zasadnutia hlasovaním neschválili (5:3:3). Vzhľadom na neschválenie programu rokovania prítomnými členmi rady M. Kollár toto zasadnutie Rady STV ukončil.