15. 12. 2007

SLOVAK RADIO NEWS

SLOVAK RADIO NEWS
Argumentácia o zlej finančnej situácii Slovenského rozhlasu nie je podľa generálnej riaditeľky SRo Miloslavy Zemkovej prázdnou výhovorkou, ale faktom. Reaguje tak na výzvu skupiny poslancov, ktorú jej včera popoludní zaslali elektronickou poštou. "Podfinancovanie služby, ktorú poskytuje rozhlas svojím poslucháčom podľa Zákona o SRo, nie je novinkou, upozorňovali na ňu už moji predchodcovia. Rozsah zákonných povinností a ročný rozpočtový 200-miliónový deficit nevyhnutne vedú k úvahám o šetriacich a reštrikčných opatreniach, najmä ak má SRo splniť dôraznú požiadavku ministra financií na zostavovanie vyrovnaných rozpočtov," uvádza riaditeľka Zemková. Vo výzve poslanci podľa nej pomenovávajú tri okruhy problémov, s ktorými SRo pracuje už dlhší čas a navrhuje riešenia. Zaoberá sa nimi Rozhlasová rada a prijíma k nim uznesenia. Ide o strednovlnné vysielanie Rádia Patria, o VKV vysielanie Rádia Devín a o fungovanie orchestra na pôde SRo. Generálna riaditeľka tvrdí, že Rádio Patria bude naďalej vysielať na stredných vlnách vďaka vládnej dotácii. Za rovnako bezpredmetné považuje úvahy o pozastavení VKV vysielania Rádia Devín v apríli roku 2008 do vyriešenia finančnej situácie SRo. "Rozhlasová rada svojím uznesením zaviazala SRo nájsť vnútorné zdroje na celoročné pokrytie nákladov na VKV vysielačov Rádia Devín, manažment túto úlohu plní a spolieha sa najmä na Vami spomínaný Zákon o platbe za služby rozhlasu a televízie, ktorý, ak bude začiatkom roka 2008 prijatý, vytvorí priestor na splnenie úlohy," reaguje Zemková na výzvu 43 poslancov. Čo sa týka Symfonického orchestra SRo (SOSR), počíta podľa nej systematizácia pracovných miest v rozhlase v Centre hudby pre rok 2008 so 62 kmeňovými pracovníkmi SOSR v rozsahu polovičného úväzku, pričom tretina hráčov bude mať vyššiu mzdu než mala za plný pracovný úväzok, tretina hráčov bude mať mzdu rovnakú a tretina hráčov bude mať mzdu v reálnom vyjadrení nižšiu. Inak než týmto organizačným opatrením sa nedala splniť požiadavka Rozhlasovej rady na zvýšenie nominálnych miezd hráčov orchestra, tvrdí Zemková. Orchester bude naďalej koncertovať a nahrávať hudobné programy pre potreby vysielacích okruhov SRo. Rozhlasová rada 12. decembra schválila rozpočet SRo a záväzný ukazovateľ nákladov na mzdy a odvody nie je možné prekročiť. "Chápem Vaše pohnútky pri koncipovaní výzvy, no musím pripomenúť, že SRo sa nemôže riadiť politickými výzvami a stanoviskami, ale výlučne platnými zákonmi, najmä Zákonom o SRo, uzneseniami Rozhlasovej rady, záväzkami z Kolektívnej zmluvy a záväznými rozpočtovými ukazovateľmi v súlade so schváleným rozpočtom SRo na príslušný kalendárny rok," odkázala riaditeľka SRo poslancom.