1. 10. 2008

Cui bono

Cui bono
Možno mi to naozaj páli trochu pomalšie, ako úradníkom , ale stále mi nie je jasné, prečo Štatistický úrad preklasifikoval najskôr STV a Slovenský rozhlas na subejekty verejnej správy a takisto, na základe odporúčania Eurostatu / čo je obačajný štatistický úrad/ , sa koncesionárske poplatky za Slovenský rozhlas a Slovenskú televíziu preklasifikovali z tržieb do ostatných bežných daní, z dôvodu , že ich tržby nekryjú viac ako 50% nákladov. Koncesionárske poplatky však kryli , aj po zaúčtovaní dotácií a účelových transferov, vždy viac ako 60 % nákladov STV ! Aby toho nebolo dosť, tak z návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2009 až 2011 vyplýva, že z dôvodu rozhodnutia Eurostatu, ktorý posúdil koncesionárske poplatky ako dane, dochádza od 1. 1. 2009 / ! / k úprave ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie verejnej správy. Koncesionárske poplatky sa tak stali daňovými príjmami verejnej správy a Slovenská televízia a Slovenský rozhlas súčasťou sektora verejnej správy. Účelom tejto dane je finančné zabezpečenie služieb verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytovaných Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytovaných Slovenským rozhlasom. Výber dane upravuje zákon č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Platiteľom úhrady je fyzická osoba, ktorá je koncovým odberateľom elektriny v odbernom mieste a zamestnávateľ, ktorý v pracovnom pomere zamestnáva aspoň troch zamestnancov. Úhrada je vo výške 4,64 eur za každý aj začatý kalendárny mesiac, ak je však platiteľ koncovým odberateľom elektriny vo viacerých odberných miestach, platí úhradu len za jedno odberné miesto. Ak je platiteľ poberateľom dôchodku úhrada sa znižuje na polovicu. Platiteľ (zamestnávateľ) platí úhradu za každý aj začatý kalendárny mesiac podľa počtu zamestnancov 4,64 eur až po 464,71 eur. Úhrada sa platí mesačne a platí sa za mesiac do posledného dňa príslušného mesiaca. Úhradu je možné zaplatiť vopred za štvrťrok, polrok alebo rok. Správcom a vyberateľom dane je spoločnosť RTVS, s.r.o. založená Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom. Príjemcom dane je Slovenská televízia a Slovenský rozhlas. Výnos dane je rozdelený 70 % v prospech Slovenskej televízie a 30 % v prospech Slovenského rozhlasu. Treba upozorniť na niekoľko vecí. Eurostat neurčuje nič, iba Parlament , Rada Európy, či Komisia. Daňová politika je výlučne národnou agendou, môže byť zmenená iba zákonom. takisto nie jemožné voľne zamieňať pojmy, ktoré zákon neupravuje. Takisto nie je možné, aby akýkoľvek štátny orgán konal niečo, čo nie je upravené zákonom. Smutné je, že vyše roka STV nerozporovala žiadne rozhodnutie, ktoré tak významne a negatívne ovplyvnia jej financovanie, nezávislosť a neúmerne zvýšila jej finančnú zaťaženosť . Občanom by MF SR mohlo vysvetliť, ako je možné, že úhrada za poplatky verejnosti sa stane daňou a Policie SR, či neplatičov bude stíhať podľa Trestného zákona. Spätne, samozrejme, za celý rok 2008, pretože MF SR tvrdí, že príjmy z úhrad za služby verejnosti sú príjmami za celý rok 2008. Neviem, kde na to prišli. A nielen na to.